Protective equipment

27 kwietnia 2021 r. – UE udziela Indiom niezbędnego wsparcia za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Indie poprosiły o pomoc i w najbliższych dniach otrzymają od państw członkowskich UE pilnie potrzebne zapasy tlenu, leków i sprzętu medycznego. Irlandia zaoferowała 700 koncentratorów tlenu, 1 generator tlenu, 365 respiratorów; Belgia – 9 tys. dawek leku przeciwwirusowego remdesiwir; Rumunia – 80 koncentratorów tlenu i 75 butli tlenowych; Luksemburg – 58 respiratorów; Portugalia – 5 503 fiolki remdesiwiru i 20 tys. litrów tlenu tygodniowo; Szwecja – 120 respiratorów. Oczekuje się, że w najbliższych dniach pomoc przekażą kolejne państwa członkowskie, w tym Francja i Niemcy.

Berlaymont

16 kwietnia 2021 r. – Bułgaria, Finlandia, Francja i Litwa otrzymują w ramach REACT-EU wsparcie inwestycyjne w wysokości 562,5 mln euro

Finansowane z programu REACT-EU inwestycje o wartości około 562,5 mln euro w Bułgarii, Finlandii, we Francji i na Litwie uzupełnią działania podjęte w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa. REACT-EU, stanowiący część programu NextGenerationEU, zapewnia w latach 2021 i 2022 dodatkowe 47,5 mld euro dla programów polityki spójności, przede wszystkim na wspieranie miejsc pracy, przedsiębiorstw oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej. Środki przeznaczono na wsparcie długoterminowych dostosowań infrastrukturalnych i wzmocnienie odporności przedsiębiorstw w Bułgarii, rozwój badań naukowych i innowacji w Finlandii oraz zapewnienie kapitału obrotowego we Francji. Z kolei na Litwie posłużą one do rozszerzenia modeli e-biznesu, a także do zwiększenia inwestycji w badania naukowe i rozwój nowych produktów w odpowiedzi na pandemię.

President von der Leyen

14 kwietnia 2021 r. – 100 mln szczepień przeciwko COVID-19 w UE

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „Proces szczepień nabiera tempa w całej Europie! Do wczoraj państwa członkowskie otrzymały ponad 126 mln dawek szczepionek. Z radością mogę poinformować, że do dziś udało nam się przeprowadzić 100 mln szczepień w UE. To spore osiągnięcie, z którego możemy być dumni.”

Picture of the Berlaymont facade

14 kwietnia 2021 r. – Komisja Europejska chce pozyskać do 800 mld euro w ramach NextGenerationEU, aby sfinansować odbudowę

Komisja podjęła kroki w celu zapewnienia, by pożyczki w ramach tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU – były finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla krajów UE i ich obywateli. Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać ok. 800 mld euro w cenach bieżących.

Humanitarian aid workers in a warehouse

8 kwietnia 2021 r. – 26 mld euro w ciągu roku dla krajów partnerskich w ramach pakietu „Team Europe”

Do 1 stycznia 2021 r. z pakietu „Team Europe” udzielono ponad 130 krajom partnerskim wsparcia finansowego, które w sumie wyniosło 26 mld euro. Na pomoc humanitarną wydano 3,2 mld euro. Z kolei na inwestycje w systemy opieki zdrowotnej oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne wydano 3,5 mld euro. Aż 19,5 mld euro przeznaczono na łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii. W ramach pakietu „Team Europe” UE stara się również zaopatrywać kraje całego świata w szczepionki na COVID-19 i wspierać kampanie szczepień. Równocześnie unijni eksperci badają, czy możliwe byłoby zwiększenie produkcji lokalnej. UE odegrała pierwszorzędną rolę w ustanowieniu instrumentu COVAX, a „Team Europe”, która przeznaczyła na niego ponad 2,2 mld euro, jest jednym z jego najszczodrzejszych sponsorów.

