Všeobecné informácie

Nástroj núdzovej podpory pomáha členským štátom v ich úsilí riešiť pandémiu koronavírusu. Je reakciou na potreby, ktoré možno najlepšie riešiť strategickým, koordinovaným spôsobom na európskej úrovni. Ako finančná zložka spoločného európskeho plánu na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19 tento nástroj pomáha zmierňovať bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s postupným uvoľňovaním opatrení a obnovou.

Nástroj núdzovej podpory je založený na zásade solidarity a umožňuje spojiť sily a zlúčiť zdroje v záujme rýchlej reakcie na spoločné strategické potreby.

Všetky najnovšie informácie o opatreniach financovaných z nástroja núdzovej podpory a o ich vykonávaní sa budú uverejňovať na tejto stránke.

Vakcíny

Značná časť dostupného rozpočtu nástroja núdzovej podpory sa použije na zabezpečenie výroby vakcín v EÚ a dostatočných zásob pre jej členské štáty, a to prostredníctvom dohôd o predbežnom nákupe s výrobcami vakcín. Ide o súčasť vakcinačnej stratégie Európskej komisie.

Európska komisia doteraz dosiahla dohody so štyrmi farmaceutickými spoločnosťami o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak sa preukáže, že vakcína je bezpečná a účinná:

  • so spoločnosťou AstraZeneca o nákupe 300 miliónov dávok s možnosťou kúpiť ďalších 100 miliónov dávok,
  • so spoločnosťou Sanofi-GSK o nákupe až 300 miliónov dávok,
  • so spoločnosťou Janssen Pharmaceutica NV, jednou zo spoločností Janssen Pharmaceutical Companies, ktoré zastrešuje Johnson & Johnson, o nákupe 200 miliónov dávok s možnosťou nákupu ďalších 200 miliónov dávok,
  • so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o počiatočnom nákupe 200 miliónov dávok vakcíny s možnosťou nákupu ďalších 100 miliónov dávok,
  • so spoločnosťou CureVac na nákup 225 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ s možnosťou požiadať o ďalších 180 miliónov dávok.
  • so spoločnosťou Moderna o počiatočnom nákupe 80 miliónov dávok vakcíny s možnosťou nákupu ďalších 80 miliónov dávok.

Ukončili sa prípravné rozhovory

  • so spoločnosťou Moderna o počiatočnom nákupe 80 miliónov dávok vakcíny s možnosťou nákupu ďalších 80 miliónov dávok.

Komisia naďalej intenzívne rokuje s inými výrobcami vakcín.

Liečba

Európska komisia podpísala 28. júla zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na zabezpečenie liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre liek remdezivir). Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19. S podporou Komisie sa dávky lieku Veklury sprístupnia členským štátom a Spojenému kráľovstvu. Dávky sa dostanú do členských štátov a Spojeného kráľovstva v niekoľkých zásielkach. Prvá zásielka (pre približne 7 300 pacientov) bola odoslaná v auguste a druhá bude zaslaná do krajín v prvej polovici septembra (pre približne 12 500 pacientov). Posledná zásielka je naplánovaná na október 2020.

Nástroj núdzovej podpory Komisie bude financovať zmluvu v celkovej hodnote 63 miliónov EUR s cieľom zabezpečiť liečbu približne 30 000 pacientov so závažnými príznakmi ochorenia COVID-19. Komisia 7. októbra podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku až 500 000 liečebných dávok lieku Veklury, ktorá umožní všetkým krajinám EÚ, krajinám EHP, Spojenému kráľovstvu, ako aj šiestim kandidátskym krajinám a potenciálnym kandidátom priamo zadávať svoje objednávky na nákup lieku Veklury. Komisia takisto vynakladá ďalších 7 miliónov EUR na získanie ďalších dodávok lieku Veklury s cieľom uspokojiť potreby dovtedy, kým sa zabezpečia dodávky tohto lieku v rámci spoločného obstarávania.

