Inovačné riešenia

V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom nadobúda digitálna stratégia Európskej komisie ešte väčší význam, keďže digitálne nástroje sa využívajú na:

 • monitorovanie šírenia koronavírusu,
 • výskum a vývoj diagnostiky, liečby a vakcín,
 • zaistenie toho, aby Európania aj naďalej mohli navzájom bezpečne komunikovať cez internet a pripájať sa naň.

Hoci existujú obmedzenia a sociálne a hospodárske aktivity sa stávajú digitálnejšími, občania a podniky sa spoliehajú na internet a pripojiteľnosť. Vďaka širokopásmovým sieťam a digitálnej infraštruktúre sa môžeme aj naďalej vzdelávať, socializovať a pracovať. 

Dôveryhodné služby pre podniky, elektronická verejná správa a elektronické zdravotníctvo zabezpečujú kontinuitu a dostupnosť verejných služieb, zatiaľ čo dôveryhodné bezpečnostné systémy chránia našu totožnosť online a garantujú ochranu nášho súkromia.

Aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie

Aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie sa môžu dobrovoľne nainštalovať a používať na varovanie používateľov, a to aj cez hranice, ak sa nachádzajú v blízkosti osoby, ktorá nahlásila pozitívny výsledok testu na koronavírus. Ak dôjde k takémuto upozorneniu, môže aplikácia poskytnúť relevantné informácie od úradov verejného zdravia, napríklad odporúčanie ísť sa dať otestovať alebo sa izolovať, a ktoré osoby kontaktovať.

Viac informácií o aplikáciách na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah

Aplikácie na sledovanie kontaktov – ak sú plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre koordinované – môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia. Môžu dopĺňať existujúce manuálne sledovanie kontaktov a pomôcť prerušiť reťazec prenosu vírusu. Môžu tak prispieť k záchrane životov.

Umelá inteligencia

Analytický výkon umelej inteligencie a vysokovýkonnej výpočtovej techniky sú našimi najsilnejšími zbraňami pri zisťovaní trendov šírenia koronavírusu. Vďaka ich pomoci môžu odvetvia verejného zdravia monitorovať šírenie koronavírusu a rýchlo navrhnúť účinné stratégie reakcie.

Pokiaľ ide o odvetvie zdravotnej starostlivosti, umelá inteligencia takisto zohráva úlohu pri riadení robotov a ďalších nástrojov, ktoré sa používajú pri kontakte s pacientmi, keďže ľudská interakcia by sa mala obmedzovať na minimum.

Opatrenia v reakcii na pandémiu koronavírusu dáta, umelá inteligencia a superpočítače 

Európske superpočítače v boji proti koronavírusu

Tri výkonné európske superpočítačové centrá sa podieľajú na skúmaní a vývoji vakcín, liečebných postupov a diagnostických metód zameraných na koronavírus.

Porovnávaním digitálnych modelov proteínov koronavírusu s databázou tisícov existujúcich liekov chcú výskumníci zistiť, ktoré kombinácie aktívnych molekúl reagujú na vírus. Superpočítače dopĺňajú klasickú klinickú metódu pokusov a omylov. Na projekte sa zúčastňuje jedna farmaceutická spoločnosť a viaceré veľké biologické a biochemické inštitúty, ktoré poskytujú prístup do svojich databáz liekov. V rámci projektu Exscalate4CoV, podporeného finančnými prostriedkami EÚ vo výške 3 milióny EUR, sa uskutočňuje výskum, pri ktorom sa využíva superpočítačová platforma s cieľom overiť potenciálny vplyv známych molekúl na štruktúru koronavírusu. 

Konzorcium Exscalate4CoV v júni oznámilo, že raloxifén – už registrovaný generický liek používaný na liečbu osteoporózy – by mohol byť účinný pri liečbe pacientov nakazených koronavírusom, ktorí majú mierne príznaky. Konzorcium rokuje s Európskou agentúrou pre lieky s cieľom pokročiť v klinických skúškach. V prípade úspešného priebehu klinických skúšok by sa mohol liek sprístupniť skôr.

Talianska farmaceutická regulačná agentúra AIFA odsúhlasila 27. októbra klinické skúšanie používania lieku raloxifén u pacientov s miernymi symptómami spôsobenými koronavírusom. V klinickom skúšaní by sa mala potvrdiť bezpečnosť a účinnosť lieku raloxifén pri blokovaní replikácie vírusu v bunkách, čo by malo spomaliť progresiu ochorenia. V počiatočnej fáze sa budú náhodne vybranej vzorke pozostávajúcej z až 450 účastníkov v troch odlišných testovacích skupinách podávať kapsuly lieku raloxifén počas 7 dní. V rámci projektu Exscalate4CoV sa s použitím jedinečnej kombinácie vysokovýkonnej výpočtovej kapacity a umelej inteligencie s biologickým spracovaním podrobilo skríningu 400 000 molekúl a osobitne sa testovalo 7 000 molekúl in vitro.