7 kwietnia 2021 r. – Globalny Szczyt Zdrowotny: nowa strona internetowa

Komisja Europejska opublikowała nową stronę internetową z najważniejszymi informacjami na temat zbliżającego się Globalnego Szczytu Zdrowotnego. Szczyt, którego gospodarzami będą Komisja Europejska i Włochy, które aktualnie przewodniczą G-20, odbędzie się 21 maja 2021 r. w Rzymie. Dla G-20 i zaproszonych polityków, szefów organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz przedstawicieli globalnych organów ochrony zdrowia będzie to okazja do podzielenia się doświadczeniami z pandemii COVID-19.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

6 kwietnia 2021 r. – pierwsze środki wsparcia w ramach REACT-UE na rzecz odbudowy i transformacji zatwierdzone dla Holandii i Austrii

Komisja zatwierdziła pierwsze decyzje w oparciu o REACT-EU obejmujące zmiany czterech programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Holandii i Austrii. Dzięki temu środki dostępne na inwestycje wzrosną o prawie 262 mln euro pochodzące z REACT-EU. Holandia i Austria stały się tym samym pierwszymi krajami UE, które skorzystały z instrumentu REACT-EU. Zasoby te – część środków z NextGenerationEU – umożliwiają kontynuację i rozszerzenie działań w zakresie reagowania kryzysowego i środków naprawczych realizowanych za pośrednictwem pakietów inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa i są pomostem do długofalowego planu odbudowy.

worker in a shop

30 marca 2021 r. – Komisja Europejska wypłaca sześciu państwom członkowskim dalsze 13 mld euro w ramach SURE, aby chronić pracowników i miejsca pracy

Na ochronę pracowników i miejsc pracy Komisja Europejska wypłaciła sześciu państwom członkowskim 13 mld euro w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. W wyniku tej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia – 2,2 mld euro, Hiszpania – 4,06 mld euro, Irlandia – 2,47 mld euro, Włochy – 1,87 mld euro, a Polska – 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć krajów UE korzystało już z pożyczek w ramach SURE. Do tej pory, w ramach instrumentu SURE, 17 państw członkowskich otrzymało łącznie 75,5 mld euro w formie pożyczek wzajemnych. Przegląd kwot wypłaconych do tej pory i terminów zapadalności poszczególnych obligacji dostępny jest tutaj.

A nurse

26 marca 2021 r. – wchodzi w życie Program UE dla zdrowia o budżecie 5,1 mld euro

Komisja z zadowoleniem przyjęła wejście w życie Programu UE dla zdrowia. Program UE dla zdrowia wniesie znaczący wkład w odbudowę po pandemii COVID-19: przyniesie poprawę stanu zdrowia ludności UE, wesprze walkę z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia i zwiększy gotowość i zdolności UE w dziedzinie skutecznego reagowania w przyszłości na kryzysy zdrowotne w ramach przyszłej silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Program UE dla zdrowia to ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii. Program UE dla zdrowia jest w kategoriach pieniężnych największym w historii programem UE w dziedzinie zdrowia. Zapewni on finansowanie krajom UE, organizacjom zdrowotnym i organizacjom pozarządowym.

Lot of vaccines doses

24 marca 2021 r. – Komisja zaostrza zasady stosowania mechanizmu przejrzystości i udzielania pozwoleń na eksport szczepionek przeciwko COVID-19

Komisja wprowadziła dodatkowe zasady, które należy uwzględnić przed wydaniem zezwolenia na eksport szczepionek: wzajemność i proporcjonalność. Oznacza to, że państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę ewentualne stosowanie ograniczeń eksportowych przez kraj docelowy oraz okoliczności w tym kraju (sytuacja epidemiologiczna, stan zaszczepienia i zapasy szczepionek). Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „UE jest dumna z tego, że na jej terytorium produkowane są szczepionki eksportowane na cały świat. Jesteśmy przekonani, że będziemy bezpieczni tylko wtedy, gdy wszyscy będą bezpieczni. UE jest jednak jedynym dużym producentem w grupie krajów OECD, który nadal eksportuje szczepionki, w tym również do krajów, które dysponują własnymi zdolnościami produkcyjnymi i równocześnie znalazły sposób na ograniczanie własnego eksportu. Eksportowane szczepionki trafiają również do krajów, w których sytuacja epidemiologiczna jest mniej poważna niż w UE i które są bardziej zaawansowane w kampanii szczepień. Dlatego w unijnym mechanizmie pozwoleń na eksport musimy wprowadzić zasadę wzajemności i proporcjonalności.”

