Nenechajte sa zavádzať

Pandémiu spôsobenú koronavírusom sprevádzala rozsiahla vlna falošných a zavádzajúcich informácií, ako aj pokusy zahraničných aktérov ovplyvňovať domáce diskusie v EÚ, ktoré ťažia zo súčasnej situácie, v ktorej mnoho ľudí pociťuje strach a mediálne správy sa rýchlo menia. Zavádzajúce informácie o zdravotnej starostlivosti, nebezpečné poplašné správy obsahujúce falošné tvrdenia, konšpiračné teórie a podvody zamerané na spotrebiteľov sú hrozbou pre verejné zdravie.

Európska únia je spolu so svojimi členskými štátmi odhodlaná bojovať proti všetkým, ktorí z tejto krízy profitujú a ohrozujú životy občanov alebo šíria propagandu či nenávisť. V nadväznosti na akčný plán proti dezinformáciám z roku 2018 si toto úsilie vyžaduje koordinovanejšie opatrenia v súlade s našimi demokratickými hodnotami.

V spoločnom oznámení Európska komisia a vysoký predstaviteľ navrhujú konkrétne opatrenia v záujme silnejšej a odolnejšej EÚ. Tieto opatrenia budú podkladom pre budúcu prácu EÚ v boji proti dezinformáciám, najmä pre európsky akčný plán pre demokraciuakt o digitálnych službách.

Táto kríza nám umožnila otestovať, ako EÚ a jej demokratické spoločnosti riešia výzvu, ktorú predstavujú dezinformácie. Viaceré aspekty majú zásadný význam pre silnejšiu a odolnejšiu EÚ.

Porozumenie

icon Falošné alebo zavádzajúce informácie o koronavíruse môžu poškodiť sociálnu súdržnosť, no predovšetkým môžu ohroziť verejné zdravie.

Falošné alebo zavádzajúce správy môžu mať rôzne podoby, a preto je na ne potrebné reagovať rôznym spôsobom.

  • ich obsah nemusí byť nezákonný, ale môže byť napriek tomu škodlivý
  • môže ísť o dezinformácie (definované ako úmyselné) alebo nesprávne informácie
  • môžu zahŕňať zavádzajúce informácie o zdravotnej starostlivosti, podvody zamerané na spotrebiteľov, počítačovú kriminalitu, nezákonné nenávistné prejavy, ako aj cielené operácie zahraničného vplyvu
  • môžu byť motivované hospodárskym ziskom (online podvody), snahou o poškodenie verejného záujmu alebo politickými účelmi
  • zahraniční aktéri a určité tretie krajiny, najmä Rusko a Čína, podnikajú cielené operácie zahraničného vplyvu a dezinformačné kampane v EÚ, jej susedstve a na celom svete.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) budú aj naďalej monitorovať falošné alebo zavádzajúce správy a operácie zahraničného vplyvu.

Príklady dezinformácií

hazardous stubstances icon Falošné tvrdenia ako napr. že „požitie bielidla alebo čistého alkoholu môže vyliečiť infekciu spôsobené koronavírusom“. Pričom pravdou je, že požitie bielidla alebo čistého alkoholu môže byť veľmi škodlivé. Belgické toxikologické centrum zaznamenalo 15 % nárast počtu incidentov súvisiacich s požitím bielidla.
virus lab icon Konšpiračné teórie, ako napríklad tvrdenie, že koronavírus je „infekcia spôsobená svetovými elitami s cieľom obmedziť rast obyvateľstva“. Vedecké dôkazy sú jasné: ide o vírus zo skupiny vírusov pochádzajúcich zo zvierat, do ktorej patria ďalšie vírusy, ako je SARS a MERS.
icon antenna Tvrdenia, že „5G zariadenia spôsobujú šírenie vírusu“. Tieto teórie nemali žiadne konkrétne opodstatnenie a viedli k útokom na telekomunikačné veže.

Komunikácia

megaphone Európania potrebujú mať prístup k overiteľným hodnoverným informáciám o zdraví.
EÚ sprostredkúva občanom informácie z oficiálnych a iných overiteľných zdrojov a spolupracuje s medzinárodnými partnermi.

 

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť budú aj naďalej investovať do svojich strategických komunikačných kapacít.

