Protective equipment

27 april 2021 – EU kanaliseert urgente hulp voor India via het EU-mechanisme voor civiele bescherming

De komende dagen zullen EU-lidstaten India voorzien van dringend nodige zaken zoals zuurstof, geneesmiddelen en uitrusting, nu dat land om hulp heeft gevraagd. Ierland levert 700 zuurstofconcentratoren, 1 zuurstofgenerator en 365 beademingsapparaten. België heeft 9000 doses van de virusremmer remdesivir geschonken. Roemenië levert 80 zuurstofconcentratoren en 75 zuurstofcilinders. Luxemburg stuurt 58 beademingsapparaten. Portugal levert ruim 5500 doses remdesivir en 20.000 liter zuurstof per week. Zweden stuurt 120 beademingsapparaten. De komende dagen wordt nog meer EU-steun van andere lidstaten verwacht, waaronder van Frankrijk en Duitsland.

Berlaymont

16 april 2021 — 562,5 miljoen euro aan investeringskapitaal van React-EU voor Bulgarije, Finland, Frankrijk en Litouwen

Met een bedrag van zo’n 562,5 miljoen euro van React-EU krijgen Bulgarije, Finland, Frankrijk en Litouwen extra investeringsmiddelen voor crisisrespons via het investeringsinitiatief coronavirusrespons. Dankzij React-EU, een onderdeel van NextGenerationEU, is er zo’n 47,5 miljard euro extra beschikbaar voor de cohesiebeleidsprogramma’s van 2021 en 2022, vooral voor werkzoekenden, ondernemers en de groene en digitale transitie. De investeringen zijn bestemd voor langetermijnprojecten om het concurrentievermogen van ondernemingen en de infrastructuur te versterken in Bulgarije, onderzoek en innovatie te stimuleren in Finland, werkkapitaal te verschaffen in Frankrijk en de e-business, onderzoek en productontwikkeling in Litouwen te ondersteunen in het licht van de pandemiebestrijding.

President von der Leyen

14 april 2021 — Al 100 miljoen vaccinaties in de EU

Commissievoorzitter Von der Leyen: “Overal in Europa gaat het vaccinatietempo omhoog! Gisteren hadden de EU-landen samen al meer dan 126 miljoen dosissen ontvangen. En ik ben blij u te kunnen melden dat we de kaap van de 100 miljoen vaccinaties in de EU hebben gerond. Dat is een mijlpaal waar we trots op mogen zijn.”

Picture of the Berlaymont facade

14 april 2021 — Europese Commissie effent de weg voor 800 miljoen euro extra om herstel te financieren onder NextGenerationEU

De Commissie heeft vandaag stappen ondernomen om de leningen van het tijdelijke herstelinstrument NextGenerationEU voor de EU-lidstaten en hun burgers zo gunstig mogelijk te financieren. Met een gediversifieerde financieringsstrategie wil de Commissie tot 2026 zo’n 800 miljard euro ophalen.

worker in a shop

8 april 2021 — Team Europa steunt partnerlanden met ruim 26 miljard euro in een jaar

Op 1 januari 2021 had Team Europa wereldwijd in totaal meer dan 130 partnerlanden geholpen met een bedrag van meer dan 26 miljard euro. Zo’n 3,2 miljard euro werd besteed aan humanitaire hulp. Met 3,5 miljard euro werden de zorg, watervoorziening en riolering verbeterd. Een bedrag van 19,5 miljard euro ging naar het beperken van de sociaal-economische gevolgen van de pandemie. Team Europa ijvert ook voor wereldwijde, eerlijke toegang tot coronavaccins en ondersteunt de uitrol van vaccinatiecampagnes. Tegelijkertijd onderzoekt ze de mogelijkheden om de vaccinproductie lokaal te stimuleren, onder meer in het kader van COVAX. De EU was een van de drijvende krachten achter dat initiatief en met ruim 2,2 miljard euro is het een van de grootste donoren.

