Obecné informace

Nástroj pro mimořádnou podporu řeší naléhavé potřeby strategickým a koordinovaným způsobem na evropské úrovni a pomáhá tak členským státům reagovat na koronavirovou pandemii.

Nástroj pro mimořádnou podporu vychází ze zásady solidarity. Sdružuje proto zdroje a úsilí s cílem urychleně řešit společné strategické potřeby. Nástroj pomáhá zmírnit bezprostřední důsledky pandemie a předvídat, co bude potřeba po odeznění krize a během následného zotavení.

Všechny nejnovější informace o opatřeních financovaných z nástroje pro mimořádnou podporu a jejich provádění budou zveřejněny na této stránce.

Očkovací látky

Velká část rozpočtu nástroje pro mimořádnou podporu se využívá k zajištění dodávek bezpečných a účinných očkovacích látek proti covidu-19 v Unii prostřednictvím předběžných dohod o nákupu, které byly s výrobci uzavřeny. To je součástí strategie Evropské komise pro očkovací látky.

Možnosti léčby

Veklury

Z nástroje pro mimořádnou podporu Evropské komise byly financovány dvě smlouvy s farmaceutickou společností Gilead na zajištění léčebných dávek přípravku Veklury, obchodní značky léčivého přípravku Remdesivir, v celkové výši 70 milionů eur. Veklury byl prvním léčivým přípravkem registrovaným v EU na léčbu covidu-19. S podporou nástroje pro mimořádnou podporu byla zajištěna léčba přibližně 37 000 pacientů se závažnými příznaky covidu-19. Od srpna do října 2020 bylo členským státům a Spojenému království poskytnuto v několika dodávkách 200 000 ampulí Veklury.

Vybavení k plazmaferéze

Komise 11. ledna 2021 vybrala 24 projektů, na jejichž základě se vytvoří nové programy (či se rozšíří ty stávající) zaměřené na odběr plazmy od dárců, kteří covid-19 prodělali, a na budování připravenosti na rychlý odběr v případě další eskalace pandemie nebo nových vln. Projekty budou mít celostátní či regionální záběr a jejich realizace proběhne ve 14 členských zemích a ve Spojeném království. Ve většině případů budou finanční prostředky směřovat do místních transfuzních oddělení (celkem více než 150 oddělení).

Klinická hodnocení léčiv použitých v nové indikaci

Komise poskytla 13. listopadu 2020 grant ve výši 1 milionu eur, financovaný z nástroje pro mimořádnou podporu, na klinické hodnocení použití přípravku Raloxifene v nové indikaci. Jedná se o stávající léčivý přípravek používaný k prevenci a léčbě osteoporózy, který byl prostřednictvím platformy Exscalate4CoV programu Horizont 2020 identifikován jako slibná molekula pro léčbu pacientů trpících covidem-19. Účelem hodnocení, do něhož bude zapojeno 450 účastníků, je posoudit účinnost a bezpečnost raloxifenu a jeho schopnost předcházet replikaci viru covid-19 v buňkách a zkrátit střední dobu vylučování viru u pacientů s covidem-19, kteří dosud nevykazují závažné příznaky.

Testování

Rychlé antigenní testy

Testování je pro omezení šíření koronaviru rozhodující. Evropská komise zmobilizovala v rámci nástroje pro mimořádnou podporu 100 milionů eur na přímý nákup více než 20 milionů rychlotestů na antigen: dodávka testů do 24 členským států začne v únoru 2021.

Navýšení testovací kapacity v členských státech

Dne 18. listopadu 2020 podepsala Evropská komise dohodu s Mezinárodní federací Červeného kříže (IFRC), na jejímž základě bude z nástroje pro mimořádnou podporu poskytnuta částka 35,5 milionu eur na navýšení kapacity testování na covid-19 v EU. Tyto finanční prostředky jsou využívány na školení pracovníků ohledně odběru a analýzy vzorků a provádění testů, zejména v mobilních zařízeních. Mobilní testovací týmy Červeného kříže získali díky tomuto financování přístup k nezbytnému laboratornímu vybavení a činidlům pro odběr vzorků a testování, a mohou tak v této oblasti pomoci vnitrostátním orgánům.

