Нашият основен приоритет е здравето на гражданите. Кризата с коронавируса обаче е голямо сътресение за европейската и световната икономика. Държавите от ЕС вече приеха бюджетни мерки и мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на здравните си системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати.

EU economic response to coronavirus

Подкрепа за предприятията и запазване на работни места

Кризата с коронавируса е предизвикателство за европейската икономика и за поминъка на гражданите. По време на тази здравна криза е много важно да защитим не само особено важните сектори на нашата икономика, но и нашите активи, технологии и инфраструктура, и което е още по-важно — трябва да защитим работните места и работниците.

 

 

Защита на малките и средните предприятия

Икономическите последици от кризата с коронавируса са различни в различните сектори и за различните предприятия в зависимост от редица фактори, включително възможността да се адаптират към смущения във веригите на доставки, съществуването на запаси или разчитането на производствени процеси на принципа just-in-time (точно навреме).

Европейската комисия е в тесен контакт с националните органи, представителите на сектора и други заинтересовани страни, за да следи и оценява последиците за европейската промишленост и търговия. На 3 ноември 2021 г. Комисията публикува доклад за това как европейски предприятия са избегнали обявяване в несъстоятелност в резултат от пандемията. 

 

 

Инициативи в подкрепа на икономиката

 

Подкрепа за възстановяването на туризма в ЕС

Туристическата екосистема е сериозно засегната от ограниченията върху движението и пътуванията, наложени след избухването на кризата с коронавируса. За да подпомогне нейното възстановяване, на 13 май 2020 г. Комисията предложи редица мерки, които ще позволят постепенно и координирано подновяване на предлагането на туристически услуги, както и оказване на конкретна помощ на предприятията от този сектор. Някои от тези мерки са:

Ликвидност за предприятията в сектора на туризма, особено за малките предприятия

  • Гъвкавостта, предоставяна от правилата за държавната помощ, позволява на страните от ЕС да въвеждат схеми, като гаранционни схеми за ваучери и други схеми за ликвидност, да подпомагат предприятия и да гарантират удовлетворяване на исканията за възстановяване на средства, свързани с пандемията от коронавирус.
  • Финансиране от ЕС: ЕС продължава да предоставя незабавна ликвидност на засегнатите от кризата предприятия чрез Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса в условията на споделено управление със страните от Съюза. Освен това Комисията осигури заедно с Европейския инвестиционен фонд до 8 млрд. евро финансиране за 100 000 засегнати от кризата малки предприятия.

Въпроси и отговори: Пакет от мерки в областта на туризма и транспорта

Гарантиране на доставките на основни храни

 

Защита на критични активи и технологии

На 26 март 2020 г. Комисията публикува насоки за държавите от ЕС във връзка с преките чуждестранни инвестиции. В насоките страните от ЕС се призовават да се възползват пълноценно от механизмите си за проверка на инвестициите, за да се вземат мерки във връзка със случаи, когато придобиването на европейски дружества от инвеститори извън ЕС би породило рискове.

В насоките страните от ЕС се насърчават да проверяват преките инвестиции от страни извън ЕС, по-специално в области като медицински изследвания, биотехнологии и инфраструктура.

Икономически прогнози

На 11 ноември 2021 г. Европейската комисия публикува своята есенна икономическа прогноза от 2021 г. Икономиката на ЕС се възстановява от предизвиканата от пандемията рецесия по-бързо от очакваното. С напредването на кампаниите за ваксинация и с постепенното премахване на ограниченията растежът се възобнови през пролетта и продължи, без да отслабва, през лятото благодарение на отварянето на икономиката. През третото тримесечие на 2021 г. икономиката на ЕС възвърна равнището си на производство преди пандемията и премина от възстановяване към растеж.

Очаква се икономиката на ЕС да продължи да нараства през прогнозния период и да постигне темп на растеж от 5 %, 4,3 % и 2,5 % съответно през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Прогнозата зависи от развитието на пандемията и темпото, с което предлагането се адаптира към бързото възстановяване на търсенето след отварянето на икономиката.

