Απάτες που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19

Δράσεις του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) σχετικά με τους ανέντιμους εμπόρους κατά την πανδημία COVID-19.

Consumer Protection Cooperation Network

The role of national and EU enforcement authorities in consumer protection, sanctions.

Injunctions

Applying for an injunction against a trader who infringes on consumer rights.

Sweeps

A "sweep" is a set of checks carried out on websites simultaneously to identify breaches of EU consumer law in a particular sector.

International cooperation

EU efforts to protect consumers in the global market.