Přeprava základního zboží, lékařských týmů a pacientů

Nástroj pro mimořádnou podporu poskytuje finanční podporu na:

Emergency kit přesun zdravotnických položek tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, a sice financováním přepravy dodávek materiální pomoci do členských států EU a mezi nimi
Protective equipment převoz pacientů mezi členskými státy EU nebo z členských států do sousedních zemí. To umožňuje využít volnou kapacitu, ulevit zdravotnickým zařízení, jimž hrozí přetížení, a zajistit tak léčbu co největšímu počtu pacientů
Advisory group přepravu zdravotnického personálu a mobilních zdravotnických týmů mezi členskými státy EU nebo ze sousedních zemí do EU s cílem pomoci lidem tam, kde je to nejvíce zapotřebí

Tato další možnost financování doplňuje pomoc, která je již k dispozici prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie, a dodávky ochranných prostředků prostřednictvím systému rescEU.

Komise vyčlenila 150 milionů eur, aby pomohla 18 členským státům a Spojenému království s financováním přepravy zásilek, která probíhala od dubna do září 2020. Pomoc pokryla náklady na více než 1 000 nákladních letů a dalších 500 cest pozemní a námořní dopravou, kterými byly do Evropy dopraveny zásilky životně důležitých ochranných prostředků, testů a zdravotnického vybavení. Tato částka například umožnila přepravu společné zásilky více než 1 000 tun základních osobních ochranných prostředků do Česka a na Slovensko. Celá akce byla výsledkem výzvy, kterou Komise vyhlásila 18. června 2020, a která navazovala na pilotní operaci, v jejímž rámci bylo úspěšně dodáno více než sedm tun osobních ochranných prostředků do Bulharska.

Na přesun zdravotnického personálu a převoz pacientů již byla vynaložena dodatečná částka ve výši 1 milionu eur. Prostřednictvím těchto projektů bylo přepraveno 285 zdravotníků a 34 pacientů.

Kromě 150 milionů eur, které jsou určeny na projekty nákladní dopravy, bylo v rámci balíčku opatření v oblasti mobility uvolněno dalších 70 milionů eur nouzového financování na podporu členských států v době, kdy je globální logistický trh výrazně narušen. V květnu 2021 Komise vyhlásila novou výzvu, v níž mohou členské státy předložit žádosti o podporu na nákladní přepravu terapeutik na léčbu covidu-19 a vybavení souvisejícího s očkováním proti covidu-19. Na tento účel bude vynaložena část zbývajícího rozpočtu balíčku opatření v oblasti mobility v rámci nástroje pro mimořádnou podporu s tím, že se využijí zprostředkovatelské služby Komise v oblasti dopravy nebo se prostřednictvím grantů proplatí přepravní operace. Země EU mohou stále žádat o podporu na převoz pacientů a přepravu zdravotnického personálu.

Komise bude nadále poskytovat finanční pomoc 6 členským státům prostřednictvím balíčku opatření v oblasti mobility v rámci nástroje pro mimořádnou podporu ve výši více než 14 milionů eur na přepravu vybavení pro očkování proti covidu-19 a terapeutických prostředků souvisejících s tímto onemocněním. Mezi služby financované z balíčku patří například přeprava léků pro intenzivní péči do Belgie a přeprava injekčních stříkaček a jehel do Itálie. Dalšími příjemci finančních prostředků EU jsou Rakousko, Česká republika, Rumunsko a Slovinsko. Celkem bylo financováno více než 1 000 letů a 500 zásilek.

Základní zdravotnické produkty

Komise dala k dispozici téměř 100 milionů eur na nákup základních zdravotnických produktů, jako jsou osobní ochranné prostředky a léky na prevenci a léčbu covidu-19. Tento rozpočet lze také použít na pořízení služeb zajišťujících kvalitu těchto produktů a usnadňujících jejich používání.

icon of a mask Osobní ochranné prostředky: Komise zakoupila 10 milionů roušek na ochranu zdravotnických pracovníků. Tyto roušky byly dodány 19 členským státům v období od července do září 2020.
Syiringe Léčba: K financování nákupu dávek přípravku Veklury (obchodní značka léku Remdesivir, viz výše) byla rovněž využita facilita pro základní zdravotnické produkty. Veklury byl prvním léčivým přípravkem registrovaným v EU na léčbu covidu-19.

 

 

UV roboty pro dezinfekci nemocnic v EU

Komise uvolnila z nástroje pro mimořádnou podporu 12 milionů eur na nákup 200 robotů pro dezinfekci ultrafialovým zářením. Standardní pokoj na lůžkovém oddělení dokážou roboty vydezinfikovat ultrafialovým zářením během 15 minut. Představují tak pro nemocnice důležitého pomocníka, protože pomáhají snížit riziko infekce a omezit šíření koronaviru. Distribuce robotů začala 26. února 2021 a 12 členským státům bylo dodáno přibližně 30 robotů. 21. září 2021 Komise dodala 200. dezinfekční robot (do nemocnice Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí v Barceloně). Kromě těchto 200 robotů Komise zabezpečila nákup dalších 100, čímž se celkový počet darovaných zařízení zvýšil na 300.


