Prioritering af lovgivningsarbejdet

Hvert efterår fastlægger Kommissionen i sit arbejdsprogram de politiske prioriteter for det kommende år. Med udgangspunkt i det aftaler Kommissionen med Rådet og Europa-Parlamentet, hvilken lovgivning der skal have højest prioritet og indgå i den årlige fælles erklæring.

Kommissionens arbejdsprogram

Fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019

Fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017

Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning

Planlægning og fremsættelse af lovforslag

Som led i dagsordenen for bedre regulering kan privatpersoner, virksomheder og interessentgrupper følge Kommissionens lovgivningsinitiativer i alle faser af processen.

Følg med i Europa-Kommissionens planlagte initiativer

Nyligt offentliggjorte køreplaner og konsekvensanalyser, som beskriver nye initiativer eller evalueringer

Database over konsekvensanalyserapporter og udtalelser fra Udvalget for Forskriftskontrol

Database over Kommissionens ekspertgrupper

Vedtagelse af lovgivning

De, der ønsker det, kan følge Kommissionens initiativer gennem både EU's og de enkelte landes lovgivningsprocesser. Dette gælder lige fra den indledende iværksættelse, over forhandlingerne i Europa-Parlamentet og Rådet og til lovgivningens endelige vedtagelse og indarbejdelse i de nationale lovgivninger.

Ikke-væsentlige ændringer af EU's initiativer, som ikke behøver at følge den fuldstændige lovgivningsprocedure, dvs. delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, kan også følges i alle stadier.

Europa-Kommissionens forslag til ny lovgivning og konsekvensanalyser

Se, hvordan en lov bliver til

Database over de nationale parlamenters udtalelser og Kommissionens svar

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter

Komitologiregistret over gennemførelsesretsakter

Anvendelse af EU-lovgivningen

Det er også muligt at se, hvilke foranstaltninger landene gør for at indarbejde EU-lovgivningen i de nationale love, og følge de traktatbrudssager, Europa-Kommissionen indleder mod EU-lande.

Nationale gennemførelsesforanstaltninger

Database over afgørelser i traktatbrudssager

Evaluering og forbedring af eksisterende lovgivning

Europa-Kommissionen vurderer løbende, om EU-lovgivningen opfylder borgernes og erhvervslivets behov med mindst mulige omkostninger. Evalueringer, kvalitetskontroller og REFIT-programmet forenkler EU's love og gør dem lettere at anvende.

Til at bane vejen for denne proces findes desuden REFIT-platformen, hvor senioreksperter fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og EU-landene at rådgiver Kommissionen om, hvordan EU-lovgivningen kan blive mere målrettet og få større effekt, samtidig med at den administrative byrde nedbringes, og de politiske målsætninger understøttes.

Forenkling af EU-lovgivningen via REFIT-platformen

Planlagte evalueringer og undersøgelser fra 2015 og frem

Evalueringsresultater i Europa-Kommissionens arbejdsdokumenter

Rapporter af eksterne konsulenter