Algemeen

Het instrument voor noodhulp helpt de EU-landen om problemen als gevolg van de coronacrisis op een strategische en gecoördineerde manier op Europees niveau aan te pakken.

Het instrument voor noodhulp is gebaseerd op solidariteit en bundelt de inspanningen en middelen om gedeelde strategische behoeften snel aan te pakken. Het helpt de onmiddellijke gevolgen van de pandemie te beperken en te anticiperen op de behoeften met het oog op herstel.

Alle maatregelen die het instrument voor noodhulp financiert, en de resultaten daarvan, worden op deze pagina bekendgemaakt.

Vaccins

Een groot deel van het budget gaat naar aankoopovereenkomsten met vaccinproducenten om te zorgen voor voldoende veilige en werkzame coronavaccins in de EU. Dit maakt deel uit van de vaccinstrategie van de Europese Commissie.

Behandelingen

Veklury

Het instrument voor noodhulp van de Europese Commissie heeft twee contracten met het farmaceutisch bedrijf Gilead bekostigd om de toegang tot behandelingsdosissen van Veklury, stofnaam Remdesivir, te waarborgen, voor een totaalbedrag van 70 miljoen euro. Veklury was het eerste geneesmiddel dat op EU-niveau werd toegelaten voor de behandeling van COVID-19. Dankzij deze steun kunnen ongeveer 37.000 patiënten met ernstige COVID-19-symptomen worden behandeld. De 200.000 flacons met Veklury werden tussen augustus en oktober 2020 aan de EU-landen en het VK geleverd.

Plasmaferese-apparatuur

Op 11 januari 2021 heeft de Commissie de 24 projecten bekendgemaakt die zijn geselecteerd om nieuwe programma’s op te zetten of bestaande programma’s uit te breiden voor het inzamelen van plasma van donoren die genezen zijn van COVID-19. Hiermee kunnen nieuwe patiënten tijdens toekomstige golven of pieken van de pandemie snel geholpen worden. Deze nationale en regionale projecten zullen uitgevoerd worden in 14 EU-landen plus het VK en in de meeste gevallen leiden tot een verdeling van de middelen over ruim 150 bloed- en plasmabanken.

Klinische proeven voor herbestemmingsgeneesmiddelen

Op 13 november 2020 heeft de Commissie in het kader van het instrument voor noodhulp 1 miljoen euro subsidie verleend voor een klinische proef met de behandeling van coronapatiënten met raloxifeen, een bestaand geneesmiddel voor de preventie en behandeling van osteoporose dat door Exscalate4CoV, het Horizon 2020-supercomputingplatform, ontdekt is als veelbelovend molecuul voor deze nieuwe toepassing. De proef, waaraan 450 covidpatiënten deelnemen, moet uitwijzen in hoeverre raloxifeen veilig is, de replicatie van het coronavirus in cellen kan voorkomen en de gemiddelde tijd van virusuitscheiding in coronapatiënten die nog geen ernstige symptomen vertonen, kan verkorten.

Tests

Snelle antigeentests

Testen is van cruciaal belang om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. De Europese Commissie heeft in het kader van het instrument voor noodhulp 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de rechtstreekse aankoop van meer dan 20 miljoen snelle antigeentests en de levering ervan aan 24 lidstaten vanaf februari 2021.

Uitbreiding van de testcapaciteit in de lidstaten

Op 18 november heeft de Europese Commissie een overeenkomst gesloten met de Internationale Federatie van het Rode Kruis waarbij deze 35,5 miljoen euro uit het instrument voor noodhulp krijgt om de testcapaciteit voor COVID-19 in de EU op te schalen. Het geld wordt gebruikt voor de opleiding van personeel voor het verzamelen en analyseren van monsters en het uitvoeren van tests, met name via mobiele apparatuur. Mobiele testteams van het Rode Kruis hebben dankzij deze steun de beschikking over de nodige apparatuur, laboratoriumuitrusting en reagentia om monsters te nemen en tests uit te voeren en de nationale autoriteiten bij hun werkzaamheden te ondersteunen.

