Všeobecné informácie

Nástroj núdzovej podpory pomáha členským štátom reagovať na pandémiu koronavírusu prostredníctvom strategického a koordinovaného riešenia potrieb na európskej úrovni.

Nástroj núdzovej podpory je založený na zásade solidarity a umožňuje spojiť sily a zlúčiť zdroje v záujme rýchlej reakcie na spoločné strategické potreby. Nástroj pomáha zmierňovať bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s obnovou.

Všetky najnovšie informácie o opatreniach financovaných z nástroja núdzovej podpory a o ich vykonávaní sa budú uverejňovať na tejto stránke.

Vakcíny

Značná časť dostupného rozpočtu nástroja núdzovej podpory sa používa na zaistenie bezpečných a účinných vakcín proti ochoreniu COVID-19 v EÚ, a to prostredníctvom dohôd o predbežnom nákupe s výrobcami vakcín. Ide o súčasť vakcinačnej stratégie Európskej komisie.

Liečba

Liek Veklury

Komisia prostredníctvom nástroja núdzovej podpory v rámci Únie financovala dve zmluvy s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na zabezpečenie liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre liek remdezivir) v celkovej výške 70 miliónov EUR. Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19. S podporou nástroja núdzovej podpory v rámci Únie bola zabezpečená liečba približne 37 000 pacientov so závažnými príznakmi ochorenia COVID-19. Členským štátom a Spojenému kráľovstvu sa v niekoľkých fázach od augusta do októbra 2020 sprístupnilo 200 000 ampuliek lieku Veklury.

Vybavenie na plazmaferézu

Komisia 11. januára 2021 oznámila 24 vybraných projektov, na základe ktorých sa vytvoria nové programy alebo sa rozšíria existujúce programy na odber plazmy od darcov, ktorí sa uzdravili z ochorenia COVID-19, ako aj na budovanie pripravenosti na rýchly odber v prípade vyvrcholenia či ďalšej vlny pandémie v budúcnosti. Projekty, ktoré sa uskutočnia v 14 členských štátoch a v Spojenom kráľovstve, sú celoštátne alebo regionálne a vo väčšine prípadov je ich súčasťou rozdelenie finančných prostriedkov do veľkého počtu miestnych centier na odber krvi alebo plazmy (celkovo viac ako 150).

Klinické skúšanie liekov s novou indikáciou

Komisia 13. novembra 2020 udelila grant vo výške 1 milión EUR financovaný v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu (vykonania) klinického skúšania na zmenu indikácie raloxifénu, existujúceho lieku používaného na prevenciu a liečbu osteoporózy identifikovaného prostredníctvom superpočítačovej platformy Exscalate4CoV v rámci programu Horizont 2020, ako lieku obsahujúceho sľubnú molekulu na liečbu pacientov trpiacich ochorením COVID-19. Cieľom skúšania, na ktorom sa zúčastní 450 účastníkov, je posúdiť účinnosť a bezpečnosť raloxifénu a jeho schopnosť zabraňovať replikácii vírusu COVID-19 v bunkách a skrátiť priemerný čas vylučovania vírusu u pacientov s ochorením COVID-19, ktorí ešte nevykazujú závažné príznaky.

Testovanie

Rýchle antigénové testy

Testovanie je rozhodujúcim nástrojom na spomalenie šírenia koronavírusu. Európska komisia zmobilizovala 100 miliónov EUR v rámci nástroja núdzovej podpory na priamy nákup viac ako 20 miliónov rýchlych antigénových testov a zabezpečila ich dodávku 24 členským štátom od februára 2021.

Posilnenie testovacej kapacity v členských štátoch

Európska komisia 18. novembra podpísala dohodu s Medzinárodnou federáciou Červeného kríža (MFSČK), na základe ktorej zmobilizovala 35,5 milióna eur z nástroja núdzovej podpory na rozšírenie kapacity testovania na ochorenie COVID-19 v EÚ. Finančné prostriedky podporujú odbornú prípravu zamestnancov na odber vzoriek a analýzu a realizáciu testov, najmä prostredníctvom mobilných zariadení. Mobilné testovacie tímy Červeného kríža majú vďaka týmto finančným prostriedkom prístup k potrebnému vybaveniu, laboratórnym materiálom a reaktantom, aby mohli odoberať vzorky a vykonávať testy a asistovať tak vnútroštátnym orgánom.

