To forskellige fødevarekvaliteter

Testkampagne i hele EU

Den 23. marts 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen resultaterne af den anden del af sin testkampagne på tværs af hele EU, hvor fødevarer, der markedsføres under samme brand, blev sammenlignet.

Den første del af kampagnen, hvor ingredienslisterne og oplysningerne på forsiden af emballagen for næsten 1.400 fødevarer i 19 EU-lande blev sammenlignet for at se, om der var tilfælde, hvor der blev arbejdet med forskellige kvaliteter, blev offentliggjort den 24. juni 2019.

Testkampagnen var baseret på en fælles testmetode, der blev udviklet af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter i tæt samarbejde med alle de vigtigste berørte interessenter for at indsamle videnskabelig og sammenlignelig dokumentation om problemets omfang i EU's indre marked. Der var følgende mål med denne metode:

`Seks principper for udvælgelse og prøvning af fødevarer
1. Gennemsigtighed - Bedre samarbejde og kommunikation mellem alle parter
- Mindre risiko for tvister
2. Trin i vurderingen - Udvælgelse af produkter --> stikprøveplan --> undersøgelse af stikprøver med henblik på prøveresultater --> afgørelse om opfølgning
3. Sammenlignelighed - Der udvises behørig opmærksomhed ved udvælgelsen, stikprøveudtagningen og prøvningen af produkter for at sikre, at resultaterne er sammenlignelige og pålidelige
4. Vurderingskriterier - Praktiske og omkostningseffektive metoder til prøvning af specifikke produkter
- Akkrediterede prøvningslaboratorier og validerede prøvningsmetoder
5. Åbenhed - Fair og lige inddragelse af de involverede parter: fødevarevirksomheder, myndigheder og forbrugerrepræsentanter
6. Rimelighed - Udvælgelse af mærker til prøvning under hensyntagen til markedsandele
- Overholdelse af fortrolighedskrav

Europa-Kommissionen finansierede udviklingen og gennemførelsen af den fælles testmetode med 1 mio. euro fra forbrugerprogrammet for 2017, som Europa-Kommissionen iværksatte som et blandt flere tiltag efter kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om EU's tilstand i september 2017 for at tage hånd om problemet med to forskellige kvaliteter. Europa-Kommissionen afsatte næsten 5 mio. euro fra EU-budgettet til dette formål. Resultaterne fra denne kampagne giver EU-landenes kompetente myndigheder mulighed for at basere deres undersøgelser af to forskellige kvaliteter på et solidt evidensgrundlag.

Præcisering af den relevante forbrugerbeskyttelseslovgivning og kapacitetsopbygning

Sideløbende med denne kampagne foreslog Europa-Kommissionen at præcisere den relevante forbrugerbeskyttelseslovgivning som led i sit lovgivningsinitiativ om en ny aftale for forbrugere fra 2018. Med denne lovgivningsmæssige ændring, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 28. november 2019, præciseres det, hvornår praksisser med "to forskellige kvaliteter" vildleder forbrugerne og er i strid med direktivet om urimelig handelspraksis.

Ud over den lovgivningsmæssige præcisering og sammenligningen i hele EU af kvalitetsrelaterede aspekter af fødevarer fortsætter Europa-Kommissionen sit arbejde med at undersøge markedet nærmere og bidrager fortsat til finansieringen af NGO'er og de kompetente myndigheder i EU-landene:

Tabel 1: Aktiviteter i forbindelse med spørgsmålet om to forskellige kvaliteter finansieret af EU-kreditter siden 2017
Indsats/mål Den aktuelle situation/resultat EU-finansiering
Undersøgelser, der skal øge kendskabet til problemet med to forskellige kvaliteter
JRC's undersøgelse af den økonomiske begrundelse bag forskelle mellem produkter og deres virkning på forbrugerne I januar 2020 fremlagde JRC de første resultater, der viste, at forbrugerne har forskellige præferencer, som varierer på tværs af geografiske regioner og produktkategorier. Inden juni 2022 vil JRC desuden analysere forbrugernes opfattelse af forskelle i udformningen af emballagen til tilsyneladende identiske fødevarer. JRC vil også undersøge, hvordan de produkter, der er omfattet af ovennævnte test fra 2019, har udviklet sig. 1.430.000 euro
Kapacitetsopbygningsprojekter
Tilskud til foranstaltninger til de retshåndhævende myndigheder på forbrugerområdet fra 2017 Forbrugerbeskyttelsesmyndighederne i Bulgarien, Litauen, Slovakiet og Ungarn modtog medfinansiering til at købe testudstyr og udføre tests. Alle projekter forventes afsluttet i midten af 2021. Ca. 421.000 euro
Tilskud til foranstaltninger til forbrugerorganisationer i partnerskab med offentlige/private nonprofitorganisationer Fem projekter, der samler forskellige forbrugerorganisationer, offentlige enheder og NGO'er fra forskellige EU-lande, har modtaget støtte til aktiviteter, der skal styrke testkapaciteten og fremme udvekslingen af god praksis mellem de involverede aktører. Disse projekter forventes afsluttet i andet halvår af 2021. Ca. 1.186.000 euro
Undersøgelse vedrørende muligheden for at teste visse andre varekategorier end fødevarer og oprette et permanent overvågningscenter JRC er i færd med at iværksætte et nyt projekt, der skal udvide den fælles testmetode fra 2019 til at omfatte kosmetik og vaske- og rengøringsmidler samt evaluere metoder til regelmæssig indsamling af sammenlignelige oplysninger. Projektet forventes afsluttet i starten af 2022.

900.000 euro

 

To forskellige fødevarekvaliteter: Spørgsmål og svar

Review of EU consumer law - New Deal for Consumers