7 april 2021 – Wereldgezondheidstop: Blijf op de hoogte via de nieuwe website

De Europese Commissie brengt op een nieuwe website belangrijke informatie over de komende wereldgezondheidstop. De top, georganiseerd door de Europese Commissie en het Italiaanse voorzitterschap van de G20, vindt plaats op 21 mei 2021 in Rome. Het wordt een gelegenheid voor de G20 en de uitgenodigde leiders, hoofden van internationale en regionale organisaties en vertegenwoordigers van mondiale gezondheidsinstanties om lessen en ervaringen uit de coronapandemie uit te wisselen.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

6 april 2021 – Nederland en Oostenrijk eerste begunstigden van React-EU

In het kader van React-EU, het financieringsprogramma voor herstel en transitie, heeft de Commissie de eerste besluiten genomen. Het gaat om aanpassingen van vier operationele programma’s voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Nederland en Oostenrijk, waardoor die landen in totaal bijna 262 miljoen euro extra ter beschikking hebben voor investeringen. Nederland en Oostenrijk zijn daarmee de eerste EU-landen die van React-EU kunnen profiteren. Met deze middelen in het kader van NextGenerationEU worden de respons- en herstelmaatregelen in het kader van het investeringsinitiatief coronavirusrespons voortgezet en uitgebreid als brug naar het herstelplan op lange termijn.

worker in a shop

30 maart 2021 – De Europese Commissie keert nog eens 13 miljard euro aan SURE-steun uit aan zes EU-landen voor de bescherming van werknemers en banen

De Europese Commissie heeft, als zesde tranche van de steun voor de bescherming van banen en werknemers in het kader van de SURE-regeling, 13 miljard euro uitbetaald aan zes EU-landen. Dit is al de derde uitbetaling in 2021. Tsjechië kreeg dit keer 1 miljard, België 2,2 miljard, Spanje 4,06 miljard, Ierland 2,47 miljard, Italië 1,87 miljard en Polen 1,4 miljard euro. Het is de eerste keer dat Ierland steun heeft ontvangen in het kader van SURE. De overige vijf EU-landen hadden al eerder een lening gekregen. Tot dusver hebben 17 EU-landen in totaal al 75,5 miljard euro aan back-to-backleningen in het kader van SURE ontvangen. De uitbetaalde bedragen en de verschillende looptijden van de obligaties vindt u in dit overzicht.

A nurse

26 maart 2021 – EU4Health treedt in werking

De Commissie verheugt zich over de inwerkingtreding van het EU4Health-programma met een budget van 5,1 miljard euro. Als onderdeel van een toekomstige sterke Europese gezondheidsunie, zal EU4Health een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel na COVID-19 door de bevolking van de EU gezonder te maken, de strijd tegen grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid te ondersteunen en de paraatheid en de capaciteit van de EU om doeltreffend op toekomstige gezondheidscrises te reageren, te vergroten. Het EU4Health-programma is een ambitieus financieringsprogramma voor 2021-2027 om in alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU de bescherming van de menselijke gezondheid voorop te stellen. EU4Health is, in geld uitgedrukt, het grootste gezondheidsprogramma van de EU ooit. In het kader van dit programma zal financiering worden verstrekt aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo’s.

Lot of vaccines doses

24 maart 2021 – Commissie verfijnt het transparantie- en vergunningsmechanisme voor de uitvoer van coronavaccins

