Обща информация

Инструментът за спешна подкрепа помага на държавите членки да реагират на пандемията от коронавирус чрез посрещане на нуждите по стратегически и координиран начин на европейско равнище.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност, като чрез него се обединяват усилия и ресурси, за да се реагира бързо на общи стратегически нужди. Той помага за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предприемане на мерки според нуждите, свързани с възстановяването.

Цялата информация за действията, финансирани по Инструмента за спешна подкрепа, и тяхното изпълнение ще се публикува на тази страница.

Ваксини

Значителна част от наличния бюджет на Инструмента за спешна подкрепа се използва за осигуряване на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 в ЕС чрез сключване на предварителни споразумения за закупуване с производители на ваксини. Това е част от стратегията на Европейската комисия за ваксините.

Лечения

Veklury

По линия на Инструмента за спешна подкрепа бяха финансирани два договора с фармацевтичната компания Gilead за доставката на Veklury, търговското наименование на лекарството Remdesivir, на обща стойност 70 млн. евро. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19. С подкрепата на Инструмента за спешна подкрепа бе осигурено лекарство за лечението на около 37 000 пациенти с тежки симптоми на COVID-19. 200 000-те флакона Veklury бяха доставени в държавите членки и Обединеното кралство на няколко пратки между август и октомври 2020 г.

Оборудване за плазмафереза

На 11 януари 2021 г. Комисията обяви избраните 24 проекта за създаване на нови или разширяване на съществуващи програми за събиране на кръвна плазма от възстановили се от COVID-19 дарители и за подготовка за бързо събиране в случай на бъдещи пикове или вълни на пандемията. Проектите, които ще се реализират в 14 държави членки и Обединеното кралство, са национални или регионални и в повечето случаи ще включват предоставяне на средства на голям брой местни центрове за вземане на кръв или плазма (общо над 150).

Клинични изпитвания на нови терапевтични показания на лекарства

На 13 ноември 2020 г. Комисията отпусна безвъзмездни средства в размер на 1 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да подпомогне провеждането на клинично изпитване за различна употреба на Ралоксифен — съществуващо лекарство за предотвратяване и лечение на остеопороза, което бе определено с помощта на финансираната по „Хоризонт 2020“ суперкомпютърна платформа Exscalate4CoV като обещаваща молекула за лечение на пациенти с COVID-19. Целта на изпитването, в което ще участват 450 души, е да се извърши оценка на ефикасността и безопасността на Ралоксифен и неговата способност да предотвратява репликацията на причиняващия COVID-19 вирус в клетките и да намалява средната продължителност на вирусното отделяне при пациенти с COVID-19, които все още нямат сериозни симптоми.

Тестване

Бързи антигенни тестове

Тестването е инструмент от решаващо значение за забавяне на разпространението на коронавируса. Европейската комисия мобилизира 100 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да закупи директно над 20 млн. бързи антигенни теста, които ще бъдат доставени в 24 държави членки от февруари 2021 г. нататък.

Укрепване на капацитета за тестване в държавите членки

На 18 ноември Европейската комисия подписа споразумение с Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC), с което по линия на Инструмента за спешна подкрепа се мобилизират 35,5 млн. евро за увеличаване на капацитета за тестване за COVID-19 в ЕС. Със средствата се подпомага обучението на персонал за вземане и анализ на проби, както и извършването на тестове — най-вече посредством мобилно оборудване. Финансирането дава възможност на мобилните екипи на Червения кръст да получат достъп до необходимото оборудване, лабораторни консумативи и реагенти, с които ще могат да вземат проби и да извършват тестове в подкрепа на дейността на националните органи.

Превоз на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти

Чрез Инструмента за спешна подкрепа се предоставя финансова помощ за:

Emergency kit транспортиране на медицински изделия до местата, където са най-необходими, като се финансира товарният превоз на помощ и средства от първа необходимост за държавите от ЕС
Protective equipment прехвърляне на пациенти между държави от ЕС или от държави членки в съседни на ЕС държави. Това дава възможност да се използва свободният капацитет и да се облекчават здравните заведения, за които съществува риск да бъдат претоварени, и така да се осигурява лечение за възможно най-голям брой пациенти.
Advisory group транспортиране на медицински персонал и мобилни медицински екипи между държавите от ЕС, както и в ЕС от съседни на ЕС държави, за да се помогне на хората там, където има най-голяма нужда от медицинска помощ

Тази нова възможност за финансиране допълва подкрепата, която вече е осигурена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU.

Комисията отпусна 150 млн. евро, за да подпомогне 18 държави членки и Обединеното кралство да финансират между април и септември 2020 г. превози на товари. Средствата помогнаха за осъществяването на над 1000 товарни полета и още 500 превоза по суша и море, благодарение на които в Европа бяха доставени животоспасяващи лични предпазни средства, тестове и медицинско оборудване. Така например беше подпомогнато транспортирането на съвместна пратка от над 1000 тона основни лични предпазни средства до Чехия и Словакия. Това действие е резултат от покана за кандидатстване за финансиране, отправена от Комисията на 18 юни 2020 г., след като в рамките на пилотна операция успешно бяха доставени над седем тона лични предпазни средства в България.

Вече са отпуснати допълнителни 1 милион евро за прехвърляне на медицински персонал и на пациенти. В рамките на тези проекти са транспортирани 285 медицински лица и 34 пациенти.