Komisia spustila osobitnú webovú stránku venovanú reakcii na koronavírus, na ktorej sa uverejňujú informácie o víruse a reakcii EÚ v reálnom čase. V osobitnej sekcii venovanej dezinformáciám týkajúcim sa koronavírusu sa pravidelne vyvracajú najčastejšie mýty o koronavíruse vo všetkých jazykoch EÚ.

Komisia presadzuje šírenie informácií poskytovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou, vnútroštátnymi zdravotníckymi orgánmi a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb.

ESVČ začala spolu s Komisiou uplatňovať – a bude ďalej posilňovať – strategickú komunikáciu a verejnú diplomaciu v bezprostrednom susedstve EÚ a na celom svete.

Zastúpenia Komisie v členských štátoch budú aj naďalej šíriť informácie založené na faktoch, ktoré sú prispôsobené miestnemu kontextu.

 

Spolupráca

icon antenna Európska komisia spolupracuje so svojimi partnermi na celom svete a v rámci EÚ

Na to využíva zavedené komunikačné kanály, ako je napr. systém včasného varovania. Vytvorí sa osobitná sekcia, ktorej účelom bude uľahčiť výmenu komunikačných materiálov týkajúcich sa koronavírusu medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi. Komisia ďalej prehĺbi svoju spoluprácu s Európskym parlamentom.

Posilnenie spolupráce s medzinárodnými partnermi vrátane WHO, mechanizmu rýchlej reakcie G7 či NATO.

EÚ takisto posilní podporu a pomoc pre subjekty občianskej spoločnosti a nezávislé médiá v tretích krajinách vrátane susediacich krajín.

Spolupráca s platformami a so sieťou spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa vo forme skríningu a sťahovania predražených, neúčinných a potenciálne nebezpečných výrobkov.

Výsledky spolupráce s platformami

lens

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

 

Komisia dôsledne monitoruje opatrenia, ktoré online platformy prijímajú v kontexte Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií – samoregulačný záväzok online platforiem, popredných sociálnych sietí, inzerentov a reklamného priemyslu v záujme boja proti šíreniu dezinformácií a falošných správ na internete.

Komisia 26. mája 2021 uverejnila usmernenie o tom, ako by sa mal kódex postupov v oblasti dezinformácií posilniť, aby sa stal účinnejším nástrojom. V usmernení sú stanovené očakávania Komisie, vyzýva sa na silnejšiu angažovanosť signatárov a počíta sa v ňom so širšou účasťou v kódexe. Ďalej vyzýva signatárov, aby obmedzili finančné stimuly pre dezinformácie, umožnili používateľom zohrávať aktívnu úlohu pri predchádzaní ich šíreniu a spolupracovali s overovateľmi faktov v členských štátoch EÚ, a poskytli rámec pre prístup k údajom.

Posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

Subjekty, ktoré podpísali tento kódex, sa vyzývajú, aby každý mesiac podávali správy o opatreniach, ktoré prijali s cieľom bojovať proti dezinformáciám v súvislosti s koronavírusom. Východiskové správy:

 

  • Kampaň TikToku na podporu očkovania v spolupráci s írskou vládou zaznamenala viac ako milión pozretí a viac ako 20 000 „lajkov“.

  • Google pokračoval v spolupráci s orgánmi verejného zdravotníctva a zobrazuje informácie o miestach, kde sa možno dať očkovať, vo vyhľadávačoch Google Search a Maps. Tieto funkcie sú dostupné vo Francúzsku, v Poľsku, Taliansku, Írsku a vo Švajčiarsku.

  • Používatelia môžu teraz na Twitteri pomocou automatizovaných systémov lepšie identifikovať porušenia politiky platformy zameranej na boj proti dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19.

  • Microsoft rozšíril svoje partnerstvo s platformou NewsGuard, ktorá je rozšírením funkcií Edge, a varuje pred webovými stránkami, ktoré šíria dezinformácie.

  • Facebook spolupracoval s medzinárodnými zdravotníckymi orgánmi s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o účinnosti a bezpečnosti očkovacích látok a v súčinnosti s výskumnými pracovníkmi Michiganskej štátnej univerzity (MSU) sa zasadzoval za lepšie odhaľovanie obsahu typu deepfake a zisťovanie jeho pôvodu.