Reakcia na koronavírus – dáta z vesmíru

Vesmírny program EÚ s 30 satelitmi, najmä prostredníctvom svojej zložky určenej na pozorovania Zeme – Copernicus – a satelitného navigačného systému Galileo, ponúka bezplatné a otvorené údaje/informácie, ktoré pomáhajú monitorovať a potenciálne zmierňovať vplyv pandémie koronavírusu. 

Od začiatku krízy monitorujú satelity EÚ dopravné zápchy na hraničných priechodoch medzi členskými štátmi a mapujú zdravotnícke zariadenia, nemocnice a inú kritickú infraštruktúru. Údaje získané zo satelitov v kombinácii s umelou inteligenciou poskytujú verejným orgánom na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni modely na lepšie pochopenie a účinnejšie riešenie núdzovej situácie..

Vesmírny program EÚ ponúka riešenia viacerých problémov, ako napr.:

 • ochrana verejného zdravia prostredníctvom systému Galileo, ktorý je najpresnejším systémom určovania polohy na svete
 • monitorovanie plnenia zelenej dohody pomocou programu Copernicus, ktorý je najlepším systémom pozorovania Zeme svojho druhu
 • zaistenie bezpečného komunikačného kanála pre členské štáty

Príspevok vesmírneho programu EÚ k boju proti koronavírusu

Európska komisia 5. júna 2020 spustila v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou nástroj „Rýchla reakcia na koronavírus – pozorovanie Zeme“. Nástroj rýchlej reakcie sa opiera o družicové informácie s cieľom merať vplyv karanténnych opatrení v dôsledku šírenia koronavírusu a monitorovať obnovu na lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni v období po uvoľnení opatrení. Získané údaje sa potom analyzujú s použitím nových digitálnych nástrojov, napríklad prostredníctvom umelej inteligencie.

Nástroj Rýchla reakcia na koronavírus – pozorovanie Zeme

Siete a pripojiteľnosť

Odkedy členské štáty EÚ v boji proti pandémii koronavírusu zaviedli opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov, dopyt po kapacite internetu výrazne narástol – či už kvôli telepráci, e-learningu alebo zábave – čím sa zvýšil tlak na siete.

S cieľom zabrániť preťaženiu siete a umožniť každému prístup k digitálnej zábave vyzvala Európska komisia telekomunikačných operátorov a používateľov na stretnutie a spoluprácu. Príslušní zástupcovia sa stretli so šéfmi strímingových platforiem. Strímingové platformy by mali ponúkať štandardné rozlíšenie namiesto vysokého, telekomunikační operátori by mali prijať zmierňujúce opatrenia, aby umožnili neustálu prevádzku, a používatelia by mali uprednostňovať nastavenia, ktoré znižujú spotrebu dát, vrátane využívania Wi-Fi.

Operátori v EÚ naznačujú, že sa zvýšil dopyt po pripojiteľnosti. Hoci doteraz nedošlo k preťaženiu siete, Komisia a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) zriadili osobitný nahlasovací mechanizmus na monitorovanie situácie internetovej prevádzky v každom členskom štáte, aby mohli reagovať na problémy s kapacitou.

Digitálne platformy na boj proti dezinformáciám

Dezinformácie sa rýchlo šíria online, predovšetkým na sociálnych médiách. Niekedy prekračujú rámec obyčajných neprávd. Falošné alebo údajné „lieky“ môžu viesť k vážnej ujme alebo zdravotným rizikám.

Európska komisia nadviazala dialóg so signatármi kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií (so spoločnosťami Google, Facebook, Twitter a Microsoft), ktoré súhlasili s tým, že budú aktívne propagovať hodnoverné zdroje, potláčať falošný alebo zavádzajúci obsah a že zavedú nové nástroje, ktoré privedú používateľov priamo k hodnoverným zdrojom alebo budú poskytujú presné viacjazyčné informácie o kríze.

Komisia 10. júna 2020 zaviedla dôležité opatrenia na boj proti dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 a vytvorila program monitorovania opatrení, ktoré tieto platformy prijímajú s cieľom obmedziť šírenie uvedených dezinformácií.