A man supervising a young employer

22 marca 2021 r. – sprawozdanie potwierdza, że SURE sprawdza się przy chronieniu miejsc pracy

Komisja opublikowała swoją pierwszą wstępną ocenę SURE — instrumentu o wartości 100 mld euro przeznaczonego na ochronę miejsc pracy i gospodarki przed skutkami pandemii COVID-19. W sprawozdaniu Komisji stwierdzono, że w 2020 r. instrument umożliwił udzielenie wsparcia od 25 do 30 mln osób. Szacuje się również, że z programu SURE skorzystało od 1,5 do 2,5 mln firm dotkniętych pandemią COVID-19, co pozwoliło im na zatrzymanie pracowników. Do tej pory Komisja zaproponowała 19 państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości 90,6 mld euro.

A girl waiting in line at the airport

17 marca 2021 r. – Komisja Europejska proponuje tzw. zielone zaświadczenie cyfrowe, które będzie zawierać informacje o zaszczepieniu, testach na koronawirusa i przejściu tej choroby

Komisja proponuje ustanowienie ogólnounijnych ram dotyczących zielonego zaświadczenia cyfrowego. Ramy te obejmują wydawanie, weryfikację i uznawanie zaświadczeń o szczepieniu, poddaniu się testowi i powrocie do zdrowia. Aby zapobiec dyskryminacji osób, które nie są zaszczepione, posiadanie zaświadczenia o szczepieniu nie będzie warunkiem wstępnym do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Nie może też być warunkiem wstępnym do korzystania z transgranicznych usług transportu pasażerskiego, takich jak linie lotnicze, pociągi, autokary czy promy. Celem wniosku jest ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE podczas pandemii COVID-19 poprzez ustanowienie bezpiecznych i interoperacyjnych zaświadczeń.

Two people talking

16 marca 2021 r. – Komisja wypłaca siedmiu państwom członkowskim UE dalsze 9 mld euro w ramach SURE

Komisja wypłaciła 7 państwom członkowskim UE 9 mld euro w ramach piątej transzy z instrumentu SURE. To druga tego rodzaju wypłata w 2021 r. Pieniądze otrzymały: Czechy (1 mld euro), Hiszpania (2,87 mld euro), Chorwacja (510 mln euro), Włochy (3,87 mld euro), Litwa (302 mln euro), Malta (123 mln euro) i Słowacja (330 mln euro). Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. Do tej pory 16 państw członkowskich otrzymało łącznie 62,5 mld euro w ramach instrumentu SURE w formie pożyczek wzajemnych. W 2021 r. Komisja będzie dążyć do pozyskania za pomocą emisji unijnych obligacji w ramach SURE dodatkowych środków na kwotę ponad 25 mld euro.

vaccine vials

11 marca 2021 r. – Komisja Europejska zezwala na wprowadzenie na rynek czwartej bezpiecznej i skutecznej szczepionki na COVID-19

Komisja wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki na COVID-19 opracowanej przez koncern Johnson & Johnson. Jest to czwarta szczepionka dopuszczona w UE. Udzielenie takiego pozwolenia wymagało pozytywnej rekomendacji naukowej opartej na gruntownej analizie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. Analizę przeprowadziła Europejska Agencja Leków, a jej wyniki zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie. Przewodnicząca Ursula von der Leyen oznajmiła: „Szczepionka firmy Janssen jest czwartą zatwierdzoną szczepionką w unijnym zestawie szczepionek. Pomoże nam ona usprawnić kampanię szczepień w drugim kwartale 2021 r. Wymaga tylko jednej dawki, co pozwoli przyśpieszyć osiągnięcie naszego wspólnego celu, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji przed końcem lata”.

