1. Παρακολουθήστε τη «διαδρομή» μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νομοθετική διαδικασία

2. Παρακολουθήστε τα διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας

Σχεδιασμός και πρόταση νέων νομοθετικών πράξεων

 

Έκδοση νομοθετικών πράξεων

 

Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

 

Αξιολόγηση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας

 

Η νομοθετική διαδικασία εξηγεί τον σκοπό των διαφόρων ενεργειών σε κάθε στάδιο.

 

Βελτίωση της νομοθεσίας

Το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να παρακολουθούν εύκολα την εξέλιξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ.