Действия в областта на държавната помощ

С цел допълнително смекчаване на икономическите сътресения и спасяване на предприятия, Европейската комисия въведе най-гъвкавите правила за държавната помощ досега, като позволи на страните от ЕС да предоставят директна помощ на тежко засегнати дружества и малки фирми, тъй като те може да са изправени пред опасността да прекратят дейността си, ако не им бъде оказана помощ. Временната рамка за мерките за държавна помощ, приета на 19 март, предвижда пет вида помощ:

  1. преки безвъзмездни помощи (или данъчни облекчения);
  2. субсидирани държавни гаранции по банкови заеми;
  3. държавни и частни заеми със субсидирани лихвени проценти;
  4. съществуващ кредитен капацитет на банките и неговото използване като канал за подкрепа на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия – подобна помощ очевидно е пряка помощ за клиентите на банките, а не за самите банки;
  5. допълнителни мерки за гъвкавост, за да се даде възможност за застраховане на краткосрочни експортни кредити от държавата, когато е необходимо.

Целта на тези мерки е да се гарантира, че предприятията запазват необходимите средства, за да поддържат или да замразят временно своите дейности, без това да се отразява на дългосрочните перспективи за растеж.

На 14 декември Европейската комисия установи, че създаването на общоевропейски гаранционен фонд, управляван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), който ще разполага с 25 милиарда евро в подкрепа на предприятията, засегнати от разпространението на коронавируса, е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Очаква се фондът да мобилизира до 200 милиарда евро допълнително финансиране в подкрепа главно на малките и средните предприятия (МСП), засегнати от пандемията, в участващите 21 държави членки.

Временната рамка бе изменена за пръв път на 3 април 2020 г., за да се увеличат възможностите за публична подкрепа за научните изследвания, изпитването и производството на продукти за борба с пандемията от коронавирус, за защита на работните места и за по-нататъшна подкрепа на икономиката. Тя бе допълнително изменена на 8 май, за да се даде възможност за мерки за рекапитализация и подчинен дълг, и на 29 юни 2020 г., за да се подкрепят микропредприятията, малките и стартиращите предприятия и да се стимулират частните инвестиции. На 13 октомври 2020 г. Комисията прие четвърто изменение за удължаване на срока на действие на Временната рамка и за разрешаване на помощи, покриващи част от непокритите фиксирани разходи на предприятия, засегнати от кризата.

Рамката не заменя, а допълва многото възможности, които вече са на разположение на страните от ЕС в съответствие с правилата за държавната помощ. Те са посочени в съобщението за координирани икономически мерки в отговор на пандемията от коронавирус от 13 март 2020 г.

На 28 януари 2021 г. Комисията реши да удължи до 31 декември 2021 г. Временната рамка за държавната помощ, приета през март 2020 г. в подкрепа на икономиката в контекста на пандемията от коронавирус. Комисията реши също така да разшири обхвата на Временната рамка, като повиши таваните за някои мерки за подкрепа и позволи някои възстановими инструменти да бъдат преобразувани в преки безвъзмездни средства до края на 2022 г. По този начин страните от ЕС могат да се възползват максимално от гъвкавостта на правилата за държавна помощ в подкрепа на икономиките си, като същевременно ограничат нарушенията на конкуренцията.

На 11 февруари 2021 г. Комисията публикува допълнителни ръководни образци за държавна помощ, за да помогне на държавите членки да изготвят своите национални планове за възстановяване и устойчивост по отношение на подкрепата на цифровизацията на информационните медии в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. През декември 2020 г. бяха публикувани единайсет ръководни образци за държавна помощ. В рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост във всеки национален план минимум 20 % от разходите трябва да се заделят за подкрепа на цифровия преход, за да се подпомогнат дългосрочната жизнеспособност и развитието на цифровите информационни медии.

В момент, в който Европа преминава от управление на кризата към икономическо възстановяване, контролът върху държавната помощ ще придружава и улеснява прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. В този контекст Комисията:

  • ще комуникира с държавите членки, за да гарантира, че инвестиционните проекти, подпомагани от Механизма за възстановяване и устойчивост, са съвместими с правилата за държавната помощ. В действителност някои инфраструктурни инвестиции и преки помощи за гражданите попадат извън обхвата на тези правила и голям брой мерки не следва да се нотифицират, тъй като попадат в обхвата на груповото освобождаване;
  • ще предоставя насоки на държавите членки по отношение на водещите инвестиционни проекти, включително чрез предоставяне на образци; както и
  • ще продължи преразглеждането на основните правила за държавната помощ до края на 2021 г., за да ги приспособи към екологичния и цифровия преход.

Комисията одобрява постоянно чрез извънредни процедури случаи на държавна помощ. Повече информация е достъпна на страниците на Комисията за държавната помощ: Държавна помощ – коронавирус.

Подкрепа за публичния пазар на краткосрочни експортни кредити

Тъй като предприятията се сблъскват с остра липса на ликвидност, а условията им на търговия все повече са изложени на финансови рискове, частните застрахователи се оттеглят от пазара на краткосрочни експортни кредити. В резултат на това всички икономически обосновани рискове по отношение на износа за всички държави по света, включително за всички държави членки, вече не могат да бъдат покрити в достатъчна степен. Затова Европейската комисия реши на 27 март временно да извади всички държави от списъка на държавите с „продаваеми рискове“, както е посочено в Съобщението за застраховане на краткосрочни експортни кредити. По този начин държавното застраховане на краткосрочни експортни кредити ще стане по-широко достъпнo в контекста на настоящата криза. С изменението се увеличава още повече гъвкавостта, въведена с временната рамка на Комисията за държавната помощ по отношение на възможността държавните застрахователи да предоставят застраховане за краткосрочни експортни кредити.

На 13 октомври Комисията реши да удължи до 30 юни 2021 г. временното отстраняване на всички държави от списъка на държавите с „продаваеми рискове“, както е посочено в Съобщението за застраховане на краткосрочни експортни кредити.

Държави членки

Щракнете върху държава по-долу, за да видите най-новото за тези мерки.

Austrian flag

 

Austria

Belgian flag

 

Belgium

Bulgarian flag

 

България

cyprus

 

Cyprus

Czech flag

 

Czechia

Croatian flag

 

Croatia

Danish flag

 

Denmark

Estonian flag

 

Estonia

flag of Finland

 

Finland

French flag

 

France

Germany

 

Germany

Greek file

 

Greece

hungary

 

Hungary

Irish flag

 

Ireland

Italian flag

 

Italy

latvia

 

Latvia

Lithuanian flag

 

Lithuania

Luxembourg flag

 

Luxembourg

malta

 

Malta

Dutch flag

 

The Netherlands

Polish flag

 

Poland

Portuguese flag

 

Portugal

Romanian flag

 

Romania

slovakia

 

Slovakia

slovenia

 

Slovenia

Spanish flag

 

Spain

sweden

 

Sweden

Обединено кралство (до 31 декември 2020 г.)

UK flag

United Kingdom