A nurse

11 marca 2021 r. – Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 530 mln euro z Funduszu Solidarności UE na walkę z pandemią koronawirusa

Komisja Europejska przedstawiła pakiet o wartości prawie 530 mln euro jako wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności UE. Pieniądze pozwolą pokryć część wydatków publicznych na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej oraz wsparcie kryzysowe dla ludności, jak również na środki służące powstrzymaniu rozprzestrzeniania się choroby oraz jej monitorowaniu i kontroli. Zaproponowane przepisy – po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski i Radę – pozwolą wesprzeć wysiłki podejmowane przez 17 państw członkowskich i trzy kraje przystępujące. Pakiet pomocowy obejmuje również kwotę 132,7 mln euro już wypłaconą zaliczkowo Niemcom, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Węgrom i Portugalii.

10 marca 2021 r. – nowe działania na rzecz globalnej pomocy UE w związku z pandemią COVID-19

Komisja przedstawiła komunikat w sprawie działań humanitarnych, w którym opisano metody intensyfikacji tych działań oraz zwalczania kryzysów humanitarnych wywołanych pandemią COVID-19. W komunikacie zaproponowano najważniejsze działania mające na celu szybsze dostarczanie pomocy humanitarnej, tworzenie warunków sprzyjających działaniom partnerów humanitarnych oraz zwalczanie pierwotnych przyczyn kryzysów. Działania będą realizowane w ramach „Drużyny Europy”. W komunikacie jeszcze raz podkreślono, że należy się skoncentrować na międzynarodowym prawie humanitarnym, i podjęto kwestię przeciwdziałania dramatycznym skutkom humanitarnym zmiany klimatu.

4 marca 2021 r. – odbudowa gospodarcza sprzyjająca zatrudnieniu: realne wsparcie zatrudnienia w ramach planu działania na rzecz europejskich praw socjalnych

W planie działania dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych Komisja Europejska przedstawiła zalecenie dla państw członkowskich dotyczące stopniowego przechodzenia z pomocy kryzysowej na pomoc ułatwiającą tworzenie odpornych na kryzysy miejsc pracy: Skuteczne aktywne wsparcie zatrudnienia (EASE). W zaleceniu promuje się tworzenie miejsc pracy oraz przekwalifikowanie zawodowe z sektorów upadających do sektorów rozwijających się (w szczególności sektora ekologicznego i cyfrowego). W dokumencie nakreślono trzy kluczowe elementy, które powinny się znaleźć w planach odbudowy i zwiększania odporności opracowanych przez kraje UE. Są to: zachęty do tworzenia miejsc pracy i wsparcie przedsiębiorczości, możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji zwiększone wsparcie ze strony służb zatrudnienia.

Picture of the press conference

3 marca 2021 r. – rok od wybuchu pandemii COVID-19: aktualizacja działań z zakresu polityki fiskalnej

Komisja przyjęła komunikat, w którym przedstawiono ogólne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie. Przedstawiono w nim również założenia Komisji dotyczące dezaktywacji lub dalszego stosowania ogólnej klauzuli wyjścia. Koordynacja krajowych polityk fiskalnych ma zasadnicze znaczenie dla wspierania ożywienia gospodarczego. Komisja zaproponowała uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia w marcu 2020 r., w ramach strategii umożliwiającej szybką, zdecydowaną i skoordynowaną reakcję na pandemię koronawirusa. Pozwoliło to państwom członkowskim na wprowadzenie właściwych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi, przy jednoczesnym odejściu od wymogów budżetowych, które normalnie obowiązywałyby w kontekście europejskich ram budżetowych.