De Commissie houdt bij de afgifte van uitvoervergunningen voor vaccins voortaan ook rekening met de criteria wederkerigheid en evenredigheid. Dit betekent dat de lidstaten moeten nagaan of het land van bestemming zelf ook uitvoerbeperkingen oplegt en hoe dat land ervoor staat voor wat betreft de epidemiologische situatie, de vaccinatiegraad en de vaccinvoorraden. Commissievoorzitter Von der Leyen motiveerde de aanpassing als volgt: "De EU is er trots op dat haar vaccinproducenten aan de hele wereld levert, mede omdat we ervan overtuigd zijn dat we pas veilig zijn als iedereen veilig is. Maar de EU is de enige grote producent in de OESO die vaccins blijft uitvoeren, ook naar landen die vaccins produceren maar de uitvoer daarvan zelf aan banden hebben gelegd. Bovendien wordt er geëxporteerd naar landen die er epidemiologisch minder erg aan toe zijn dan de EU, of waar de vaccinatie al verder is gevorderd dan hier. Daarom moet het vergunningsmechanisme van de EU rekening houden met wederkerigheid en evenredigheid."

A man supervising a young employer

22 maart 2021 – Verslag bevestigt succes SURE bij beschermen van banen

De Commissie heeft haar eerste voorlopige beoordeling van SURE gepubliceerd. SURE is een instrument met een budget van 100 miljard euro dat banen en de economie moet beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie. Uit het verslag van de Commissie blijkt dat door het instrument 25 tot 30 miljoen mensen in 2020 steun hebben gekregen. Ook blijkt uit de ramingen van het verslag dat 1,5 tot 2,5 miljoen door de coronapandemie getroffen ondernemingen steun van SURE hebben genoten en met deze steun werknemers hebben kunnen behouden. De Commissie heeft tot nog toe voorgesteld een totaalbedrag van 90,6 miljard euro aan financiële steun aan 19 lidstaten toe te kennen.

A girl waiting in line at the airport

17 maart 2021 – Europese Commissie stelt “digitaal groen certificaat” voor als bewijs van vaccinatie, test of genezing

De Commissie is met het idee gekomen van een “digitaal groen certificaat”, een voorstel voor een EU-regeling voor de afgifte, verificatie en erkenning van vaccinatiebewijzen, testresultaten en gezondheidsverklaringen. Wie zich niet laat vaccineren, mag niet gediscrimineerd worden. Daarom mogen landen geen vaccinatiebewijs eisen als voorwaarde voor het vrij verkeer of voor buitenlandse reizen per vliegtuig, trein, bus of boot. Een “digitaal groen certificaat” kan, als het goed beveiligd is en door alle landen wordt erkend, een oplossing zijn voor het vrije verkeer binnen de EU tijdens de coronapandemie.

Two people talking

16 maart 2021 – SURE: Commissie keert nog eens 9 miljard euro uit aan zeven EU-landen

De Commissie heeft in het kader van het SURE-instrument aan zeven lidstaten de vijfde tranche van samen 9 miljard euro uitbetaald. Dit geld, de tweede uitbetaling in 2021, gaat naar Tsjechië (1 miljard), Spanje (2,87 miljard), Kroatië (510 miljoen), Italië (3,87 miljard), Litouwen (302 miljoen), Malta (123 miljoen) en Slowakije (330 miljoen). Deze leningen moeten de landen helpen om de onverwachte extra overheidsuitgaven voor de werkgelegenheid te dekken. Tot dusver hebben 16 EU-landen in totaal 62,5 miljard euro aan back-to-backleningen in het kader van SURE ontvangen. In de loop van 2021 wil de Commissie nog eens ruim 25 miljard euro ophalen met de uitgifte van EU SURE-obligaties.

vaccine vials

11 maart 2021 – Europese Commissie keurt vierde veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 goed

De Commissie heeft opnieuw een voorwaardelijke handelsvergunning verleend voor een coronavaccin, dit keer dat van Johnson & Johnson, waarmee het totaal in de EU op vier komt. De vergunning volgt op een gunstig wetenschappelijk advies van het Europees Geneesmiddelenbureau over de veiligheid en werkzaamheid, waar de EU-landen zich in kunnen vinden. Commissievoorzitter Von der Leyen: “Het Janssen-vaccin is het vierde goedgekeurde vaccin in de portefeuille van de EU en zal ons helpen de vaccinatiecampagne in het tweede kwartaal van 2021 uit te breiden. Van dit vaccin is slechts één dosis nodig, waardoor we nog een stap dichter bij het bereiken van onze collectieve doelstelling komen om tegen het einde van de zomer 70 % van de volwassen bevolking te vaccineren.”

