5 galvenie principi godīgā reklamēšanā bērniem

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls apstiprināja piecus galvenos principus godīgā reklamēšanā bērniem – tos Eiropas Jaunatnes gadā – 2022. gadā noteica gan patērētāju, gan datu aizsardzības iestāžu pārstāvji. 

Izstrādājot reklāmas un tirgvedības metodes, tirgotājiem, lai labāk aizsargātu bērnus, jāņem vērā šādi principi:

  • Izstrādājot reklāmas vai tirgvedības metodes, ko bērni var redzēt, jāņem vērā bērnu īpašā neaizsargātība. 
    - (Tiešsaistes) pakalpojumu sniedzēji nedrīkst savu saskarni izstrādāt vai ekspluatēt tādā veidā, ka bērni tiek piemānīti vai nepamatoti pamudināti uz kādu rīcību.
    - Bērnu īpašās neaizsargātības dēļ dažas tirgvedības metodes, piemēram, personalizēta tirgvedība, var nebūt piemērotas izmantošanai.
  • Nedrīkst izmantot bērnu īpašo neaizsargātību vecuma vai lētticības dēļ.
  • Ja vispārīgais tirgvedības saturs ir adresēts bērniem vai ja viņi to var redzēt, bērniem piemērotā un saprotamā veidā ir jānorāda tirdzniecības mērķis. 
  • Bērnus nedrīkst pierunāt, skubināt vai citādi mudināt iegādāties lietotņu vai spēļu saturu, un spēlēs, ko laiž tirgū par brīvu, nedrīkst prasīt lietotņu vai spēļu pirkšanu, lai varētu spēlēt apmierinošā veidā. 
  • Bērnus nedrīkst profilēt reklāmas vajadzībām.

Šie pieci galvenie principi neskar piemērojamos ES tiesību aktus, it īpaši patērētāju un datu aizsardzības jomā, nedz attiecīgos gadījumos valstu normas, ar kuriem minētos noteikumus īsteno vai izpilda. Lēmumi par komercprakses, apstrādes darbību u. c. likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vienmēr ir jāpieņem tikai kompetentajām iestādēm un tiesām, un šie principi nekādā gadījumā nav saistoši valstu iestādēm, Eiropas Komisijai, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai un citām struktūrām, kam ir kompetence atbilstoši piemērojamam regulējumam.

Konteksts

Digitālajiem uzņēmējdarbības modeļiem arvien vairāk balstoties uz persondatu izmantošanu komerciālām vajadzībām, ES patērētāju tiesību un datu aizsardzības tiesību aktu īstenotājiem ir efektīvi jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskanīgas konsultācijas uzņēmumiem un atbilstoši tiesiskajam regulējumam atbalstītu cits cita izpildes darbu. 

Tālab Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) sekretariātu regulāri organizē kopīgus darbseminārus, kur apspriež patērētāju un datu aizsardzības iestāžu kopīgo interešu gadījumus, vēl vairāk uzlabojot to apmaiņu un sadarbību. 

Lai šo sadarbību vēl vairāk padziļinātu, 2020. gada jūlijā patērētāju un datu aizsardzības iestādes nolēma izveidot “patērētāju un datu aizsardzības iestāžu brīvprātīgo grupu”, kas veicinātu apmaiņu un noteiktu paraugpraksi, kā arī dalīšanos izpildes pieredzē tiklab valstu, kā ES līmenī.

Šīs “patērētāju un datu aizsardzības iestāžu brīvprātīgo grupas” darba rezultāts ir pieci galvenie principi godīgā reklamēšanā bērniem, kas izklāstīti un sīkāk izskaidroti šajā dokumentā:

LejupielādētPDF - 589.6 KB