Ustalenie priorytetów w zakresie stanowienia prawa

Każdej jesieni Komisja ustala priorytety polityczne na nadchodzący rok w programie prac Komisji. Na tej podstawie Komisja uzgadnia z Radą i Parlamentem Europejskim główne priorytety legislacyjne, które zostają uwzględnione w corocznej wspólnej deklaracji.

Program prac Komisji

Wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019

Wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na rok 2017

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa

Planowanie i proponowanie aktów prawych

W ramach Programu lepszego stanowienia prawa osoby prywatne, przedsiębiorstwa i zainteresowane grupy mogą śledzić inicjatywy Komisji na wszystkich etapach procesu ich tworzenia.

Śledzenie prac nad planowanymi inicjatywami Komisji Europejskiej

Niedawno opublikowane plany działania i oceny skutków zawierające opis nowych inicjatyw lub ocen

Baza sprawozdań z oceny skutków i opinii Rady ds. Kontroli Regulacyjnej

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej

Przyjmowanie przepisów prawa

Zainteresowane strony mogą śledzić postępy we wprowadzaniu inicjatyw Komisji, obserwując procesy legislacyjne zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Inicjatywy można obserwować od chwili ich przedstawienia, następnie na etapie negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie, aż po ich ostateczne przyjęcie i włączenie do prawa krajowego.

Inne niż istotne zmiany w inicjatywach UE, które nie muszą przechodzić przez cały proces stanowienia prawa, są wprowadzane w ramach aktów delegowanych i wykonawczych i również mogą być śledzone na poszczególnych etapach.

Wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej dotyczące nowych przepisów i ich oceny skutków

Obserwowanie procesu tworzenia nowych przepisów

Bazy zawierające opinie parlamentów krajowych i odpowiedzi Komisji Europejskiej

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych

Rejestr dokumentów procedury komitetowej w odniesieniu do aktów wykonawczych

Stosowanie przepisów prawa UE

Można również sprawdzić, jakie środki podjęły poszczególne kraje w celu włączenia prawodawstwa UE do przepisów krajowych, albo prześledzić przebieg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych przez Komisję Europejską wobec krajów UE.

Krajowe środki wykonawcze

Baza decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Ocena i doskonalenie obowiązujących przepisów

Komisja Europejska cały czas sprawdza, czy przepisy UE spełniają potrzeby obywateli i przedsiębiorstw po jak najmniejszych kosztach. Oceny, kontrole sprawności istniejącego prawodawstwa UE i program REFIT przyczyniają się do tworzenia prostszych przepisów, które są mniej uciążliwe w stosowaniu.

Aby ułatwić to zadanie, stworzono również platformę REFIT, która gromadzi uznanych ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, społeczeństwo obywatelskie i kraje UE. Mają oni doradzać Komisji w kwestii zwiększania skuteczności prawodawstwa UE, przy jednoczesnym ograniczaniu obciążeń i wspieraniu celów realizowanej polityki.

Uproszczenie przepisów UE za pośrednictwem platformy REFIT

Zaplanowane oceny i analizy – od 2015 r.

Wyniki ocen w dokumentach roboczych służb Komisji Europejskiej

Sprawozdania konsultantów zewnętrznych