Preprava základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov

Na základe nástroja núdzovej podpory sa poskytuje finančná podpora na:

Emergency kit preprava zdravotníckych pomôcok do miest, kde sú najviac potrebné. EÚ pritom financuje dopravu zásielok núdzovej pomoci do členských štátov a medzi nimi,
Protective equipment prevoz pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín. To umožňuje využiť voľnú kapacitu a odľahčiť zdravotnícke služby, ktorým hrozí preťaženie, a zabezpečiť liečbu čo najväčšiemu počtu pacientov.
Advisory group presun zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom tam, kde najviac potrebujú lekársku pomoc.

Toto dodatočné financovanie dopĺňa podporu dostupnú cez mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a dodávky ochranných prostriedkov prostredníctvom systému rescEU.

Komisia vyčlenila 150 miliónov EUR na podporu 18 členských štátov a Spojeného kráľovstva na financovanie prepravy nákladu v období od apríla do septembra 2020. Z tejto pomoci sa podporilo viac ako 1000 nákladných letov a ďalších 500 prepráv po súši a mori, čo umožnilo do Európy prepraviť osobné ochranné prostriedky, testy a zdravotnícke vybavenie na záchranu životov. Týmto opatrením sa podporila napríklad dopravu spoločnej zásielky, ktorá obsahovala viac ako 1 000 ton základných osobných ochranných prostriedkov do Česka a na Slovensko. Toto opatrenie je výsledkom výzvy na financovanie, ktorú Komisia uverejnila 18. júna 2020, a nadväzuje na pilotnú operáciu, v rámci ktorej sa Bulharsku úspešne dodalo viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov.

Na presun zdravotníckych pracovníkov a pacientov sa už vyčlenili dodatočné finančné prostriedky vo výške 1 milión EUR. Prostredníctvom týchto projektov bolo prepravených 285 zdravotníckych pracovníkov a 34 pacientov.

V rámci balíka opatrení v oblasti mobility je okrem zmluvne dohodnutých 150 miliónov EUR na projekty nákladnej dopravy k dispozícii ďalších 70 miliónov EUR z núdzového financovania na podporu členských štátov v čase, keď je globálny trh logistiky výrazne narušený. Komisia v máji 2021 znovu vyzvala členské štáty, aby predložili žiadosti o podporu na nákladnú dopravu vybavenia potrebného na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a liečebných prípravkov proti tomuto ochoreniu. Na tento účel sa použije časť zostávajúceho rozpočtu na balík opatrení v oblasti mobility v rámci nástroja núdzovej podpory, a to prostredníctvom poskytovania sprostredkovateľských služieb Komisie v oblasti dopravy alebo prostredníctvom poskytovania grantov na preplácanie nákladov na operácie. Krajiny EÚ môžu stále požiadať o podporu pri presune pacientov a preprave zdravotníckeho personálu.

Základné zdravotnícke výrobky

Komisia sprístupnila takmer 100 miliónov EUR na verejné obstarávanie základných zdravotníckych výrobkov, medzi ktoré patria osobné ochranné prostriedky a lieky na prevenciu a liečbu ochorenia COVID-19, ako aj služieb, ktoré sprostredkúvajú kvalitu a používanie týchto výrobkov.

icon of a mask Osobné ochranné prostriedky: Komisia zakúpila 10 miliónov rúšok na ochranu zdravotníckych pracovníkov. Rúška boli dodané 19 členským štátom v období od júla do septembra 2020.
Syiringe Liečba: na financovanie nákupu liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre liek remdezivir, pozri vyššie) sa použili aj finančné prostriedky určené pre základné zdravotnícke výrobky. Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19.