A nurse

11 maart 2021 – Europese Commissie wil 530 miljoen euro van het EU-Solidariteitsfonds voor coronabestrijding gebruiken

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een steunpakket voor de lidstaten van bijna 530 miljoen euro ten laste van het EU-Solidariteitsfonds. Ze kunnen dit geld gebruiken voor medische en persoonlijke beschermingsmiddelen, noodsteun voor de bevolking en maatregelen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, te monitoren en te beperken. 17 lidstaten en 3 toetredingslanden worden hiermee geholpen, zodra het voorstel door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd. Het bedrag van 132,7 miljoen euro aan voorschotten dat Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Kroatië, Hongarije en Portugal al hebben ontvangen, is al in het steunpakket opgenomen .

Cargo freight on palettes branded with EU flag being loaded onto an airplane.

10 maart 2021 – Nieuwe EU-actie voor wereldwijde coronahulpverlening

De Commissie heeft een mededeling over humanitaire actie gepresenteerd. Daarin zet zij uiteen hoe de EU beter tegemoet kan komen aan de humanitaire noden die door de coronapandemie zijn ontstaan. Ook stelt ze maatregelen voor om sneller humanitaire hulp te verlenen, het klimaat voor humanitaire partners te verbeteren en de diepere oorzaken van crisissen aan te pakken via een Team Europa-aanpak. Ze vestigt bovendien opnieuw de aandacht op het internationaal humanitair recht en belooft actie te ondernemen tegen de dramatische humanitaire gevolgen van de klimaatverandering.

Two men working in a factory.

4 maart 2021 – Herstel dat banen oplevert: actieplan Europese pijler sociale rechten stimuleert werkgelegenheid

Als onderdeel van het Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten heeft de Europese Commissie een aanbeveling aan de lidstaten gepresenteerd om te zorgen dat de crisismaatregelen op de arbeidsmarkt duurzame banen opleveren: Effective Active Support to Employment (EASE). Ze pleit daarin voor meer nieuwe banen en omscholing, zodat mensen uit probleemsectoren kunnen overstappen naar groeiende sectoren, met name groene en digitale activiteiten. Drie belangrijke elementen zouden alle lidstaten in hun plannen voor herstel en veerkracht moeten opnemen: stimulansen om mensen in dienst te nemen, en steun voor zelfstandigen bij- en omscholingsmogelijkheden meer ondersteuning door arbeidsbemiddelaars

Picture of the press conference

3 maart 2021 — Eén jaar na de uitbraak van COVID-19: Aangepaste budgettaire beleidsreactie

De Commissie heeft een mededeling aangenomen met brede richtsnoeren voor de lidstaten over de uitvoering van het begrotingsbeleid in de komende periode en de overwegingen van de Commissie om de algemene ontsnappingsclausule al dan niet te deactiveren. De coördinatie van het begrotingsbeleid van de lidstaten is van cruciaal belang om het economisch herstel te schragen. In maart 2020 stelde de Commissie voor om de algemene ontsnappingsclausule te activeren in het kader van haar strategie om snel, krachtdadig en gecoördineerd te reageren op de coronapandemie. Zo zouden de lidstaten maatregelen kunnen nemen om adequaat om te gaan met de crisis, ook al weken ze daarmee af van de begrotingseisen die normaal gesproken zouden gelden binnen het Europese begrotingskader.