Európska komisia 31. júla vyzvala viac ako 200 pracovísk v celej EÚ, ktoré sa špecializujú na odber krvi, aby požiadali o financovanie nákupu vybavenia na plazmaferézu, t. j. vybavenia určeného na odber plazmy od pacientov, ktorí sa zotavili z ochorenia COVID-19 a chcú plazmu darovať. Dodatočné vybavenie zvýši kapacitu na odber konvalescentnej plazmy a zabezpečí pripravenosť na rýchly odber v prípade vyvrcholenia či ďalšej vlny pandémie v budúcnosti. Verejným a mimovládnym pracoviskám, ktoré disponujú povolením na odber plazmy, sa poskytnú granty, na ktoré bol vyčlenený rozpočet vo výške 40 miliónov EUR. Viac informácií o liečbe

Komisia 13. novembra udelila grant vo výške 1 milióna EUR financovaný v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu vykonania klinického skúšania na zmenu indikácie raloxifénu, existujúceho lieku používaného na prevenciu a liečbu osteoporózy identifikovaného prostredníctvom superpočítačovej platformy Exscalate4CoV v rámci programu Horizont 2020 ako obsahujúceho sľubnú molekulu na liečbu pacientov trpiacich ochorením COVID-19. Cieľom skúšania, na ktorom sa zúčastní 450 účastníkov, je posúdiť účinnosť a bezpečnosť raloxifénu a jeho schopnosť zabraňovať replikácii vírusu COVID-19 v bunkách a skrátiť priemerný čas vylučovania vírusu u pacientov s ochorením COVID-19, ktorí ešte nevykazujú závažné príznaky.

Testovanie

Testovanie je rozhodujúcim nástrojom na spomalenie šírenia koronavírusu. Európska komisia 28. októbra oznámila, že mobilizuje 100 miliónov EUR v rámci nástroja núdzovej podpory na priamy nákup rýchlych antigénových testov a ich dodávku členským štátom. Komisia okrem toho pripravuje aj spoločné obstarávanie s cieľom uľahčiť členským štátom prístup k rýchlym antigénovým testom. Komisia zároveň prijala odporúčanie o stratégiách testovania ochorenia COVID-19 vrátane používania rýchlych antigénových testov.

Európska komisia 18. novembra podpísala dohodu s Medzinárodnou federáciou Červeného kríža (MFSČK), na základe ktorej zmobilizovala 35,5 milióna eur z nástroja núdzovej podpory na rozšírenie kapacity testovania na ochorenie COVID-19 v EÚ. Finančné prostriedky sa použijú na podporu odbornej prípravy zamestnancov na odber vzoriek a analýzu a realizáciu testov, najmä prostredníctvom mobilných zariadení. Mobilné testovacie tímy Červeného kríža budú mať vďaka týmto finančným prostriedkom prístup k potrebnému vybaveniu, laboratórnym materiálom a reaktantom, aby mohli odoberať vzorky a vykonávať testy a asistovať tak vnútroštátnym orgánom.

Preprava základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov

Na základe nástroja núdzovej podpory sa poskytuje finančná podpora na:

Emergency kit preprava zdravotníckych pomôcok do miest, kde sú najviac potrebné. EÚ pritom financuje dopravu zásielok núdzovej pomoci do členských štátov a medzi nimi,
Protective equipment preprava pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín s cieľom využiť voľnú kapacitu na iných miestach v prípade, že hrozí preťaženie zdravotníckych služieb, aby sa zabezpečila liečba pre čo najväčší počet pacientov,
Advisory group presun zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom tam, kde najviac potrebujú lekársku pomoc.

Toto dodatočné financovanie dopĺňa podporu dostupnú cez mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a dodávky ochranných prostriedkov prostredníctvom systému rescEU.

Komisia vyčlenila 150 miliónov EUR na podporu 18 členských štátov a Spojeného kráľovstva na financovanie prepravy nákladu v období od apríla do septembra 2020 vrátane osobných ochranných prostriedkov, liekov a zdravotníckeho vybavenia na záchranu života. Týmto opatrením sa podporila napríklad dopravu spoločnej zásielky, ktorá obsahovala viac ako 1 000 ton základných osobných ochranných prostriedkov do Česka a na Slovensko. Toto opatrenie je výsledkom výzvy na financovanie, ktorú Komisia uverejnila 18. júna, a nadväzuje na pilotnú operáciu, v rámci ktorej sa Bulharsku úspešne dodalo viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov.

