Κανόνες για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Data protection obligations, principles and sanctions for businesses and organisations, such as hospitals.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Δεδομένα που καλύπτουν οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση IP και πληροφορίες για την υγεία.

Σε τι εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ);

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων για επιχειρήσεις, οργανισμούς και πολίτες.

Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων;

Δραστηριότητες που καλύπτονται με τον όρο «επεξεργασία δεδομένων», όπως η συλλογή, η αποθήκευση και η καταστροφή δεδομένων.

Τι είναι οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ);

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ και τον ρόλο τους στην εποπτεία του δικαίου περί προστασίας δεδομένων.