President von der Leyen

24 februari 2021 – Voorzitter Von der Leyen houdt toespraak bij de start van de Global Citizen-campagne "Een herstelplan voor de wereld"

Bij de start van de Global Citizen-campagne deed Commissievoorzitter Von der Leyen de volgende oproep: "Laten we de pandemie overwinnen met een wereldwijde vaccinatiecampagne. Laten we een einde maken aan de hongercrisis, kinderen weer terug naar hun klaslokalen brengen, de toenemende ongelijkheid bestrijden, en ons hard maken voor een groen herstel door onze planeet met zorg en respect te behandelen." Ze wees ook nog op een ander belangrijke evenement: "De eerste belangrijke afspraak dit jaar is de Wereldgezondheidstop in mei, die ik samen met premier Draghi in Rome organiseer."

Vaccines

19 Februari 2021 – EU verdubbelt bijdrage aan COVAX tot 1 miljard euro voor levering veilige en doeltreffende vaccins

De Europese Unie heeft aangekondigd 500 miljoen euro extra uit te trekken voor de COVAX-faciliteit, waarmee zij haar bijdrage voor het wereldwijde initiatief om te zorgen voor eerlijke en gelijke toegang tot veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins verdubbelde. Hiermee komt het totale bedrag op 1 miljard euro. Voorzitter Von der Leyen kondigde de nieuwe bijdrage aan op de virtuele G7-top: "Afgelopen jaar beloofden wij in het kader van onze wereldwijde coronarespons een vaccin voor iedereen die er een nodig heeft, waar ook ter wereld. Covax is de beste manier om dat doel te verwezenlijken. Daarom hebben we besloten de bijdrage van de Europese Commissie aan Covax te verdubbelen tot 1 miljard euro."

Image of a researcher

17 februari 2021 — Europese Commissie pakt coronavarianten aan en neemt extra voorzorgen

De Commissie komt met een nieuw bio-defensieplan: de HERA Incubator moet risico's op korte en middellange termijn aanpakken en is tegelijkertijd een model om de EU beter voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrisissen. De HERA Incubator brengt onderzoekers, biotechbedrijven, producenten, regulatoren en overheden bij elkaar om sneller varianten op te sporen en te ontleden, vaccins bij te sturen, een Europees netwerk voor klinische proeven op te zetten en de productiecapaciteit op te schalen. Commissievoorzitter Von der Leyen: "Samen kunnen we nieuwe varianten sneller ontdekken, bestaande vaccins aanpassen, klinische proeven organiseren, data delen, nieuwe vaccins sneller goedkeuren en de productiecapaciteit daarvoor verhogen."

euro coin

11 februari 2021 — Economische winterprognoses 2021: Een uitdagende winter, maar licht aan het eind van de tunnel.

De Europese Commissie heeft haar economische winterprognoses 2021 gepubliceerd. Ze verwacht dat de economische groei van de eurozone in 2021 en 2022 zo'n 3,8% per jaar zal bedragen, en dat de EU-economie in 2021 met 3,7% zal groeien, respectievelijk 3,9% in 2022. De eurozone en de economieën van de EU-landen zullen het niveau van voor de crisis sneller bereiken dan nog werd aangenomen in de economische najaarsprognoses van 2020. De economie zal naar verwachting in het voorjaar weer aantrekken en in de zomer versnellen als de vaccinatieprogramma's worden uitgerold en de coronamaatregelen geleidelijk kunnen worden afgebouwd. De economische impact van de pandemie verschilt van land tot land, en ook het herstel zal naar verwachting niet overal even snel gaan.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

10 februari 2021 – Europees Parlement geeft goedkeuring aan de faciliteit voor herstel en veerkracht, met een begroting van 672,5 miljard euro, om de EU-landen sterker uit de crisis te laten komen