Vervoer van essentiële goederen, medische teams en patiënten

Het Instrument voor noodhulp biedt financiële steun voor:

Emergency kit het vervoer van medische nood- en hulpgoederen naar plaatsen in de EU waar zij het hardst nodig zijn
Protective equipment het vervoer van patiënten naar vrije bedden in andere EU-landen of buurlanden van de EU bij dreigende overbelasting van de gezondheidszorg, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden behandeld
Advisory group het vervoer van medisch personeel en mobiele medische teams van en naar andere EU-landen en buurlanden van de EU, om te zorgen voor medische bijstand waar die het hardst nodig is

Deze aanvullende financiering komt bovenop de steun die al beschikbaar is via het EU-mechanisme voor civiele bescherming en de levering van beschermende uitrusting via rescEU.

De Commissie heeft 150 miljoen euro uitgetrokken om 18 EU-landen en het VK tussen april en september 2020 te helpen met de financiering van leveringen, met name meer dan 1000 vrachtvluchten en 500 transporten over land en zee, waarmee levensreddende persoonlijke beschermingsmiddelen, tests en medische uitrusting naar Europa zijn gebracht. Zo is er een gemeenschappelijke levering van meer dan 1000 ton essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen aan Tsjechië en Slowakije gefinancierd. Dat was het resultaat van een oproep van de Commissie op 18 juni 2020 na een eerste proeflevering van ruim zeven ton materiaal aan Bulgarije.

Er is al 1 miljoen euro extratoegewezen voor het vervoer van medisch personeel en de overdracht van patiënten Daarvan hebben 285 zorgverleners en 34 patiënten gebruik kunnen maken.

Bovenop de 150 miljoen euro die is vastgelegd voor vrachtprojecten, is nog eens 70 miljoen euro aan noodfinanciering beschikbaar gesteld in het kader van het mobiliteitspakket ter ondersteuning van de lidstaten in een tijd waarin de mondiale logistiekmarkt ernstig wordt verstoord. De Commissie heeft de lidstaten in mei 2021 opnieuw verzocht aanvragen in te dienen voor het vrachtvervoer van uitrusting voor COVID-19-vaccinaties en -behandelingen. Een deel van het resterende budget van het mobiliteitspakket van het instrument voor noodhulp zal hiervoor worden gebruikt, via de vervoersdiensten van de Commissie of de terugbetaling van acties via subsidies. EU-landen kunnen nog steeds steun aanvragen voor de overdracht van patiënten en het vervoer van medisch personeel.

De Commissie blijft via het mobiliteitspakket van het instrument voor noodhulp financiële steun ten bedrage van meer dan 14 miljoen euro aan 6 lidstaten verlenen voor het vervoer van uitrusting voor vaccinaties en behandelingen. Uit het mobiliteitspakket gefinancierde zendingen omvatten bijvoorbeeld het vervoer van geneesmiddelen voor intensive care naar België en van injectiespuiten en naalden naar Italië. De andere ontvangers van EU-financiering zijn Oostenrijk, Tsjechië, Roemenië en Slovenië. In totaal werden meer dan 1000 vluchten en 500 leveringen gefinancierd.

Essentiële medische en aanverwante producten

De Commissie heeft bijna 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van essentiële medische en aanverwante producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van COVID-19, en voor diensten om de kwaliteit en het gebruik daarvan te verbeteren.

icon of a mask Persoonlijke beschermingsmiddelen: De Commissie heeft 10 miljoen maskers aangeschaft om gezondheidswerkers te beschermen. Die werden tussen juli en september 2020 aan 19 lidstaten geleverd.
Syiringe Behandelingen: de faciliteit voor essentiële medische en aanverwante producten is ook gebruikt voor de financiering van de aanschaf van het geneesmiddel Veklury (stofnaam Remdesevir, zie boven). Veklury was het eerste geneesmiddel dat op EU-niveau werd toegelaten voor de behandeling van COVID-19.

 

 

UV-ontsmettingsrobots voor ziekenhuizen in heel Europa

De Commissie heeft 12 miljoen euro uit het instrument voor noodhulp beschikbaar gesteld voor de aankoop van 200 UV-ontsmettingsrobots. Ze kunnen gewone patiëntenkamers binnen een kwartier met ultraviolet licht desinfecteren, en dat is een grote troef voor ziekenhuizen om het besmettingsrisico en daarmee de verspreiding van het coronavirus te beperken. De leveringen zijn begonnen op 26 februari 2021, en 12 EU-landen hebben samen zo’n 30 robots ontvangen. Op 21 september 2021 heeft de Commissie de 200e ontsmettingsrobot geleverd (aan Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí hospital in Barcelona, Spanje). Naast deze 200 robots heeft de Commissie gezorgd voor de aankoop van nog eens 100 robots, waardoor het totale aantal donaties op 300 kwam.


