Различно качество на храните

Общоевропейска кампания за тестване

На 23 март 2021 г. Комисията публикува резултатите от втората част от своята общоевропейска кампания за сравняване на хранителни продукти, предлагани на пазара с една и съща търговска марка.

Първата част от тази кампания, в рамките на която бяха сравнени съставките и информацията на лицевата страна на опаковката на близо 1400 хранителни продукта в 19 държави от ЕС с цел идентифициране на евентуални случаи на разлики в качеството, беше публикувана на 24 юни 2019 г.

Общоевропейската кампания за тестване се основаваше на обща методика за изпитване, разработена от Съвместния изследователски център на Комисията в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да се съберат научни и съпоставими данни относно обхвата и измерението на проблема в рамките на единния пазар на ЕС. Тази методика имаше следните цели:

6 принципа за подбор и изпитване на хранителни продукти
1. Прозрачност - По-добро функциониране и комуникация между всички страни
- По-малък риск от спорове
2. Етапи на оценяването - Подбор на продукти --> План за вземане на мостри --> Изследване на мострите с цел получаване на резултати от изпитванията --> Решение с цел предприемане на последващи действия
3. Съпоставимост - Обръщайте необходимото внимание при подбора, вземането на мостри и изпитването на продуктите, за да се гарантира, че резултатите са съпоставими и надеждни
4. Критерии за оценка - Научно обосновани и последователно прилагани
- Практически и икономически ефективни методи за изпитване на конкретни продукти
- Акредитирани лаборатории за изпитване и валидирани методи за изпитване
5. Участие - Справедливо и равноправно участие на засегнатите страни: стопански субекти в хранителната промишленост, органи, представители на потребителите
6. Равнопоставеност - Избор на марка за изпитване при отчитане  на пазарните дялове
- Спазване на изискванията за поверителност

Комисията финансира разработването и прилагането на общата методика за изпитване с 1 милиона евро по програма „Потребители“ от 2017 г., като едно важно направление в действията, започнати от Комисията след речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза през септември 2017 г. с цел справяне с проблема с разликите в качеството, за който Комисията задели почти 5 милиона евро от бюджета на ЕС. Резултатите от кампанията за тестване помагат на компетентните органи на държавите членки да основават своите разследвания на разликите в качеството върху солидна доказателствена база.

Изясняване на съответното законодателство за защита на потребителите и изграждане на капацитет

Успоредно с това Комисията предложи да се изясни съответното законодателство за защита на потребителите, като част от законодателната инициатива от 2018 г. „Нов търговски механизъм за потребителите“. С това законодателно изменение, прието от Европейския парламент и Съвета на 28 ноември 2019 г., се пояснява кога практиките, свързани с разлики в качеството на продуктите, заблуждават потребителите и противоречат на Директивата за нелоялните търговски практики.

Освен изясняването на законодателството и общоевропейското сравнение на свързаните с качеството характеристики на хранителните продукти, Комисията продължава да се ангажира с допълнително установяване на факти и осигурява съфинансиране на компетентните органи на държавите членки и НПО:

Таблица 1: Дейности, свързани с въпроса за разликите в качеството, финансирани с кредити от ЕС от 2017 г. насам
Действие / Цел Актуално състояние / резултати Финансиране от ЕС
Проучвания за повишаване на знанията по въпроса за разликите в качеството
Проучване на Съвместния изследователски център относно икономическата обосновка на диференцирането на продукти и неговото въздействие върху потребителите През януари 2020 г. Съвместният изследователски център представи първите резултати, показващи, че предпочитанията на потребителите са разнородни и варират според географските региони и категориите продукти. До юни 2022 г. Центърът се стреми да анализира възприятието на потребителите за разликите в оформлението на опаковките на привидно идентични хранителни продукти. Ще бъде извършен преглед и на промените в продуктите, включени в гореспоменатите тестове от 2019 г. 1 430 000 евро
Проекти за изграждане на капацитет
Безвъзмездни средства за действия на правоприлагащите органи в областта на защитата на потребителите от 2017 г. Органите за защита на потребителите (СОЗП) от България, Унгария, Литва и Словакия получиха съфинансиране за закупуване на оборудване за тестване и извършване на изпитвания. Очаква се всички проекти да приключат до средата на 2021 г. Около 421 000 евро
Безвъзмездни средства за действия на организации на потребителите в партньорство с публични/частни субекти с нестопанска цел Пет проекта със съвместното участие на организации на потребителите, публични субекти и НПО от различни държави членки получиха финансиране за дейности, насочени към укрепване на капацитета за тестване и насърчаване на обмена на добри практики между участниците. Очаква се тези проекти да приключат до втората половина на 2021 г. Около 1 186 000 евро
Проучване за осъществимост за изпитване на някои категории стоки, различни от храни, и за създаване на постоянен център за мониторинг Съвместният изследователски център е в процес на стартиране на нов проект, който има за цел в обхвата на общата методика за изпитване от 2019 г. да се включат козметичните продукти и детергентите и да се оценят средствата за редовно събиране на съпоставима информация. Проектът се очаква да приключи в началото на 2022 г.

900 000 евро

 

Разлики в качеството на храните: въпроси и отговори

Преглед на законодателството на ЕС за защита на потребителите — нов търговски механизъм за потребителите