De Europese Commissie is ingenomen met de stemming van het Europees Parlement, waardoor het politieke akkoord over de faciliteit voor herstel en veerkracht, dat in december 2020 was bereikt, wordt bekrachtigd. Dit vormt een belangrijke stap om 672,5 miljard euro aan leningen en subsidies aan de EU-landen beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van hervormingen en investeringen. De faciliteit voor herstel en veerkracht is het instrument dat centraal staat in NextGenerationEU, het plan van de EU om sterker uit de coronapandemie te komen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: "Het is van groot belang dat we het virus verslaan met de vaccins. Maar we moeten ook hulp bieden aan burgers, ondernemingen en gemeenschappen om uit de economische crisis te geraken. De faciliteit voor herstel en veerkracht zal 672,5 miljard euro aanbrengen om alleen dat te doen. Daarmee zal worden geïnvesteerd om Europa groener, meer digitaal en veerkrachtiger te maken, en op lange termijn zal iedereen daar baat bij hebben."

AstraZeneca

29 januari 2021 – Europese Commissie keurt derde veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 goed

De Commissie heeft een voorwaardelijke vergunning verleend voor het in de handel brengen van het coronavaccin van AstraZeneca, het derde in de EU. Deze vergunning volgt op een positieve wetenschappelijke aanbeveling op basis van een grondige beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van het vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau en is door de EU-landen bekrachtigd. Commissievoorzitter Von der Leyen: "De beschikbaarheid van veilige vaccins voor Europeanen is onze hoogste prioriteit. Nu het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd, zullen in Europa 400 miljoen extra doses beschikbaar zijn. Ik verwacht dat het bedrijf deze doses levert zoals we dat zijn overeengekomen, zodat de Europeanen zo snel mogelijk kunnen worden gevaccineerd. We blijven alles in het werk blijven stellen om voor meer vaccins voor Europeanen te zorgen.

proof of COVID-19 vaccination

27 januari 2021 – EU-lidstaten stellen richtsnoeren vast voor coronavaccinatiebewijs voor medische doeleinden

De EU-lidstaten hebben met steun van de Europese Commissie richtsnoeren vastgesteld voor een coronavaccinatiebewijs voor medische doeleinden. Die moeten ervoor zorgen ervoor dat coronavaccinatiebewijzen op elkaar afgestemd worden en een minimumaantal gegevens bevatten, zoals een unieke identificatiecode. Ze maken zowel papieren als digitale certificaten mogelijk, zorgen voor flexibiliteit en compatibiliteit met bestaande nationale oplossingen, en garanderen een rigoureuze beveiliging van persoonsgegevens. Deze richtsnoeren van het e-gezondheidsnetwerk zijn in overleg met het Gezondheidsbeveiligingscomité, het Europees Geneesmiddelenbureau, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de Wereldgezondheidsorganisatie tot stand gekomen.

 

People walking in an airport

25 januari 2021 — Europese Commissie pleit voor update reisbeperkingen binnen en naar EU

De Europese Commissie stelt voor om reizigers die van buiten de EU komen, extra regels op te leggen en pleit tegelijk voor een update van de aanbeveling van de Raad over gecoördineerde reisbeperkingen binnen de EU. Nieuwe maatregelen zijn onder meer een test voor vertrek, strengere maatregelen voor mensen die uit risicogebieden komen, en een gemeenschappelijk Europees PLF (Passenger Locator Form). Verder stelt de Commissie voor om aan de bestaande landkaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding de kleur "donkerrood" toe te voegen voor de hoogste besmettingsgraad. Door de nieuwe varianten van het coronavirus en de onstabiele gezondheidssituatie wereldwijd zijn nieuwe maatregelen nodig om te garanderen dat alle essentiële reizen naar de EU kunnen doorgaan, en veilig zijn. De Raad moet het voorstel nu bespreken en de EU-lidstaten moeten zich erover uitspreken.

vaccines

21 Januari 2021 – EU-leiders bereiken overeenstemming over snellere vaccinatie en bespreken andere maatregelen op Europese Raad

