Гугъл

Търсачката Google връща все повече преки търговски оферти в отговор на търсения, извършвани от потребителите, и по-специално по отношение на хотели или полети. Комисията и органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, под ръководството на нидерландския орган за потребителите и пазарите и белгийската Генерална дирекция за икономическа инспекция, искат от Google да посочва ясно кога действа като пряк продавач или посредник и да подобри спазването на правото на ЕС като цяло за различните си услуги.
 
Комисията ще помага на националните органи за защита на потребителите при оценката на отговора на Google, като взема предвид всички ангажименти за промяна на техните уебсайтове и услуги. Ако ангажиментите, поети от Google, не бъдат счетени за достатъчни, ще се проведе последващ диалог. Националните органи могат в крайна сметка да решат да наложат санкции.
 
Проблеми, установени от органите за СОЗП

  • Премахване на геоблокирането — мобилното приложението на Google Play Store следва да избягва практиките на геоблокиране.
  • Прозрачно класиране на резултатите от търсене — от Google се очаква да обясни ясно как се класират резултатите от търсенето чрез търсачката и дали (и как) заплащането може да повлияе на класирането.
  • Прозрачен бизнес модел на услугите — бизнес моделът на Google Flights и Google Hotels следва да бъде представен на потребителите по ясен и разбираем начин.
  • Видимо крайно ценообразуване — очаква се Google Flights и Google Hotels да показват крайните цени с включени всички такси или данъци, които могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници. Референтните цени, използвани за изчисляване на рекламирани отстъпки, следва да бъдат ясно разпознаваеми.
  • Надеждност на отзивите — Google следва да гарантира надеждността на отзивите за хотели, представяни на потребителите. 
  • Гарантиране на прозрачна комуникация — Google Play Store и Google Store следва да предоставят информация за търговеца (напр. самоличност, адрес) по леснодостъпен начин. Освен това, в случаите, когато Google действа като търговец, на потребителите следва да се предоставят преки и ефективни средства за комуникация и електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС).
  • Предоставяне на ясна преддоговорна информация — важната преддоговорна информация относно продуктите и услугите, предлагани в Google Play Store и Google Store, трябва да бъде предоставяна по ясен начин и да не липсва.
  • Преразглеждане на стандартните условия на Google Store — Google следва да преразгледа значителния дисбаланс в правата между търговеца и потребителя в ущърб на последния, създаден в резултат на стандартните условия на Google Store, които се отнасят до правомощието на Google едностранно да отменя поръчки и да променя ценови грешки. 
  • По-добро премахване на незаконно съдържание — Google следва да подобри установената процедура за премахване на незаконно съдържание, за което дружеството е било уведомено от органите за защита на потребителите.

TikTok

Настоящата пандемия ускори още повече цифровизацията. Това разкри много нови възможности, които цифровизацията може да предложи, но също така създаде нови рискове, особено за уязвимите потребители. Европейската комисия и органите за СОЗП започнаха официален диалог с TikTok — популярна платформа на социална мрежа за споделяне на видеоклипове — за преглед на търговските практики и политиките на дружеството. Това е вследствие на предупреждение от страна на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC) по-рано тази година за нарушения от страна на TikTok на правата на потребителите в ЕС. Областите, предизвикващи особена загриженост, включват скрит маркетинг, агресивни рекламни техники, насочени към деца, и определени договорни условия в политиките на TikTok, които биха могли да се счетат за заблуждаващи и объркващи за потребителите. Чрез диалога следва да се помогне на TikTok да спазва правилата на ЕС за защита на потребителите. Действията, координирани от Европейската комисия, се ръководят съвместно от Шведската агенция за потребителите и Ирландската комисия по конкуренция и защита на потребителите.

Социални медии

Тъй като все повече потребители стават обект на измами чрез социалните медии, чрез съвместно действие за СОЗП бе постигнато привеждане в съответствие с европейското законодателство за защита на потребителите на условията за ползване на Facebook и Twitter. Дружествата поеха също така ангажимент да сътрудничат бързо на органите за СОЗП, когато те им съобщават за незаконно съдържание онлайн и изискват премахването му.

СвалиPDF - 146.4 KB

Съобщение за медиите — 9.4.2019 г.

Съобщение за медиите — 15.2.2018 г.