Vispārīga informācija

Ārkārtas atbalsta instruments palīdz dalībvalstīm reaģēt uz koronavīrusa pandēmiju, vajadzības risinot stratēģiskā un koordinētā veidā ES līmenī.

Ārkārtas atbalsta instrumenta pamatā ir solidaritātes princips, un tas apvieno centienus un resursus, lai ātri risinātu kopīgās stratēģiskās vajadzības. Ar šo instrumentu palīdz mazināt pandēmijas tūlītējās sekas un prognozēt ar atlabšanu saistītās vajadzības.

Visa jaunākā informācija par darbībām, kas finansētas no Ārkārtas atbalsta instrumenta, un to īstenošanu tiks publicēta šajā lapā.

Vakcīnas

Saskaņā ar Eiropas atbalsta instrumentu pieejamā budžeta ievērojama daļa tiek izmantota, lai, liekot lietā pirkuma priekšlīgumus ar vakcīnu ražotājiem, sagādātu drošas un iedarbīgas vakcīnas pret Covid-19 Eiropas Savienībā. Šādi tiek daļēji īstenota Eiropas Komisijas vakcīnu stratēģija.

Ārstēšana

“Veklury”

Eiropas Komisijas Ārkārtas atbalsta instruments finansēja divus līgumus (kopumā par 70 miljoniem eiro) ar farmācijas uzņēmumu “Gilead” par “Veklury” (tas ir terapeitisko zāļu remdesivīra tirdzniecības nosaukums) ārstēšanas devu piegādi. “Veklury” bija pirmās ES līmenī reģistrētās zāles Covid-19 ārstēšanai. Ar Ārkārtas atbalsta instrumenta palīdzību tika nodrošināta ārstēšana apmēram 37 000 pacientu ar smagiem Covid-19 simptomiem. No 2020. gada augusta līdz oktobrim ar vairākām piegādēm dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei darīja pieejamus 200 000 “Veklury” devu.

Plazmaferēzes aprīkojums

2021. gada 11. janvārī Komisija paziņoja, ka ir atlasījusi 24 projektus, ar kuriem izveidos jaunas vai paplašinās jau esošās programmas, kurās vāc no Covid-19 atlabušu donoru plazmu. Ar šo projektu palīdzību arī nodrošinās plazmas ātras iegūšanas iespēju pandēmijas kāpumu vai viļņu gadījumā nākotnē. Šie projekti, kas tiks īstenoti 14 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē, ir valsts vai reģionāla mēroga, un vairumā gadījumu tajos paredzēts finansējumu sadalīt lielam skaitam vietēju plazmas savākšanas centru (kopumā 150 centriem).

Pārprofilētu zāļu klīniskie izmēģinājumi

2020. gada 13. novembrī Komisija piešķīra vienu miljonu eiro lielu dotāciju (no Ārkārtas atbalsta instrumenta), lai atbalstītu medikamenta “Raloxifene” klīniskā izmēģinājuma veikšanu nolūkā noskaidrot, vai šīs zāles varētu izmantot Covid-19 pacientu ārstēšanai. Tās ir jau apstiprinātas zāles, ar kurām ārstē osteoporozi, un ar programmas “Apvārsnis 2020” superdatošanas platformas Exscalate4CoV palīdzību tās atzītas par daudzsološu molekulu Covid-19 ārstēšanai. Izmēģinājumā būs 450 dalībnieku, un tā mērķis ir novērtēt “Raloxifene” iedarbīgumu, drošumu un spēju apturēt Covid-19 vīrusa vairošanos šūnās. Vēl viens mērķis ir samazināt vidējo laiku, cik ilgi Covid-19 pacienti, kuriem nav nopietnu simptomu, izdala šo vīrusu.

Testi

Ātrie antigēna testi

Testēšana ir svarīgs rīks, ar kuru var palēnināt koronavīrusa izplatīšanos. Izmantojot Ārkārtas atbalsta instrumentu, Eiropas Komisija mobilizēja 100 miljonus eiro, lai pa tiešo iepirktu vairāk nekā 20 miljonus ātro antigēna testu, kas no 2021. gada februāra tiks piegādāti 24 dalībvalstīm.

Testēšanas jaudas palielināšana dalībvalstīs

18. novembrī Eiropas Komisija parakstīja nolīgumu ar Starptautisko Sarkanā Krusta federāciju (IFRC) par 35,5 miljoniem eiro, kas, izmantojot Ārkārtas atbalsta instrumentu, mobilizēti, lai Eiropas Savienībā palielinātu Covid-19 testēšanas jaudu. Šis finansējums tiek izmantots, lai personālu apmācītu paraugu vākšanā un analizēšanā, kā arī testu veikšanā, it sevišķi ar mobilajām iekārtām. Pateicoties šim finansējumam, Sarkanā Krusta mobilajām testēšanas brigādēm ir pieejams vajadzīgais aprīkojums, laboratorijas piederumi un reaģenti, lai spētu ņemt paraugus un veikt testus, un līdz ar to brigādes var atbalstīt valstu iestādes to darbā.