Výsledky z prvých východiskových správ:

 • Prehliadač Google Search upriamuje pozornosť na články, ktoré uverejnili organizácie zamerané na overovanie faktov v EÚ, ktoré v prvom polroku 2020 dosiahli viac ako 155 miliónov zobrazení.
 • „Informačné centrá“ Facebooku a Instagramu venované pandémii COVID-19 nasmerovali viac ako 2 miliardy ľudí na celom svete k zdrojom informácií, ktoré poskytuje WHO a ďalšie zdravotnícke orgány.
 • Viac ako 160 miliónov ľudí navštívilo stránky Twitteru venované pandémii COVID-19, a prezreli si ich viac ako 2 miliardykrát. Na týchto stránkach sa nachádzajú najnovšie tweety z viacerých hodnoverných a dôveryhodných vládnych, občiansko-spoločenských a mediálnych zdrojov v miestnych jazykoch.
 • Platforma YouTube na svojej domovskej stránke aj pri videách a vyhľadávaní informácií o ochorení COVID-19 zobrazuje informačné panely prepojené s globálnymi a miestnymi príslušnými zdravotníckymi orgánmi. Užívatelia na celom svete zhliadli tieto panely spolu viac ako 300 miliárd ráz.
 • Informačnú stránku platformy TikTok venovanú ochoreniu COVID-19 si v rámci jej piatich hlavných európskych trhov (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko) prezreli návštevníci viac ako 52 miliónkrát.

Druhý súbor správ

Tretí súbor správ

Štvrtý súbor správ

Platformy využívajú všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, na odstraňovanie dezinformácií o koronavíruse. Mažú nezákonný obsah alebo obsah, ktorý by mohol spôsobiť fyzickú ujmu (falošné a škodlivé lieky proti koronavírusu) alebo ohroziť verejný poriadok (dezinformácie o tom, že zavádzanie 5G údajne spôsobuje koronavírus).

Úloha online platforiem a dezinformácií v reakcii na koronavírus.

Európska komisia pravidelne vyvracia zavádzajúce informácie.

Boj proti dezinformáciám

Bezpečný internet

Pandémia koronavírusu viedla k náhlemu a veľkému nárastu využívania online služieb. Ľudia trávia viac času online a viac sa spoliehajú na digitálnu komunikáciu. Takáto intenzívnejšia online činnosť môže podnietiť škodlivé aktivity a zvýšiť riziko kybernetických útokov.

Týka sa to aj detí, ktoré teraz na internete trávia viac času než predtým, možno aj bez dozoru. Hoci tak môžu pokračovať vo výučbe a zostať v kontakte s rovesníkmi, objavujú sa náznaky, že im hrozí väčšie riziko. Europol preto v spolupráci s medzinárodnými partnermi vypracoval usmernenia pre rodičov a opatrovateľov o bezpečnosti online, aby pomohol ochrániť deti na internete počas pandémie koronavírusu.

Dajte si pozor na online podvody

Dajte si pozor na online podvody v súvislosti s výrobkami, ktoré údajne môžu infekciu COVID-19 vyliečiť alebo jej zabrániť. Nákup akýchkoľvek liekov i testovacích súprav cez internet by ste si mali dobre rozmyslieť. Testy aj vakcíny môžete dostať od svojho lekára.

Nepodporujte podvodníkov a nenakupujte bezcenné látky, ktoré vám môžu ublížiť. V záujme účinného boja proti trestnej činnosti je dôležité, aby obete nahlásili trestné činy policajným orgánom vo svojich krajinách, a pri nahlasovaní nevhodného obsahu je potrebné používať nástroje na nahlasovanie, ktoré poskytuje prevádzkovateľ danej platformy.

Poradenstvo o tom, ako odhaliť prípadné podvody a vyhnúť sa im

Európska komisia monitoruje všetky náznaky ohrozenia bezpečného online prostredia v tomto zraniteľnom čase, pričom úzko spolupracuje s

Spomínané subjekty situáciu sledujú a poskytujú aj prehľady a usmernenia o hrozbách, ako aj pravidelné správy o kybernetickej bezpečnosti.

EUROPOL prispel k úspešnému vyšetrovaniu podvodu s predajom rúšok vládam členských štátov EÚ, a pomohol aj pri zmarení ďalšieho pokusu o vylákanie miliónov eur od verejných orgánov na zdravotnícke potreby.

Európska komisia spolupracuje s Europolom a poskytovateľmi názvov domén webových sídiel, aby zabránili udeľovaniu takýchto názvov páchateľom trestných činov a podporili pružnú spoluprácu medzi poskytovateľmi a orgánmi pri identifikácii a dezaktivácii podvodných stránok. Poskytovatelia už vypracovali usmernenia.

Komisia spolu s orgánmi na ochranu spotrebiteľov spolupracuje s online platformami, ktoré sa zúčastňujú na štruktúrovanom dialógu o riešení online podvodov na spotrebiteľoch súvisiacich s pandémiou koronavírusu.

Komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sú v pravidelnom kontakte s 11 hlavnými online platformami: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo a Wish. Spoločným cieľom je diskutovať o nových trendoch a obchodných postupoch súvisiacich s pandémiou. Online platformy v dôsledku toho oznámili odstránenie stoviek miliónov nezákonných ponúk a reklám a potvrdili neustály pokles nových stránok s takýmto obsahom súvisiacim s koronavírusom.