President von der Leyen

24 lutego 2021 r. – przewodnicząca Ursula von der Leyen wygłosiła przemówienie podczas inauguracji kampanii organizowanej przez Global Citizen pod hasłem „Plan odbudowy dla świata”

Na inauguracji kampanii prowadzonej przez organizację Global Citizen przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „Pokonajmy pandemię, organizując światową kampanię szczepień. Połóżmy kres klęsce głodu. Pozwólmy dzieciom wrócić do szkoły. Walczmy z pogłębiającymi się nierównościami. Rozpocznijmy ekologiczną odbudowę gospodarki, traktując naszą planetę z troską i szacunkiem.” Dodała również: „Najbliższym ważnym wydarzeniem tego roku będzie majowy Globalny Szczyt Zdrowotny w Rzymie, który zwołam wraz z premierem Draghim.”

Vaccines

19 lutego 2021 r. – UE podwaja wkład na rzecz COVAX do 1 mld euro, by zagwarantować bezpieczne i skuteczne szczepionki

Unia Europejska zapowiedziała, że przeznaczy dodatkowe 500 mln euro na program COVAX. W ten sposób podwoi swój dotychczasowy wkład na wsparcie tej światowej inicjatywy na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i równego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. Łączny wkład wynosi teraz 1 mld euro. Ogłaszając podczas wirtualnego szczytu G-7 wniesienie nowego wkładu, przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „W ubiegłym roku w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa zobowiązaliśmy się do zapewnienia powszechnego dostępu do szczepionek na całym świecie dla wszystkich, którzy będą ich potrzebować. Najskuteczniejszym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest program COVAX. Dlatego też postanowiliśmy podwoić wkład Komisji Europejskiej na rzecz COVAX – wynosi on obecnie 1 mld euro”.

Image of a researcher

17 lutego 2021 r. – Komisja Europejska zwiększa gotowość na zagrożenie wariantami COVID-19

Komisja ustanowi nowy plan gotowości do obrony biologicznej, tzw. inkubator HERA. Jego celem będzie rozwiązywanie problemów krótko- i średnioterminowych oraz zwiększanie gotowości na przyszłość. Posłuży on jako wzór długoterminowego planu UE w zakresie gotowości na sytuacje nadzwyczajne związane ze zdrowiem. Inkubator HERA będzie się opierał na współpracy naukowców, firm biotechnologicznych, producentów oraz organów regulacyjnych i publicznych. Jego zadaniem będzie szybkie wykrywanie i opisywanie nowych wariantów wirusa, natychmiastowe dostosowywanie szczepionek, ustanowienie sieci badań klinicznych oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „Razem szybciej wykryjemy nowe warianty, dostosujemy szczepionki, zorganizujemy testy kliniczne, opublikujemy dane, przyśpieszymy proces zatwierdzania przez organy regulacyjne i zwiększymy masową produkcję nowych szczepionek”.

euro coin

11 lutego 2021 r. – opublikowano prognozę gospodarczą (wydanie z zimy 2021 r.): ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

Komisja Europejska opublikowała prognozę gospodarczą z zimy 2021 r., w której przewiduje się, że gospodarka strefy euro odnotuje wzrost o 3,8 proc. zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r., a gospodarka UE wzrośnie o 3,7 proc. w 2021 r. i o 3,9 proc. w 2022 r. Oczekuje się, że gospodarka strefy euro i UE osiągnie poziom notowany przed kryzysem wcześniej, niż przewidywano w prognozie gospodarczej z jesieni 2020 r. Wzrost gospodarczy ma przyspieszyć wiosną i nabrać tempa latem, w miarę postępów w programach szczepień i stopniowego łagodzenia obostrzeń. Skutki gospodarcze pandemii nadal nierównomiernie rozkładają się między poszczególne państwa członkowskie, a tempo ożywienia gospodarczego również będzie znacznie się różnić.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

10 lutego 2021 r. – Parlament Europejski przeznaczył 672,5 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na wsparcie dla państw członkowskich, aby wyszły z kryzysu silniejsze