Medicīnas preču, medicīniskās palīdzības vienību un pacientu pārvadāšana

Ar ārkārtas atbalsta instrumenta finansiālu atbalstu notiek:

Emergency kit medicīnas preču nogādāšana vietās, kur tās ir visvairāk vajadzīgas, finansējot palīdzības un pirmās nepieciešamības preču transportu starp ES dalībvalstīm;
Protective equipment pacientu pārvietošana starp ES dalībvalstīm vai no dalībvalstīm uz kaimiņvalstīm. Tas dod iespēju izmantot rezerves kapacitāti un nepieļaut risku, ka veselības aprūpes sistēma tiek pārslogota, kā arī ļauj nodrošināt ārstēšanu pēc iespējas lielākam skaitam pacientu;
Advisory group medicīniskā personāla un mobilo medicīniskās palīdzības vienību pārvadāšana starp ES dalībvalstīm un uz ES no citām kaimiņvalstīm nolūkā palīdzēt cilvēkiem tur, kur medicīniskā palīdzība ir vajadzīga visvairāk.

Šāda papildu finansējuma iespēja papildina atbalstu, kas jau ir pieejams no ES civilās aizsardzības mehānisma un rescEU krājuma, kurš tiek izmantots aizsardzības līdzekļu piegādēm.

Komisija ir piešķīrusi 150 miljonus eiro, lai no 2020. gada aprīļa līdz septembrim palīdzētu 18 dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei finansēt kravu pārvadājumus. Ar šo palīdzību ir tikuši atbalstīti vairāk nekā 1000 lidojumi kravas pārvadāšanai un vēl 500 reisu pa zemi un jūru, lai uz Eiropu atvestu dzīvību glābšanai nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus, testus un medicīnas iekārtas. Kā piemēru var minēt vairāk nekā 1000 tonnu būtisku individuālo aizsardzības līdzekļu kopīgu piegādi Čehijai un Slovākijai. Darbība tiek īstenota saskaņā ar Komisijas 2020. gada 18. jūnija uzaicinājumu piešķirt finansējumu, un tā ir turpinājums izmēģinājuma operācijai, ar kuru Bulgārijai veiksmīgi piegādāja vairāk nekā septiņas tonnas individuālo aizsardzības līdzekļu.

Vēl miljons eiro jau ir iedalīts medicīnas darbinieku un pacientu transportam. Ar šo projektu palīdzību ir transportēti 285 mediķi un 34 pacienti.

Papildus 150 miljoniem eiro, kas atvēlēti kravu pārvadājumiem, mobilitātes paketes ietvaros ir pieejami vēl 70 miljoni eiro ārkārtas finansējuma, lai atbalstītu dalībvalstis laikā, kad globālajā loģistikas tirgū radušies ievērojami traucējumi. Komisija 2021. gada maijā nāca klajā ar jaunu aicinājumu dalībvalstīm, lai tās iesniedz pieteikumus, kuros tās lūdz atbalstu ar Covid-19 vakcinēšanu saistīta aprīkojuma un Covid-19 terapeitisko līdzekļu kravu pārvadājumiem. Daļa no atlikušā Ārkārtas atbalsta instrumenta mobilitātes paketes budžeta tiks izlietota šai vajadzībai, Komisijai uzņemoties transporta brokera pakalpojumu nodrošināšanu vai dotāciju veidā atlīdzinot šādas darbības. ES valstis joprojām var pieteikties uz atbalstu pacientu pārvietošanai un mediķu pārvadāšanai.

Būtiskas ar veselību saistītas preces

Komisija darījusi pieejamus gandrīz 100 miljonus eiro, lai iepirktu būtiskus ar veselību saistītus produktus, piemēram, individuālos aizsardzības līdzekļus un zāles Covid-19 profilaksei un ārstēšanai, kā arī pakalpojumus, ar kuriem veicina šādu produktu kvalitāti un izmantošanu.

icon of a mask Individuālie aizsardzības līdzekļi: Komisija ir iegādājusies 10 miljonus masku, lai aizsargātu veselības aprūpes darbiniekus. Šīs maskas 2020. gada jūlijā – septembrī tika piegādātas 19 dalībvalstīm.
Syiringe Ārstēšana: Instruments attiecībā uz būtiskajiem ar veselību saistītajiem produktiem tika izmantots arī tam, lai finansētu “Veklury” (Remdesivīra komerciālais nosaukums), ārstēšanas devu iegādi (sk. iepriekš). “Veklury” bija pirmās ES līmenī reģistrētās zāles Covid-19 ārstēšanai.