Skríning online platforiem a reklám

V záujme ochrany spotrebiteľa Európska komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa koordinujú skríning online platforiem, elektronických obchodov a reklám s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia v EÚ neprichádzali do kontaktu s obsahom, ktorý je v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Skríning pozostáva z dvoch častí: skríning online platforiem na vysokej úrovni a hĺbková analýza konkrétnych reklám a webových sídiel týkajúcich sa výrobkov, po ktorých je v súvislosti s koronavírusom vysoký dopyt.

Komisia si vymieňa informácie s hlavnými online platformami (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish a Yahoo/Verizon media). Všetky tieto platformy reagovali v podobe jednoznačného záväzku v oblasti ochrany spotrebiteľov a potvrdili, že budú pokračovať v úsilí o proaktívne odstraňovanie klamlivej reklamy, a to aj v prípade „zázračných potravinových doplnkov“, pri ktorých sa v rozpore so zákonom propagujú ich údajné účinky na koronavírus.

Orgány na ochranu spotrebiteľov 27 krajín predložili 126 podnetov týkajúcich sa firiem, s ktorými je Komisia v pravidelnom kontakte, ako aj ďalších vnútroštátnych aktérov. Osobitne sa zamerali na skríning ponúk na

 • ochranné rúška a čiapky,
 • dezinfekčné gély,
 • testovacie súpravy,
 • potraviny, potravinové doplnky a nepotravinové výrobky s údajnými liečivými účinkami na koronavírus.

Toto spoločné opatrenie už prinieslo pozitívne výsledky. V marci

 • Aliexpress odstránil viac ako 250 000 podozrivých položiek
 • eBay zablokoval alebo odstránil viac než 15 miliónov položiek, ktoré porušili jeho politiku týkajúcu sa koronavírusu

V máji boli milióny klamlivých reklám alebo ponúk výrobkov zablokované alebo odstránené na platformách

 • Google – viac ako 80 miliónov reklám súvisiacich s koronavírusom,
 • eBay – viac ako 17 miliónov položiek na jeho globálnom trhu,
 • Amazon – v porovnaní s marcom 2020 týždenne o 77 % menej nových ponúk týkajúcich sa výrobkov, pri ktorých boli uvádzané tvrdenia spojené s koronavírusom.

Komisia bude naďalej pokračovať v spolupráci a výmene informácií s reklamnými samoregulačnými orgánmi o vývoji automatických nástrojov na odhaľovanie zavádzajúcich reklám.

Podvody súvisiace s ochorením Covid-19

Prehľad o nariadení o ochrane spotrebiteľa

 

Zvyšovanie úrovne zručností v období po pandémii:

Obmedzenie sociálnych kontaktov zmenilo spôsob, akým komunikujeme, robíme výskum a inovujeme pri práci. S cieľom pomôcť zamestnávateľom, náborovým pracovníkom a pedagógom zabezpečiť, aby Európania mali digitálne zručnosti v období po pandémii koronavírusu, Komisia 13. júla prijala nové usmernenia pre digitálnu kompetenciu, ktoré zahŕňajú praktické kroky, kľúčové činnosti, tipy a online zdroje určené pre používateľov digitálnych technológií. Vďaka nim budú môcť občania čo najlepšie využívať svoje digitálne kompetencie z hľadiska „zamestnateľnosti“ – od vzdelávania po udržateľnú zamestnanosť a podnikanie.

Vedecké centrum EÚ

Online vzdelávanie

Pandémia koronavírusu v Európe spôsobila výrazné narušenie vzdelávacích činností. Nové spôsoby výučby a vzdelávania si vyžadujú inovatívne, kreatívne a inkluzívne riešenia.

Prostriedky z programu Erasmus+ mobilizované v záujme silnej reakcie na pandémiu

Európska komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ 2020. Dodatočné finančné prostriedky vo výške 200 miliónov EUR sa poskytnú na projekty na podporu

 • digitálny spôsob vzdelávanie a odbornej prípravy,
 • digitálnej práce s mládežou,
 • tvorivých zručností a sociálneho začlenenia.

Tieto finančné prostriedky poskytnú aj nové príležitosti pre školy, mládežnícke organizácie a inštitúcie vzdelávania dospelých na účely

 • podpory rozvoja zručností,
 • zvýšenia tvorivosti,
 • posilnenia sociálneho začlenenia prostredníctvom umenia.

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v týchto oblastiach sa uverejnia začiatkom jesene.
Organizácie, ktoré majú záujem, sa môžu obrátiť na národné agentúry programu Erasmus+.

Na zabezpečenie kontinuity činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je k dispozícii široká škála online vzdelávacích materiálov:

Zručnosti, spolupráca a tvorivosť počas pandémie