Δικαιώματα των καταναλωτών

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις αγορές, τις τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις αθέμιτες πρακτικές, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Χρήσιμες πληροφορίες και πληροφορίες πολιτικής σχετικά με καταναλωτικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Αθέμιτες πρακτικές

Πρακτικές και γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε περίπτωση αθέμιτων πρακτικών.

Ενέργεια

Πρακτικές και γενικές πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό, την τιμολόγηση, τις συμβάσεις και τις καταγγελίες.

Επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Πληροφορίες για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών, μεταξύ άλλων, για την πλατφόρμα ΗΕΔ, το δίκτυο ΕΚΚ και την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών.

Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ, διεθνείς συμφωνίες, αγωγές παραλείψεως σε υποθέσεις παράβασης, διασφάλιση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

Σήμανση CE και ασφάλεια προϊόντων

Παροχή συμβουλών στους καταναλωτές για την ασφάλεια των προϊόντων και τη σήμανση CE.

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων

Κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ, αναζήτηση επικίνδυνων προϊόντων.