Základné zdravotnícke výrobky

Komisia sprístupnila takmer 100 miliónov EUR na verejné obstarávanie základných zdravotníckych výrobkov, medzi ktoré patria osobné ochranné prostriedky (rúška, rukavice, ochranné okuliare, plášte), pľúcne ventilátory a lieky na prevenciu a liečbu ochorenia COVID-19, ako aj služieb, ktoré sprostredkúvajú kvalitu a používanie týchto výrobkov.

icon of a mask Osobné ochranné prostriedky: Komisia zakúpila 10 miliónov rúšok na ochranu zdravotníckych pracovníkov. Tieto rúška sa doručia v jednotlivých šaržiach do krajín EÚ, ktoré o ne prejavili záujem.
Syiringe Liečba: na financovanie nákupu liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre liek remdezivir, pozri vyššie) sa použili aj finančné prostriedky určené pre základné zdravotnícke výrobky. Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19.

Zdravotnícka a zdravotná podpora EÚ

UV roboty na dezinfekciu nemocníc v celej Európe

Komisia poskytla 12 miliónov EUR z nástroja núdzovej podpory na nákup 200 robotov na dezinfekciu UV žiarením, ktoré sa dodajú do nemocníc v celej Európe. Roboty dokážu dezinfikovať štandardné izby pacientov pomocou ultrafialového žiarenia do 15 minút a sú pre nemocnice dôležitým prínosom, ktorý im pomôže znížiť riziko infekcie a obmedziť šírenie koronavírusu.


Odborná príprava zdravotníckych pracovníkov v oblasti intenzívnej starostlivosti

Európska komisia podpísala 18. augusta zmluvu, na základe ktorej sprístupnila 2,5 milióna EUR na odbornú prípravu multidisciplinárnej skupiny zdravotníckych pracovníkov na účely podpory a pomoci pre jednotky intenzívnej starostlivosti. Program odbornej prípravy sa bude organizovať v celej EÚ a v období od augusta do decembra 2020 sa bude vzťahovať na minimálne 1 000 nemocníc a 10 000 lekárov a zdravotných sestier. Zdravotníckym pracovníkom, ktorí nepracujú pravidelne na jednotkách intenzívnej starostlivosti, umožní získať zručnosti v oblasti intenzívnej starostlivosti. Vďaka tomu sa zvýši kapacitu personálu, ktorý by mohol byť nasadený v čase, keď sa vyskytne potreba rýchleho, dočasného a výrazného znásobenia kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti.

Prepojenie vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov

V boji proti koronavírusu väčšina členských štátov zaviedla vnútroštátne aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie alebo tak plánuje urobiť. V rámci nástroja núdzovej pomoci sa poskytlo približne 10 miliónov EUR na účel prepojenia týchto vnútroštátnych aplikácií s cieľom rozvinúť potenciál mobilných aplikácií na sledovanie blízkych kontaktov a varovanie v záujme prerušenia reťazca šírenia koronavírusových infekcií a záchrany životov, a to aj pri prekročení hraníc. Sieťový priechod na zabezpečenie interoperability poskytne európske riešenie na zaistenie bezpečnej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na základe decentralizovanej architektúry a vysokej úrovne ochrany údajov. Po úspešnej pilotnej fáze bol systém 19. októbra uvedený do prevádzky, pričom prepojenie prvej skupiny vnútroštátnych aplikácií pomocou tejto služby už prebehlo: nemeckú aplikáciu Corona-Warn-App, írsku aplikáciu COVID tracker a taliansku aplikáciu Immuni si stiahlo celkovo približne 30 miliónov ľudí. Čoskoro budú nasledovať ďalšie krajiny. Predpokladá sa, že sieťový prechod bude plne funkčný do konca októbra.

Užitočné odkazy