Komisja Europejska przyjmuje z zadowoleniem zatwierdzenie przez Parlament Europejski w wyniku głosowania politycznego porozumienia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności osiągniętego w grudniu 2020 r. Jest to kolejny ważny etap na drodze do udostępnienia 672,5 mld euro w formie pożyczek i subwencji państwom członkowskim na potrzeby reform i inwestycji. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest kluczowym instrumentem programu NextGenerationEU, dzięki któremu Unia ma wyjść z pandemii COVID-19 silniejsza. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: „Zwalczenie wirusa za pomocą szczepionek ma pierwszorzędne znaczenie. Ale musimy również pomóc Europejczykom, przedsiębiorstwom i społecznościom wyjść z kryzysu gospodarczego. Umożliwi to udostępniona w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności kwota 672,5 mld euro. Zainwestujemy te pieniądze w uczynienie Europy bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną, z korzyścią dla wszystkich w perspektywie długoterminowej”.

AstraZeneca

29 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska zezwala na wprowadzenie na rynek trzeciej bezpiecznej i skutecznej szczepionki na COVID-19

Komisja wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki na COVID-19 opracowanej przez firmę AstraZeneca. Jest to trzecia szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona w UE. Udzielenie takiego pozwolenia wymagało pozytywnej rekomendacji naukowej opartej na gruntownej analizie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. Analizę przeprowadziła Europejska Agencja Leków, a jej wyniki zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie. Przewodnicząca Ursula von der Leyen oznajmiła: „Zapewnienie Europejczykom bezpiecznych szczepionek jest naszym najwyższym priorytetem. Po zatwierdzeniu szczepionki firmy AstraZeneca w Europie dostępnych będzie 400 mln dodatkowych dawek. Oczekuję, że firma ta dostarczy dawki zgodnie z ustaleniami, tak aby Europejczycy mogli zostać zaszczepieni jak najszybciej. Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby zapewnić więcej szczepionek dla Europejczyków, naszych sąsiadów i naszych partnerów na całym świecie.”

proof of COVID-19 vaccination

27 stycznia 2021 r. – państwa członkowskie UE przyjmują wytyczne w sprawie dowodu szczepienia na COVID-19 wydawanego do celów medycznych

Państwa członkowskie UE przy wsparciu Komisji Europejskiej przyjęły wytyczne w sprawie dowodu szczepienia na COVID-19 wydawanego do celów medycznych. Wytyczne pomogą zapewnić interoperacyjność świadectw szczepień przeciwko COVID-19 oraz ustanowić minimalny zestaw danych dotyczących każdego przeprowadzonego szczepienia, w tym niepowtarzalny identyfikator. Wytyczne mają na celu stworzenie systemu, który uwzględni zarówno nośniki papierowe, jak i cyfrowe, a także zapewni elastyczność i zgodność z istniejącymi rozwiązaniami krajowymi oraz ścisłą ochronę danych osobowych. Wytyczne są wynikiem dyskusji prowadzonych w ramach sieci e-zdrowie oraz konsultacji z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, Europejską Agencją Leków, Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Światową Organizacją Zdrowia.

 

People walking in an airport

25 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska proponuje zaktualizować skoordynowane podejście do ograniczeń swobody przemieszczania się w obrębie UE oraz z państw trzecich do UE

Komisja proponuje dodatkowe zabezpieczenia i wymogi dotyczące podróży międzynarodowych do UE oraz aktualizację zalecenia Rady w sprawie skoordynowanych środków mających wpływ na swobodny przepływ osób w UE. Środki obejmują obowiązkowe testy przed wyjazdem, surowsze wymogi wobec osób przyjeżdżających z regionów wysokiego ryzyka oraz wprowadzenie standardowej europejskiej karty lokalizacji pasażera. Komisja proponuje również dodanie nowego, ciemnoczerwonego koloru na mapie publikowanej co tydzień przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Nowe warianty koronawirusa i niestabilna sytuacja zdrowotna na całym świecie wymagają dalszych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jakichkolwiek niezbędnych podróży do UE. Rada rozpatrzy teraz ten wniosek, a państwa członkowskie będą musiały go zatwierdzić.

