Δικαιώματα των καταναλωτών

Δικαιώματα των καταναλωτών

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις αγορές, τις τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις αθέμιτες πρακτικές, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Σήμανση CE και ασφάλεια προϊόντων

Σήμανση CE και ασφάλεια προϊόντων

Παροχή συμβουλών στους καταναλωτές για την ασφάλεια των προϊόντων και τη σήμανση CE.

Sustainable consumption

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy