Lainsäädännön painopisteiden asettaminen

Joka syksy Euroopan komissio asettaa työohjelmassaan seuraavan vuoden toimintapoliittiset painopisteet. Työohjelman pohjalta komissio sopii EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa EU:n lainsäädännön päätavoitteista, jotka vahvistetaan vuosittain yhteisessä julistuksessa.

Komission työohjelma

Yhteinen julistus EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019

Yhteinen julistus EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista 2017

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen

Paremman sääntelyn periaatteen mukaisesti kansalaiset, yritykset ja sidosryhmät voivat seurata komission aloitteiden etenemistä prosessin kaikissa vaiheissa.

Seuraa suunniteltuja Euroopan komission aloitteita

Hiljattain julkaistut etenemissuunnitelmat ja vaikutustenarvioinnit, joissa kuvataan uusia aloitteita tai jälkiarviointeja

Sääntelyntarkastelulautakunnan vaikutustenarviointiraporttien ja lausuntojen tietokanta

Komission asiantuntijaryhmien rekisteri

Lainsäädännön hyväksyminen

Asianosaiset voivat seurata komission aloitteiden etenemistä sekä EU:n sisäisessä että EU-maiden kansallisessa lainsäädäntömenettelyssä. Aloitteiden käynnistämistä seuraavat ensin neuvottelut Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston kanssa. Lainsäädäntöaloitteiden lopullisen hyväksymisen jälkeen ne saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

EU:n lainsäädäntöaloitteisiin voidaan tehdä muita kuin keskeisiä osia koskevia muutoksia nk. delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä, jotka eivät edellytä koko lainsäädäntöprosessin läpikäyntiä. Myös näiden säädösten eri etenemisvaiheita on mahdollista seurata.

Euroopan komission ehdotukset uusiksi säädöksiksi ja niiden vaikutustenarvioinnit

Seuraa säädösehdotusten etenemistä

Kansallisten parlamenttien lausunnot ja Euroopan komission vastaukset – tietokanta

Toimielinten välinen delegoitujen säädösten rekisteri

Täytäntöönpanosäädösten komiteamenettelyrekisteri

Lainsäädännön soveltaminen

Lainsäädännön soveltamisen osalta on mahdollista seurata, mitä toimenpiteitä EU-maat toteuttavat EU:n lainsäädännön saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sama koskee myös rikkomusmenettelyjä, joita Euroopan komissio käynnistää EU-maita vastaan.

Kansalliset täytäntöönpanotoimet

Rikkomusmenettelypäätösten tietokanta

Lainsäädännön arviointi ja parantaminen

Euroopan komissio tarkkailee jatkuvasti, täyttääkö EU:n lainsäädäntö kansalaisten ja yritysten tarpeet mahdollisimman pienin kustannuksin. Arviointien, toimivuustarkastusten ja REFIT-ohjelman avulla yksinkertaistetaan voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä ja tehdään sen soveltamisesta vaivattomampaa.

Tätä edistää myös REFIT-foorumi, joka kokoaa yhteen työmarkkinaosapuolia, yritysmaailmaa, kansalaisyhteiskuntaa ja EU-maita edustavia korkean tason asiantuntijoita. He antavat komissiolle neuvoja siitä, miten EU-lainsäädäntöä voitaisiin parantaa ja sen vaikuttavuutta lisätä samalla kun vähennetään hallintotaakkaa ja edistetään toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen – REFIT-foorumi

Suunnitellut arvioinnit ja tutkimukset vuodesta 2015 alkaen

Arviointien tulokset Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirjoissa

Ulkopuolisten konsulttien raportit