Določanje prednostnih nalog pravnega urejanja

Komisija vsako jesen v svojem delovnem programu predstavi politične prednostne naloge za prihodnje leto. S Svetom in Evropskim parlament se potem dogovori o najpomembnejših zakonodajnih prednostnih nalogah, ki so določene v letni skupni izjavi.

Delovni program Komisije

Skupna izjava o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–2019

Skupna izjava o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017

Medinstitucionalni sporazum o boljšem pravnem urejanju

Priprava in predlogi zakonodajnega akta

Posamezniki, podjetja in skupine deležnikov lahko v okviru prizadevanj za boljše pravno urejanje spremljajo pobude Komisije na vseh stopnjah postopka.

Načrtovane pobude Evropske komisije

Nedavno objavljeni kažipoti in ocene učinka, ki opisujejo nove pobude ali vrednotenja

Poročila o oceni učinka in mnenja Odbora za regulativni nadzor

Register strokovnih skupin Komisije

Sprejetje zakonodajnega akta

Zainteresirane strani lahko pobude Komisije spremljajo v okviru zakonodajnih postopkov tako na ravni EU kot držav članic. O vsaki pobudi se najprej pogajajo v Evropskem parlamentu in Svetu, postopek pa se konča s končnim sprejetjem zakonodajnega akta in njegovim prenosom v nacionalno zakonodajo.

Prav tako je mogoče spremljati različne stopnje sprejemanja delegiranih in izvedbenih aktov, pri katerih gre za nebistvene spremembe pobud EU, ki ne zahtevajo celotnega zakonodajnega postopka.

Predlogi Evropske komisije za nove zakonodajne akte in ocene učinka

Zakonodajna pot predlaganega akta

Mnenja nacionalnih parlamentov in odgovori Evropske komisije

Medinstitucionalni register delegiranih aktov

Register komitologije za izvedbene akte

Uporaba prava EU

Prav tako je mogoče poiskati ukrepe, s katerimi so države članice prenesle zakonodajni akt EU v nacionalno zakonodajo, spremljati postopke za ugotavljanje kršitev, ki jih je Evropska komisija sprejela proti državam članicam EU.

Nacionalni izvedbeni ukrepi

Podatkovna baza sklepov o kršitvi

Vrednotenje in izboljšava obstoječe zakonodaje

Evropska komisija stalno preverja, ali zakonodaja EU ob kar najmanjših stroških izpolnjuje potrebe državljanov in podjetij. Komisija si na podlagi vrednotenj, preverjanj ustreznosti in programa REFIT prizadeva, da bi bila uporaba obstoječe zakonodaje EU enostavnejša in manj obremenjujoča.

Pri tem ji je v pomoč platforma REFIT, ki jo sestavljajo vodilni strokovnjaki iz gospodarstva, socialni partnerji, predstavniki civilne družbe in države EU. Platforma svetuje Komisiji, kako izboljšati učinkovitost zakonodaje EU, zmanjšati obremenitev in podpreti cilje politike.

Poenostavitev zakonodaje EU – platforma REFIT

Načrtovana vrednotenja in študije – od leta 2015 naprej

Rezultati vrednotenja v delovnih dokumentih služb Evropske komisije

Poročila zunanjih svetovalcev