 

 

UV roboty na dezinfekciu nemocníc v celej Európe

Komisia poskytla 12 miliónov EUR z nástroja núdzovej podpory na nákup 200 robotov na dezinfekciu UV žiarením, ktoré sa dodajú do nemocníc v celej Európe. Roboty dokážu dezinfikovať štandardné izby pacientov pomocou ultrafialového žiarenia do 15 minút a sú pre nemocnice dôležitým prínosom, ktorý im pomôže znížiť riziko infekcie a obmedziť šírenie koronavírusu. Distribúcia sa začala 26. februára 2021, do 12 členských štátov bolo doručených okolo 30 robotov.


Odborná príprava zdravotníckych pracovníkov v oblasti intenzívnej starostlivosti

Európska komisia 18. augusta sprístupnila 2,5 milióna EUR na odbornú prípravu multidisciplinárnej skupiny zdravotníckych pracovníkov na účely podpory a pomoci pre jednotky intenzívnej starostlivosti. Program odbornej prípravy bol organizovaný v celej EÚ a do januára 2021 sa vzťahoval na 700 nemocníc a 15 000 lekárov a zdravotných sestier. Zdravotníckym pracovníkom, ktorí nepracujú pravidelne na jednotkách intenzívnej starostlivosti, umožnil získať zručnosti v oblasti intenzívnej starostlivosti. Vďaka tomu sa zvýšila kapacita personálu, ktorý mohol byť nasadený v čase, keď sa vyskytla potreba rýchleho, dočasného a výrazného znásobenia kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti.

Digitálne COVID osvedčenie EÚ

Európska komisia predložila 17. marca 2021 návrh na zavedenie digitálnych COVID osvedčení EÚ, aby uľahčila bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie.

Zabezpečenie interoperability

Komisia zmobilizovala približne 16 miliónov EUR v rámci nástroja núdzovej podpory, aby vytvorila potrebnú infraštruktúru na vydávanie a overovanie interoperabilných osvedčení o očkovaní proti COVID-19, testovaní resp. zotavení sa z tejto choroby.

Na základe skúseností získaných pri zriaďovaní digitálnej infraštruktúry známej ako „služba Európskej federálnej brány“ na cezhraničnú výmenu údajov medzi vnútroštátnymi aplikáciami a na sledovanie kontaktov a zasielanie varovaní vyvinula Komisia bránu EÚ – bezpečnú digitálnu infraštruktúru spájajúcu vnútroštátne systémy a zabezpečujúcu dôveryhodné overovanie interoperabilných osvedčení v celej EÚ. Po úspešnej pilotnej fáze bola brána EÚ 1. júna 2021 uvedená do prevádzky. Vďaka tomu je možné overovať tieto osvedčenia aj cezhranične.

Komisia okrem toho sprístupnila dodatočné finančné prostriedky v rámci nástroja núdzovej podpory s cieľom poskytnúť technickú a finančnú podporu až do výšky 1 milióna EUR pre každú krajinu EÚ na pripojenie sa k bráne EÚ.

Digitálne COVID osvedčenie EÚ

Prepojenie vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov

V boji proti koronavírusu väčšina členských štátov zaviedla vnútroštátne aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie alebo tak plánuje urobiť. V rámci nástroja núdzovej pomoci sa poskytlo približne 10 miliónov EUR na prepojenie týchto vnútroštátnych aplikácií s cieľom rozvinúť potenciál mobilných aplikácií na sledovanie blízkych kontaktov a varovanie v záujme prerušenia reťazca šírenia koronavírusových infekcií a záchrany životov, a to aj pri prekročení hraníc.

Sieťový priechod na zabezpečenie interoperability poskytne európske riešenie na zaistenie bezpečnej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na základe decentralizovanej architektúry a vysokej úrovne ochrany údajov. Po úspešnej pilotnej fáze bol systém 19. októbra uvedený do prevádzky.

K dnešnému dňu je v rámci tohto systému prepojených 17 vnútroštátnych aplikácií s 67 miliónom stiahnutí. Čoskoro budú nasledovať ďalšie krajiny.

Celkovo sa z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie vyčlenili 3 milióny EUR na pomoc členským štátom pri prispôsobovaní vnútroštátnych aplikácií a backendových serverov s cieľom pripojiť sa k sieťovému priechodu na zabezpečenie interoperability. Doteraz túto podporu využilo 13 členských štátov.

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov v členských štátoch EÚ

Užitočné odkazy

 

Dokumenty