Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

What is personal data?

Σε τι εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ);

Σε τι εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ);

What does the General Data Protection Regulation (GDPR) govern?

Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων;

Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων;

Processing covers a wide range of operations performed on personal data, including by manual or automated means.

Τι είναι οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ);

Τι είναι οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ);

The DPA of your country is your first port of call for all data protection questions and complaints