vaccines

21 stycznia 2021 r. – na posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy krajów UE porozumieli się co do zwiększenia tempa szczepień i omówili inne środki

Uczestniczący w posiedzeniu szefowie państw i rządów podkreślili powagę sytuacji związaną z rozprzestrzenianiem się nowych wariantów wirusa. Zgodzili się co do tego, że chcą przyspieszyć akcję szczepień, i uzgodnili, że należy opracować znormalizowany, interoperacyjny model dowodu szczepienia wydawany do celów medycznych. Potwierdzili również swoją solidarność z państwami trzecimi. Uznali, że granice muszą pozostać otwarte, aby jednolity rynek mógł funkcjonować bez zakłóceń, oraz że konieczne jest przeprowadzanie większej liczby testów i sekwencjonowanie genomu na większą skalę. Należy jednak zdecydowanie zniechęcać do podróży innych niż niezbędne. Komisja zaproponowała ponadto dodanie nowego, ciemnoczerwonego koloru na mapie publikowanej co tydzień przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Przeczytaj oświadczenie prasowe przewodniczącej Ursuli von der Leyen

person being vaccinated

19 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska określa najważniejsze działania we wspólnej walce z pandemią COVID-19

Dwa dni przed wideokonferencją europejskich przywódców poświęconą skoordynowanej odpowiedzi na koronawirusa, Komisja wydała komunikat, w którym określiła działania niezbędne do przyspieszenia szczepień i walki z pandemią. Do marca 2021 r. należy zaszczepić co najmniej 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80 proc. pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim. Do lata 2021 r. zaszczepione powinno zostać co najmniej 70 proc. całej dorosłej populacji. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: „Szczepienie jest niezbędnym warunkiem wyjścia z kryzysu. Zadbaliśmy już o wystarczającą ilość szczepionek dla całej ludności Unii Europejskiej. Teraz musimy przyspieszyć dostawy i sam proces szczepienia”.

girl getting vaccinated

12 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska kończy wstępne rozmowy z firmą Valneva w celu zabezpieczenia nowej potencjalnej szczepionki

Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, gdy okaże się ona bezpieczna i skuteczna. Planowana umowa umożliwi wszystkim państwom członkowskim UE zakup 30 mln dawek szczepionki i możliwość zakupu dodatkowo do 30 mln dawek. Przewodnicząca Ursula von der Leyen oznajmiła: „Dzisiejszy krok w kierunku osiągnięcia porozumienia z firmą Valneva stanowi uzupełnienie zestawu szczepionek i świadczy o zaangażowaniu Komisji w znalezienie trwałego rozwiązania problemu pandemii”.

pfizer vaccine

8 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska proponuje zakup do 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

Komisja zaproponowała państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek. Dodatkowe dawki będą dostarczane począwszy od drugiego kwartału 2021 r. Pozwoli to UE na zakup w sumie 600 mln dawek, a tym samym na podwojenie liczby dawek szczepionki, która już jest stosowana. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „Za pomocą dwóch zatwierdzonych szczepionek zabezpieczyliśmy liczbę dawek potrzebną do zaszczepienia 380 mln Europejczyków. To więcej niż 80 proc. europejskiej populacji. A w najbliższych tygodniach i miesiącach zatwierdzone zostaną kolejne szczepionki”.

vaccination medical student

6 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska zezwala na wprowadzenie na rynek drugiej bezpiecznej i skutecznej szczepionki na COVID-19

Komisja przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna, drugiej szczepionki zatwierdzonej w UE. Udzielenie takiego pozwolenia wymagało pozytywnej rekomendacji naukowej opartej na gruntownej analizie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. Analizę przeprowadziła Europejska Agencja Leków, a jej wyniki zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „Dzięki szczepionce Moderna, drugiej szczepionce dopuszczonej do obrotu w UE, będziemy dysponować kolejnymi 160 milionami dawek. I na tym nie koniec, wkrótce pojawią się kolejne szczepionki. Europa zabezpieczyła do dwóch miliardów dawek potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19”.