Meer opleiding in ic-vaardigheden voor zorgpersoneel

De Europese Commissie heeft 2,5 miljoen euro van het Instrument voor noodhulp uitgetrokken voor de opleiding van een multidisciplinaire reserve van gezondheidswerkers die op de intensive care kunnen worden ingezet. Het programma liep acht maanden en in ziekenhuizen overal in de EU zijn in totaal zo’n 17.000 artsen en verpleegkundigen opgeleid. Zorgpersoneel dat anders niet op de ic werkt, heeft zo de nodige vaardigheden gekregen om daar te kunnen inspringen. Daardoor zijn er meer mensen inzetbaar als de ic-capaciteit opnieuw moet worden opgeschaald. Het opleidingsmateriaal zal worden gedeeld met belangstellende landen buiten de EU, zodat ook zij bij een nieuwe COVID-19-golf of een andere gezondheidscrisis snel extra mensen kunnen inzetten op de ic.

Europees digitaal coronacertificaat

Op 17 maart 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de invoering van een Europees digitaal coronacertificaat of covidcertificaat om het veilige vrije verkeer van burgers binnen de EU tijdens de pandemie te vergemakkelijken.

Daarnaast heeft de Commissie op 27 september 2021 subsidies toegekend aan 20 EU-lidstaten in totaal 95 miljoen euro voor de aankoop van coronatests om de afgifte van het digitale COVID-ID-certificaat van de EU te vergemakkelijken. Dit is een aanvulling op de lopende coronavaccinatiecampagne. Het initiatief maakt deel uit van de belofte van de Commissie om ervoor te zorgen dat burgers die nog niet volledig gevaccineerd zijn, en met name degenen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt, toegang hebben tot betaalbare toegang tot snelle, nauwkeurige en betaalbare tests.

Zorgen voor interoperabiliteit

De Commissie heeft in het kader van het instrument voor noodhulp ongeveer 16 miljoen euro uitgetrokken voor de infrastructuur die nodig is voor de afgifte en verificatie van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten.

Deze EU-gateway is ontwikkeld op basis van de ervaringen met de "European Federation Gateway Service", de digitale infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens tussen de mobiele contacttracerings- en waarschuwingsapps van de lidstaten, en maakt een betrouwbare verificatie van certificaten uit de hele EU mogelijk. Na een geslaagde proeffase is het systeem op 1 juni 2021 operationeel geworden. Daardoor kunnen de coronacertificaten nu over de grenzen heen worden geverifieerd.

De Commissie heeft in het kader van het instrument voor noodhulp ook maximaal 1 miljoen euro per lidstaat beschikbaar gesteld voor technische en financiële steun bij de instap in het systeem.

Europees digitaal coronacertificaat

Corona-apps die ook in het buitenland werken

Met het oog op de bestrijding van het coronavirus hebben de meeste lidstaten al een nationale contacttracerings- en waarschuwingsapp ingevoerd, of zijn zij van plan dat te doen. Het Europees Instrument voor noodhulp heeft ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat die apps ook werken wanneer u als gebruiker naar het buitenland gaat.

Met dat geld wordt namelijk een gatewaydienst voor interoperabiliteit ontwikkeld, Europese technologie om te garanderen dat nationale apps met een gedecentraliseerde structuur en een hoog niveau van gegevensbescherming toch veilig gegevens kunnen uitwisselen. Na een geslaagde proeffase werd het systeem op 19 oktober operationeel.

Inmiddels zijn al 17 nationale apps hierop aangesloten, die in totaal 67 miljoen keer zijn gedownload. Er volgen binnenkort meer landen.

Het instrument voor noodhulp reserveert 3 miljoen euro waarmee lidstaten hun apps en backendservers kunnen aanpassen zodat ze de gatewaydienst ook kunnen gebruiken. Inmiddels hebben dertien lidstaten van deze steun gebruikgemaakt.

Corona-apps van de EU-lidstaten

Meer informatie

 

Documenten