В допълнение към 150-те милиона евро, предоставени за проекти за превоз на товари, бе отпуснато допълнително спешно финансиране в размер на 70 милиона евро по линия на пакета за мобилност, за да се подпомогнат държавите членки в момент, когато световният пазар на логистични услуги преминава през значителни сътресения. През май 2021 г. Комисията отправи нова покана към държавите членки да подадат заявления за подпомагане на превози на оборудване, свързано с ваксинацията срещу COVID-19, и на терапевтични средства срещу COVID-19. Част от останалия бюджет на пакета за мобилност ще бъде използвана в рамките на Инструмента за спешна подкрепа за тази цел чрез посредническите транспортни услуги на Комисията или възстановяване на разходите за операции посредством безвъзмездни средства. Държавите от ЕС все още могат да кандидатстват за помощ за прехвърляне на пациенти и транспортиране на медицински персонал.

Основни продукти, свързани със здравето

Комисията предостави близо 100 млн. евро за поръчки на основни продукти, свързани със здравето, като лични предпазни средства и лекарства за профилактика и лечение на COVID-19, както и услуги, чиято цел е улесняване на използването на такива продукти.

icon of a mask Лични предпазни средства: Комисията закупи 10 милиона маски за защита на здравните работници. Тези маски бяха доставени в 19 държави от ЕС между юли и септември 2020 г.
Syiringe Лечение: инструментът за основни продукти, свързани със здравето, беше използван и за финансиране на закупуването на дози от Veklury — търговското наименование на лекарствения продукт Remdesivir (вж. по-горе). Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

 

 

Роботи за дезинфекция на болниците в цяла Европа

Комисията предостави 12 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуване на 200 робота за ултравиолетова дезинфекция, които ще бъдат доставени в болници в цяла Европа. Роботите могат да дезинфектират стандартни болнични стаи с ултравиолетова светлина за едва 15 минути и представляват важно средство, което може да помогне на болниците да намалят риска от инфекции и да ограничат разпространението на коронавируса. В рамките на първите доставки, започнали на 26 февруари 2021 г., 12 държави от ЕС ще получат общо около 30 робота.


Обучение на здравни специалисти за работа в интензивни отделения

Европейската комисия отпусна 2,5 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за обучение на медицински специалисти от различни специалности, които да помагат в интензивните отделения. В продължение на 8 месеца по програмата бяха обучени 17 000 лекари и медицински сестри в 700 болници в целия ЕС. Благодарение на обучението медицински специалисти, които обикновено не работят в интензивни отделения, придобиха умения за работа в сферата на интензивните грижи. Това помогна за увеличаване на броя на специалистите, които могат да работят в интензивни отделения, когато се налага бързо, временно и значително увеличаване на капацитета на тези отделения. Учебните материали ще бъдат споделени със заинтересовани държави извън ЕС, които искат да се подготвят за бързо увеличаване на персонала в интензивните отделения в случай на бъдещи вълни на COVID-19 или други здравни кризи.

Цифров сертификат на ЕС за COVID

На 17 март 2021 г. Европейската комисия представи предложение за създаване на цифров сертификат на ЕС за COVID с цел улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в ЕС по време на пандемията.

Осигуряване на оперативна съвместимост

Комисията мобилизира около 16 млн. евро в рамките на Инструмента за спешна подкрепа, за да бъде изградена необходимата инфраструктура за издаване и проверка на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу COVID-19, тестване и преболедуване.

Въз основа на опита, придобит при създаването на цифровата инфраструктура, известна като „европейски федериран портал“, във връзка с трансграничния обмен на данни между националните мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване, Комисията разработи портала на ЕС — защитената цифрова инфраструктура, свързваща националните системи и осигуряваща надеждна проверка на оперативно съвместимите удостоверения в ЕС. След успешна пилотна фаза порталът на ЕС започна да функционира на 1 юни 2021 г. Това позволява трансгранична проверка на сертификатите.

Освен това Комисията предостави допълнителни средства в рамките на Инструмента за спешна подкрепа за оказване на техническа и финансова помощ в размер до 1 млн. евро на държава от ЕС за присъединяване към портала на ЕС.

Цифров сертификат на ЕС за COVID

Свързване на националните приложения за проследяване на контактите

В борбата с коронавируса повечето държави членки вече използват национални мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване или възнамеряват да направят това. В рамките на Инструмента за спешна подкрепа бяха предоставени около 10 млн. евро за свързване на тези национални приложения, за да бъде реализиран потенциалът им за прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус и спасяване на човешки живот дори когато хората пресичат границите.

С портала за оперативна съвместимост се осигурява европейско решение за безопасен обмен на информация между националните приложения въз основа на децентрализирана архитектура и високо равнище на защита на данните. След успешна пилотна фаза системата започна да функционира на 19 октомври.

Към днешна дата чрез тази услуга са свързани 17 национални приложения, които са изтеглени 67 милиона пъти. Скоро ще ги последват приложенията на други държави.

По линия на Инструмента за спешна подкрепа са предвидени общо 3 млн. евро, за да се помогне на държавите членки да адаптират своите национални приложения и сървъри за данни с цел присъединяване към портала за оперативна съвместимост. Досега 13 държави членки са се възползвали от тази подкрепа.

Мобилни приложения за проследяване на контакти в държавите от ЕС

Полезни връзки

 

Документи