Определяне на приоритети за законодателния процес

Всяка есен Комисията определя политическите си приоритети за предстоящата година в рамките на своята работна програма. След това тя постига споразумение със Съвета и Европейския парламент за най-важните законодателни приоритети, които биват включвани в годишна съвместна декларация.

Работна програма на Комисията

Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018 — 2019 г.

Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Планиране и предлагане на законодателство

Като част от програмата за по-добро регулиране, отделни лица, предприятия и групи заинтересовани страни могат да проследяват инициативите на Комисията на всички етапи от процеса.

Проследяване на планирани инициативи на Европейската комисия

Наскоро публикувани пътни карти и оценки на въздействието за нови инициативи или оценки

База данни с доклади от оценки на въздействието и становища на Комитета за регулаторен контрол

Регистър на експертните групи към Комисията

Приемане на законодателство

Заинтересованите страни могат да следят напредъка по инициативите на Комисията посредством законодателните процеси на ЕС и на страните членки. Това започва с първоначалното откриване на обсъжданията в Европейския парламент и Съвета и завършва с окончателното приемане на инициативите и включването им в националното законодателство.

Несъществени изменения на инициативи на ЕС, които не трябва да преминават през целия законодателен процес, наречени делегирани актове и актове за изпълнение, също могат да бъдат проследявани през различните етапи от тяхното развитие.

Предложения на Комисията за нови закони и техните оценки на въздействието

Проследяване на жизнения цикъл на законодателни предложения

База данни със становища на националните парламенти и отговори на Европейската комисия

Междуинституционален регистър на делегираните актове

Регистър на комитологията за актове за изпълнение

Прилагане на законодателството на ЕС

Също така е възможно да видите какви мерки предприемат държавите за включване на законодателството на ЕС в тяхното национално законодателство, както и да проследите производства за установяване на нарушение, образувани от Европейската комисия срещу страни от Съюза.

Национални мерки за прилагане

База данни с решения по производства за нарушение

Оценка и подобряване на съществуващото законодателство

Европейската комисия непрекъснато оценява дали законите на ЕС отговарят на нуждите на гражданите и предприятията при минимални разходи. С помощта на оценки, проверки за пригодност и програмата REFIT Комисията опростява съществуващите закони на ЕС и ги прави по-лесни за прилагане.

За улесняване на този процес е създадена и платформата REFIT, която обединява старши експерти от бизнеса, социални партньори, гражданското общество и държавите от ЕС с цел да съветват Комисията относно начина, по който законодателството на Съюза да стане по-ефикасно, като същевременно се намали административната тежест и се подкрепят целите на съответната политика. 

Опростяване на законодателството на ЕС чрез платформата REFIT

Планирани оценки и проучвания – от 2015 г. нататък

Резултати от оценки в работни документи на службите на Комисията

Доклади от външни консултанти