Op de bijeenkomst van de Europese Raad wezen de EU-leiders op de ernst van de situatie in het licht van de nieuwe varianten. Zij willen de vaccinatiecampagne versnellen en kwamen overeen te werken aan een gestandaardiseerd en interoperabel vaccinatiebewijs voor medische doeleinden. Ook de solidariteit met landen buiten de EU werd opnieuw bevestigd. Daarnaast beslisten zij de grenzen open te houden om de werking van de eengemaakte markt te waarborgen en wezen zij op de behoefte aan meer tests en genoomsequentebepalingen. Niet-essentiële reizen moeten echter sterk worden ontmoedigd. De Commissie stelde voor een nieuwe kleur, "donkerrood", toe te voegen aan de kaart die wekelijks door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding wordt gepubliceerd. Persverklaring van voorzitter Von der Leyen .

person being vaccinated

19 januari 2021 – De Europese Commissie wil een verenigd front tegen COVID-19 vormen

Twee dagen voor een videoconferentie van de Europese leiders over de coördinatie van de coronacrisisrespons heeft de Commissie in een mededeling uiteengezet wat er moet gebeuren om de strijd tegen de pandemie op te voeren en de vaccinatie te versnellen. Uiterlijk in maart 2021 moet in elke lidstaat 80% van alle 80-plussers en 80% van alle gezondheidswerkers zijn ingeënt. Tegen de zomer van 2021 moet minstens 70% van alle volwassenen gevaccineerd zijn. Commissievoorzitter Ursula gaf de volgende uitleg: "Om uit deze crisis te komen, is vaccinatie essentieel. We hebben al genoeg vaccins voor de hele bevolking van de Europese Unie verkregen. We moeten nu voor snellere levering en vaccinatie zorgen."

girl getting vaccinated

12 januari 2021 – Europese Commissie rondt verkennende gesprekken met Valneva af over een nieuw potentieel vaccin

De Commissie heeft verkennende gesprekken met het farmaceutische bedrijf Valneva afgerond met het oog op de aankoop van zijn potentiële vaccin tegen COVID-19 zodra het veilig en doeltreffend bevonden is. Het beoogde contract zou alle EU-landen de mogelijkheid bieden om samen 30 miljoen dosissen te kopen, met een optie op nog eens 30 miljoen dosissen. Commissievoorzitter Von der Leyen: "De stap van vandaag naar een overeenkomst met Valneva vormt een verdere aanvulling op de vaccinportefeuille van de EU en toont aan dat de Commissie vastbesloten is een blijvende oplossing voor de pandemie te vinden.”

pfizer vaccine

8 januari 2021 – Europese Commissie stelt voor om 300 miljoen extra dosissen van het BioNTech-Pfizervaccin te kopen

De Commissie heeft de EU-landen voorgesteld nog eens 200 miljoen dosissen van het coronavaccin van BioNTech en Pfizer te kopen, met een optie op 100 miljoen extra dosissen. De extra dosissen zullen in het tweede kwartaal van 2021 worden geleverd. Zo kan de EU dubbel zoveel van dit al gebruikte vaccin kopen, dus 600 miljoen dosissen. Commissievoorzitter Von der Leyen: "Met de twee goedgekeurde vaccins hebben we al genoeg dosissen gereserveerd om 380 miljoen Europeanen te vaccineren. Dat is ruim 80% van de Europese bevolking. En andere vaccins volgen in de komende weken en maanden."

vaccination medical student

6 januari 2021 – Europese Commissie keurt tweede veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 goed

De Commissie heeft een voorwaardelijke vergunning verleend voor het in de handel brengen van het coronavaccin van Moderna, het tweede in de EU. Deze vergunning volgt op een positieve wetenschappelijke aanbeveling op basis van een grondige beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van het vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau en is door de EU-landen bekrachtigd. Commissievoorzitter Von der Leyen: "Met het Moderna-vaccin, het tweede dat nu in de EU is toegelaten, krijgen we er 160 miljoen doses bij. En er zullen nog meer vaccins komen. Europa heeft tot twee miljard dosissen potentiële COVID-19-vaccins veiliggesteld."