Нашият основен приоритет е здравето на гражданите. Кризата с коронавируса обаче е голямо сътресение за европейската и световната икономика. Държавите от ЕС вече приеха бюджетни мерки и мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на здравните си системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати.

infographics on the EU economic response to COVID-19

Подкрепа за предприятията и запазване на работни места

Кризата с коронавируса е предизвикателство за европейската икономика и за поминъка на гражданите. По време на тази здравна криза е много важно да защитим не само особено важните сектори на нашата икономика, но и нашите активи, технологии и инфраструктура, и което е още по-важно — трябва да защитим работните места и работниците.

 

 

Защита на малките и средните предприятия

Икономическите последици от кризата с коронавируса са различни в различните сектори и за различните предприятия в зависимост от редица фактори, включително възможността да се адаптират към смущения във веригите на доставки, съществуването на запаси или разчитането на производствени процеси на принципа just-in-time (точно навреме).

Европейската комисия е в тесен контакт с националните органи, представителите на сектора и други заинтересовани страни, за да следи и оценява последиците за европейската промишленост и търговия. 

 

 

Инициативи в подкрепа на икономиката

 

Подкрепа за възстановяването на туризма в ЕС

Туристическата екосистема е сериозно засегната от ограниченията върху движението и пътуванията, наложени след избухването на кризата с коронавируса. За да подпомогне нейното възстановяване, на 13 май 2020 г. Комисията предложи редица мерки, които ще позволят постепенно и координирано подновяване на предлагането на туристически услуги, както и оказване на конкретна помощ на предприятията от този сектор. Някои от тези мерки са:

Ликвидност за предприятията в сектора на туризма, особено за малките предприятия

  • Гъвкавостта, предоставяна от правилата за държавната помощ, позволява на страните от ЕС да въвеждат схеми, като гаранционни схеми за ваучери и други схеми за ликвидност, да подпомагат предприятия и да гарантират удовлетворяване на исканията за възстановяване на средства, свързани с пандемията от коронавирус.
  • Финансиране от ЕС: ЕС продължава да предоставя незабавна ликвидност на засегнатите от кризата предприятия чрез Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса в условията на споделено управление със страните от Съюза. Освен това Комисията осигури заедно с Европейския инвестиционен фонд до 8 млрд. евро финансиране за 100 000 засегнати от кризата малки предприятия.

Информационен документ: ЕС съдейства за съживяването на туристическия сектор в Европа

Въпроси и отговори: Пакет от мерки в областта на туризма и транспорта

Гарантиране на доставките на основни храни

 

Защита на критични активи и технологии

На 26 март 2020 г. Комисията публикува насоки за държавите от ЕС във връзка с преките чуждестранни инвестиции. В насоките страните от ЕС се призовават да се възползват пълноценно от механизмите си за проверка на инвестициите, за да се вземат мерки във връзка със случаи, когато придобиването на европейски дружества от инвеститори извън ЕС би породило рискове.

В насоките страните от ЕС се насърчават да проверяват преките инвестиции от страни извън ЕС, по-специално в области като медицински изследвания, биотехнологии и инфраструктура.

Икономически прогнози

На 11 февруари 2021 г. Европейската комисия публикува своята зимна икономическа прогноза за 2021 г. Според прогнозата икономиката на еврозоната ще нарасне с по 3,8% през 2021 и 2022 г. За икономиката на ЕС очакванията са за растеж от 3,7 % през 2021 г. и 3,9 % през 2022 г.

Очаква се икономиките на еврозоната и на ЕС да достигнат равнището си на производство отпреди кризата по-рано от посоченото в есенната икономическа прогноза от 2020 г., главно поради прогнозите за по-силна от очакваното динамика на растежа през втората половина на 2021 г. и през 2022 г. 

След наблюдавания силен растеж през третото тримесечие на 2020 г., през четвъртото тримесечие икономическата активност отново се сви в резултат от подновените противоепидемични мерки в отговор на втората вълна на пандемията. Тъй като тези мерки все още са в сила, се очаква през първото тримесечие на 2021 г. икономиката на ЕС и на еврозоната да се свие. Според прогнозата икономическият растеж ще се възобнови през пролетта и ще набере скорост през лятото успоредно с напредъка на програмите за ваксинация и постепенното облекчаване на противоепидемичните мерки.

Очаква се подобрените перспективи за световната икономика също да подпомогнат възстановяването. Икономическото въздействие на пандемията остава неравномерно в отделните държави членки и вероятно темповете на възстановяване също ще се различават значително.

Infographic of projected economic growth across the EU for 2021 and 2022

Икономическа прогноза от есента на 2020 г.

Лятна икономическа прогноза от 2020 г.

Гъвкавост при фискалните правила на ЕС

За пръв път в историята Комисията задейства общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж в рамките на своята стратегия за бърза и категорична реакция на пандемията от коронавирус по навременен и координиран начин. Това дава възможност на националните правителства по-ефективно да подкрепят националните икономики, тъй като бюджетните правила бяха значително разхлабени.  

След получаване на одобрение от Съвета общата клауза за дерогация позволява на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се прилагат обичайно съгласно европейската фискална рамка. 

Мярката представлява важна стъпка за изпълнение на ангажимента на Комисията да използва всички инструменти на икономическата политика, с които разполага, за да помогне на държавите членки да защитят своите граждани и да смекчат тежките социално-икономически последици от пандемията.

На 3 март 2021 г. Комисията прие съобщение, в което на държавите от ЕС се предоставят общи насоки относно провеждането на фискалната политика в бъдеще. В съобщението са очертани насоките за координиране на фискалните политики на страните от ЕС, което е от голямо значение за икономическото възстановяване. В него са посочени принципите за правилното планиране и качество на фискалните мерки, както и общи насоки за фискалната политика през 2022 г. и в средносрочен план, включително връзката между средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост. В съобщението се предлага прилагането на общата клауза за дерогация през 2022 г.

СвалиPDF - 1.4 MB

 

Решителни действия от страна на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка

На 18 март Управителният съвет на Европейската централна банка обяви нова програма за спешно закупуване на активи в отговор на пандемията с бюджет от 750 млрд. евро до края на годината в допълнение към 120 млрд. евро, за които бе взето решение на 12 март. Общо това възлиза на 7,3 % от БВП на еврозоната. Програмата е временна и нейната цел е да се отговори на безпрецедентната ситуация, пред която е изправен нашият паричен съюз. Тя ще остане в сила до края на кризата.

На 16 март групата на Европейската инвестиционна банка предложи план за мобилизиране на до 40 млрд. евро финансиране. То ще бъде насочено към междинни кредити, гратисни периоди и други мерки, целящи облекчаване на ограниченията по отношение на ликвидността и текущите активи за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация. Европейската инвестиционна банка, включително Европейският инвестиционен фонд, който е специализиран в подкрепата за малки и средни предприятия, ще работят чрез финансови посредници в страните членки и в партньорство с националните насърчителни банки. Предложеният финансов пакет се състои от:

  • специални схеми за гарантиране за банките въз основа на съществуващи програми за незабавно разгръщане, чрез които да се мобилизират до 20 млрд. евро финансиране;
  • специални линии за финансиране за банките, за да се гарантира допълнителна подкрепа в размер на 10 млрд. евро за текущите активи на малки и средни предприятия и на дружества със средна пазарна капитализация;
  • специални подкрепени с активи програми за изкупуване на ценни книжа, за да се позволи на банките да прехвърлят риска върху портфейлите от заеми за малки и средни предприятия, като така ще се мобилизират още 10 млрд. евро подкрепа.

Документи

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020