Overovanie faktov

EÚ zvýšila úsilie na podporu európskych overovateľov faktov a výskumných pracovníkov v oblasti dezinformácií. Novo vzniknuté Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií prispeje k hlbšiemu pochopeniu významných dezinformačných aktérov, vektorov, nástrojov, metód, dynamík šírenia, prioritných cieľov a vplyvu na spoločnosť. Cieľom Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií je stať sa európskym centrom boja proti dezinformáciám na internete. Ďalšie projekty podporené EÚ, ktoré sa zameriavajú na dezinformácie, sú  PROVENANCESocialTruthEUNOMIA a WeVerify.

Boj proti spotrebiteľským podvodom na internete

Komisia spolupracuje s online platformami, ktoré sa zúčastňujú na štruktúrovanom dialógu o boji proti spotrebiteľským podvodom na internete súvisiacim s pandémiou koronavírusu, ako aj s orgánmi na ochranu spotrebiteľov. Komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sú v pravidelnom kontakte s 11 hlavnými online platformami: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo a Wish, s ktorými diskutujú o nových trendoch a obchodných praktikách súvisiacich s pandémiou. Na základe toho online platformy oznámili odstránenie stoviek miliónov nezákonných ponúk a reklám a potvrdili stabilný pokles nových ponúk súvisiacich s koronavírusom.

Dňa 2. marca 2021 uverejnila Komisia výročnú správu o systéme Safety Gate, teda o systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečnom spotrebnom tovare, ktorý pomáha sťahovať nebezpečné nepotravinové výrobky z trhu. Zo zistení uvedených v tejto správe vyplýva rekordný počet 5 377 opatrení, ktoré orgány prijali v roku 2020, v porovnaní so 4 477 opatreniami v roku 2019. 9 % všetkých zistení za rok 2020 sa týka výrobkov, ktoré súvisia s výrobkami na ochranu proti ochoreniu COVID-19, ako sú neúčinné rúška, toxické dezinfekčné prostriedky a UV lampy ako výrobky určené na dezinfekciu.

Zaručenie slobody prejavu a pluralitnej demokratickej diskusie

Prístup EÚ k boju proti dezinformáciám vychádza zo zásady dodržiavania základných práv. Koronavírus nemožno použiť ako zámienku na oslabenie slobody prejavu, obmedzenie zodpovednosti verejných orgánov alebo neoprávnené obmedzenie prístupu k informáciám a transparentnosti. Kríza ukázala, že novinári zohrávajú pri poskytovaní spoľahlivých a overených informácií občanom významnú úlohu a prispievajú tak k záchrane ľudských životov.

Komisia dôsledne monitoruje vplyv núdzových opatrení prijatých členskými štátmi na právo a hodnoty EÚ a bude v tom pokračovať, až kým nebudú všetky opatrenia postupne zrušené.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje snahy s cieľom umožniť novinárom vykonávať svoju prácu bezpečne a za dobrých podmienok a aby v maximálnej miere využili balík ekonomických opatrení a plán obnovy pre EÚ v reakcii na pandémiu spôsobenú koronavírusom s cieľom podporiť médiá pri súčasnom zachovaní ich nezávislosti.

EÚ bude aj naďalej podporovať občiansku spoločnosť, nezávislé médiá a novinárov na celom svete, zintenzívni opatrenia na posilnenie ochrany slobody prejavu a bude sa zasadzovať za bezpečnejšie mediálne prostredie.

Posilnenie postavenia občanov, zvyšovanie ich povedomia a posilnenie spoločenskej odolnosti

EÚ potrebuje posilniť postavenie občanov, zvyšovať povedomie a posilniť spoločenskú odolnosť.

Na tie účely bude zdieľať najlepšie postupy týkajúce sa opatrení na budovanie odolnosti v kontexte pandémie spôsobenej koronavírusom.

Komisia bude podporovať a presadzovať projekty zamerané na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti, ako aj organizácie občianskej spoločnosti. Okrem toho posilní koordináciu medzi inštitúciami, sieťami a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť výmenu vzdelávacích materiálov a najlepších postupov. Komisia bude venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, najmä deťom a mladým ľuďom, ktorým hrozí vyššie riziko dezinformácií.

Aktuality

Dokumenty

StiahnuťPDF - 167.6 KB