Odborná příprava zdravotníků na práci v intenzivní péči

Evropská komise uvolnila 2,5 milionu eur v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na odbornou přípravu multidisciplinární skupiny zdravotnických pracovníků, aby podpořila fungování jednotek intenzivní péče. Program probíhal 8 měsíců a proškolil 17 000 lékařů a zdravotních sester v 700 nemocnicích v celé EU. Zařazeni do něj byli zdravotníci, kteří na jednotce intenzivní péče za běžných podmínek nepracují. Díky programu získali potřebné dovednosti, které jsou pro tuto práci potřeba. To umožnilo zvýšit počet pracovníků, které je možné dočasně přeřadit na jednotky intenzivní péče ve chvílích, kdy se musí urychleně navýšit jejich kapacita. Vzdělávací materiály budou sdíleny se zainteresovanými třetími zeměmi s cílem připravit se na rychlý nárůst počtu zaměstnanců jednotek intenzivní péče v případě budoucích vln covidu-19 nebo jiných krizí v oblasti veřejného zdraví.

Digitální certifikát EU COVID

Dne 17. března 2021 předložila Evropská komise návrh na vytvoření digitálního certifikátu EU COVID s cílem usnadnit bezpečný volný pohyb občanů v rámci EU během pandemie.

Kromě toho Komise 27. září 2021 udělila 20 členským státům granty v celkové výši 95 milionů EUR na nákup diagnostických testů COVID-19 s cílem usnadnit fungování evropského digitálního certifikátu COVID-19. Kromě toho dále probíhá očkování proti onemocnění COVID-19. Iniciativa je součástí závazku Komise podporovat cenově dostupný přístup k rychlým a přesným testům pro občany, kteří dosud nebyli plně očkováni, a zejména pro ty, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů.

Zajištění interoperability

Komise uvolnila přibližně 16 milionů eur v rámci nástroje pro mimořádnou podporu s cílem zřídit nezbytnou infrastrukturu pro vydávání a ověřování interoperabilních certifikátů osvědčujících očkování proti covidu-19, testování a prodělání nemoci.

Na základě zkušeností získaných při zřizování digitální infrastruktury známé pod názvem „evropská služby federační brány“, která byla určena k přeshraniční výměně údajů mezi mobilními aplikacemi pro vnitrostátní vysledování kontaktů a varování, vyvinula Komise bránu EU, bezpečnou digitální infrastrukturu propojující vnitrostátní systémy, která zajišťuje důvěryhodné ověřování interoperabilních certifikátů v celé EU. Po úspěšné pilotní fázi byl tato brána uvedena do provozu 1. června 2020. Certifikáty tedy nyní lze přeshraničně ověřovat.

Komise navíc uvolnila další finanční prostředky, které byly k dispozici v rámci nástroje pro mimořádnou podporu, s cílem poskytnout technickou a finanční podporu ve výši až 1 milion eur na každou zemi EU pro účely připojení k této bráně.

Digitální certifikát EU COVID

Propojení národních aplikací pro vysledování kontaktů

Většina členských států v rámci opatření proti šíření koronaviru spustila nebo plánuje spustit aplikaci pro trasování kontaktů a zasílání varování. V rámci nástroje pro mimořádnou podporu bylo uvolněno přibližně 10 milionů eur na propojení jednotlivých vnitrostátních aplikací, aby se přeťal řetězec nákazy koronavirem v případě, že lidé vycestují za hranice.

Brána k zajištění interoperability je celoevropským řešením založeným na decentralizované architektuře, které zajistí bezpečnou výměnu informací mezi vnitrostátními aplikacemi při vysoké úrovni ochrany údajů. Po úspěšné pilotní fázi byl systém spuštěn 19. října 2020.

K dnešnímu dni je prostřednictvím této služby propojeno 17 vnitrostátních aplikací, které mají již 67 milionů stažení. Brzy budou následovat další země.

Celkem byly v rámci nástroje pro mimořádnou podporu vyhrazeny 3 miliony eur na podporu členských států při přizpůsobování jejich vnitrostátních aplikací a záložních serverů, aby se mohly připojit ke službě brány interoperability. Této podpory dosud využilo 13 členských států.

Mobilní aplikace pro trasování kontaktů zavedené členskými státy EU

Užitečné odkazy

 

Dokumenty