 

 

Ultravioleto staru roboti dezinfekcijas veikšanai slimnīcās visā Eiropā

Komisija ir iedalījusi 12 miljonus eiro no Ārkārtas atbalsta instrumenta, lai iegādātos 200 ultravioletā starojuma dezinfekcijas robotu. Tos piegādās slimnīcām visā Eiropā. Ar šiem robotiem var dezinficēt parastās pacientu palātas, izmantojot ultravioleto starojumu. Tas aizņem vien 15 minūtes. Šie roboti ir būtisks resurss, kas var slimnīcām palīdzēt samazināt inficēšanās risku un ierobežot koronavīrusa izplatīšanos. Piegāde sākās 2021. gada 26. februārī, un 30 no robotiem jau ir nosūtīti uz 12 dalībvalstīm.


Intensīvās aprūpes prasmes veselības aprūpes speciālistiem

Eiropas Komisija atvēlēja 2,5 miljonus eiro no Ārkārtas atbalsta instrumenta dažādu disciplīnu veselības aprūpes speciālistu apmācībai. Apmācītie speciālisti vajadzības gadījumā atbalstīs intensīvās aprūpes nodaļas un palīdzēs tām. Programma ilga 8 mēnešus, un tās ietvaros tika apmācīti 17 000 ārstu un medmāsu no 700 slimnīcām visā ES. Tā nodrošinājusi intensīvās medicīniskās aprūpes prasmes veselības nozares speciālistiem, kuri ikdienā nestrādā intensīvās aprūpes nodaļās. Tagad ir pieejams lielāks skaits darbinieku, kurus varēs iesaistīt darbā gadījumā, ja ātri, īslaicīgi un ievērojami jāpalielina intensīvās aprūpes sniegšanas kapacitāte. Mācību materiāli būs pieejami ieinteresētajām trešām valstīm, lai arī tās varētu sagatavoties straujai intensīvās aprūpes nodaļas darbinieku skaita palielināšanai turpmāku Covid-19 viļņu vai citu veselības krīžu gadījumā.

ES digitālais Covid sertifikāts

Lai atvieglotu iedzīvotāju drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā pandēmijas laikā, 2021. gada 17. martā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot ES digitālo Covid sertifikātu.

Sadarbspējas nodrošināšana

Komisija no Ārkārtas atbalsta instrumenta mobilizēja aptuveni 16 miljonus EUR, lai izveidotu infrastruktūru, kas vajadzīga, lai izdotu un verificētu sadarbspējīgus vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus.

Pamatojoties uz pieredzi, kura gūta digitālās infrastruktūras izveidē, kas pazīstama kā “Eiropas apvienotais vārtejas pakalpojums” (“European Federation Gateway Service”) un paredzēta datu pārrobežu apmaiņai starp nacionālajām kontaktu izsekošanas un brīdināšanas mobilajām lietotnēm, Komisija izstrādāja ES vārteju — drošu digitālo infrastruktūru, kas savieno valstu sistēmas un nodrošina sadarbspējīgu sertifikātu uzticamu verifikāciju visā ES. Pēc sekmīgas izmēģinājuma fāzes sistēma sāka darboties 2021. gada 1. jūnijā. Tā ļauj pārbaudīt sertifikātus pāri robežām.

Turklāt Komisija no Ārkārtas atbalsta instrumenta ir darījusi pieejamus papildu līdzekļus, lai sniegtu tehnisko un finansiālo atbalstu līdz pat 1 miljonam eiro katrai ES valstij, lai tās varētu piedalīties ES vārtejā.

ES digitālais Covid sertifikāts

Valstu kontaktu izsekošanas lietotņu sasaiste

Cīņā pret koronavīrusu lielākā daļa dalībvalstu ir ieviesušas vai plāno ieviest valsts kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes. Lai pilnībā izmantotu šo lietotņu potenciālu, ārkārtas atbalsta instrumenta ietvaros ir darīti pieejami aptuveni 10 miljoni eiro šo valstu lietotņu savienošanai ar mērķi pārraut koronavīrusa infekcijas izplatīšanās ķēdi un glābt dzīvības arī tad, kad cilvēki šķērso robežas.

Sadarbspējas vārtejas pakalpojums nodrošinās Eiropas mēroga risinājumu, lai garantētu drošu informācijas apmaiņu starp valstu lietotnēm, pamatojoties uz decentralizētu arhitektūru un augsta līmeņa datu aizsardzību. Pēc sekmīgas izmēģinājuma fāzes sistēma sāka darboties 19. oktobrī.

Līdz šim ar šā pakalpojuma palīdzību savstarpēji ir sasaistītas 17 valstu lietotnes, kas kopumā lejupielādētas 67 miljonus reižu. Drīzumā gaidāma arī citu valstu lietotņu pieslēgšana.

Kopumā no Ārkārtas atbalsta instrumenta līdzekļiem ir rezervēti 3 miljoni eiro, lai dalībvalstīm palīdzētu pielāgot to lietotnes un aizmugursistēmas serverus tā, lai būtu iespējams pievienoties sadarbspējas vārtejas pakalpojumam. Līdz šim 13 dalībvalstis ir izmantojušas šo atbalstu.

ES dalībvalstu kontaktu izsekošanas lietotnes

Noderīgas saites

 

Dokumenti