Пакет от мерки за банковия сектор в подкрепа на кредитирането на домакинствата и предприятията

На 28 април 2020 г. Европейската комисия прие пакет от мерки за банковия сектор, за да улесни банковото кредитиране за домакинствата и предприятията в ЕС. Чрез този пакет се гарантира, че банките могат да продължат да предоставят заеми, като по този начин подкрепят икономиката и допринасят за значително смекчаване на последиците от кризата за гражданите и предприятията. Като използва максимално гъвкавостта на правилата на ЕС в банковия сектор и предлага конкретни законодателни промени, Комисията дава възможност на банките да продължат да предоставят ликвидност на нуждаещите се. Комисията поддържа контакт с европейския финансов сектор и проучва възможностите за разработване на добри практики и оказване на по-нататъшна подкрепа на гражданите и предприятията. Пакетът от мерки за банковия сектор включва тълкувателно съобщение относно счетоводните и пруденциалните рамки на ЕС, както и целенасочени изменения с временен характер на правилата на ЕС в областта на банковото дело.

Мерки за справяне с необслужваните кредити

На 16 декември 2020 г. Комисията представи стратегия за предотвратяване на натрупване в бъдеще на необслужвани кредити от банките, за да се избегне намаляване на техния кредитен капацитет и по този начин да се гарантира достъпът на домакинствата и предприятията в ЕС до финансиране през кризисния период.

Целите на стратегията са:

  • да се развият вторични пазари на необслужваните активи — това ще позволи на банките да премахнат необслужваните кредити от своите баланси, като същевременно се осигури по-добра защита за длъжниците;
  • да се реформират правилата във връзка с несъстоятелността на дружествата и събирането на вземания — обединяването на различни нормативни уредби за несъстоятелността в целия ЕС, съчетано със запазване на високи стандарти за защита на потребителите, ще допринесе за повишаване на правната сигурност и ускоряване на събирането на вземания;
  • да се подкрепи създаването на мрежа от дружества за управление на активи — това помага на банките да насочат вниманието си към кредитирането на жизнеспособни предприятия и домакинства;
  • да се използва оказването на подкрепа като предпазна мярка — като се вземат предвид особеностите на настоящата здравна криза, правителствата имат възможност при необходимост да оказват подкрепа като предпазна мярка, за да се гарантира непрекъснатото финансиране на икономиката.

Добри практики за подпомагане на потребителите и бизнеса

На 14 юли 2020 г. Комисията приветства изготвянето на списък с добри практики с цел подпомагане на потребителите и предприятията и допълнително смекчаване на последиците от коронавирусната пандемия. Списъкът е договорен от европейския финансов сектор и потребителски и бизнес организации. В него се посочват конкретни мерки, чрез които финансовият сектор може да подпомогне гражданите и фирмите по време на кризата. Практиките обхващат аспекти като мерки за отлагане на плащания, осигуряване на възможност за по-безопасни безналични плащания и предоставяне на бързи заеми с разумни лихвени проценти, за да се помогне на тези, които изпитват финансови затруднения.