Θεματικά πεδία

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Σύνορα και ασφάλεια 

Προϋπολογισμός

Επιχειρήσεις και βιομηχανία

Δράση για το κλίμα

Ανταγωνισμός

Καταναλωτές

Έγκλημα

Πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης

Τελωνεία

Προστασία δεδομένων

Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Οικονομία, δημοσιονομικά θέματα και ευρώ

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Ενέργεια

Περιβάλλον

Διεύρυνση της ΕΕ

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας

Ασφάλεια των τροφίμων

Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

Πρόληψη της απάτης

Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία

Θεσμικές υποθέσεις

Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη

Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Μετανάστευση και άσυλο

Δημόσια υγεία

Περιφερειακή πολιτική

Έρευνα και καινοτομία

Ενιαία αγορά

Αθλητισμός

Φορολογία

Εμπόριο

Μεταφορές

Νεολαία