Според прогнозата заетостта в ЕС ще нарасне с 0,8 % тази година, с 1 % през 2022 г. и с 0,6 % през 2023 г. Очаква се следващата година заетостта да надхвърли равнището си отпреди кризата и да се увеличи още повече през 2023 г. Очаква се безработицата в ЕС да намалее от 7,1 % тази година на 6,7 % и на 6,5 % съответно през 2022 г. и 2023 г. В еврозоната се очаква тя да бъде 7,9 %, 7,5 % и 7,3 % през трите години.

2 maps that show a comparison of the GDP forecast for 2021 and 2022

Лятна икономическа прогноза от 2021 г.

Пролетна икономическа прогноза от 2021 г.

Зимна икономическа прогноза от 2021 г.

Есенна икономическа прогноза от 2020 г.

Лятна икономическа прогноза от 2020 г.

 

Преглед на икономическото управление на ЕС

На 19 октомври 2021 г. Европейската комисия прие съобщение, в което се вземат предвид променените условия за икономическо управление в резултат от кризата с коронавируса и се подновява общественият дебат за прегледа на рамката на ЕС за икономическо управление.

С това съобщение Комисията приканва всички заинтересовани страни да обмислят как функционира икономическото управление и да представят вижданията си относно начина, по който то може да стане по-ефективно. Целта на обществения дебат е да се постигне широк консенсус относно курса, който трябва да поемем през 2023 г. Комисията ще разгледа всички мнения, изразени по време на публичния дебат.

Преглед на икономическото управление

Онлайн платформа за консултации

Гъвкавост при фискалните правила на ЕС

За пръв път в историята Комисията задейства общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж в рамките на своята стратегия за бърза и категорична реакция на пандемията от коронавирус по навременен и координиран начин. Това дава възможност на националните правителства по-ефективно да подкрепят националните икономики, тъй като бюджетните правила бяха значително разхлабени.  

След получаване на одобрение от Съвета общата клауза за дерогация позволява на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се прилагат обичайно съгласно европейската фискална рамка. 

Мярката представлява важна стъпка за изпълнение на ангажимента на Комисията да използва всички инструменти на икономическата политика, с които разполага, за да помогне на държавите членки да защитят своите граждани и да смекчат тежките социално-икономически последици от пандемията.

На 3 март 2021 г. Комисията прие съобщение, в което на държавите от ЕС се предоставят общи насоки относно провеждането на фискалната политика в бъдеще. В съобщението са очертани насоките за координиране на фискалните политики на страните от ЕС, което е от голямо значение за икономическото възстановяване. В него са посочени принципите за правилното планиране и качество на фискалните мерки, както и общи насоки за фискалната политика през 2022 г. и в средносрочен план, включително връзката между средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост. В съобщението се предлага прилагането на общата клауза за дерогация през 2022 г. до 2023 г.

СвалиPDF - 1.4 MB

 

Решителни действия от страна на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка

На 18 март Управителният съвет на Европейската централна банка обяви нова програма за спешно закупуване на активи в отговор на пандемията с бюджет от 750 млрд. евро до края на годината в допълнение към 120 млрд. евро, за които бе взето решение на 12 март. Общо това възлиза на 7,3 % от БВП на еврозоната. Програмата е временна и нейната цел е да се отговори на безпрецедентната ситуация, пред която е изправен нашият паричен съюз. Тя ще остане в сила до края на кризата.

На 16 март групата на Европейската инвестиционна банка предложи план за мобилизиране на до 40 млрд. евро финансиране. То ще бъде насочено към междинни заеми, гратисни периоди и други мерки, целящи облекчаване на ограниченията по отношение на ликвидността и текущите активи за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация. Европейската инвестиционна банка, включително Европейският инвестиционен фонд, който е специализиран в подкрепата за малки и средни предприятия, ще работят чрез финансови посредници в страните членки и в партньорство с националните насърчителни банки. Предложеният финансов пакет се състои от:

  • специални схеми за гарантиране за банките въз основа на съществуващи програми за незабавно разгръщане, чрез които да се мобилизират до 20 млрд. евро финансиране;
  • специални линии за финансиране за банките, за да се гарантира допълнителна подкрепа в размер на 10 млрд. евро за текущите активи на малки и средни предприятия и на дружества със средна пазарна капитализация;
  • специални подкрепени с активи програми за изкупуване на ценни книжа, за да се позволи на банките да прехвърлят риска върху портфейлите от заеми за малки и средни предприятия, като така ще се мобилизират още 10 млрд. евро подкрепа.

Документи

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020