Vastus

Isikuandmed on mis tahes teave üheselt tuvastatud või tuvastatava elava üksikisiku kohta. Isikuandmed on ka erinevat laadi andmed, mis võivad kokku kogutult tuua kaasa konkreetse isiku üheselt tuvastamise.

Kui isikuandmed on muudetud mitteidentifitseeritavaks, krüpteeritud või pseudonümiseeritud, kuid neid saab kasutada isiku uuesti tuvastamiseks, jäävad need isikuandmeteks ja kuuluvad õigusakti reguleerimisalasse.

Isikuandmeteks ei loeta enam isikuandmeid, mis on muudetud anonüümseks sellisel viisil, et üksikisikut ei ole võimalik tuvastada või ei ole enam võimalik tuvastada. Anonüümseks muutmine peab olema pöördumatu, et andmed oleksid tõeliselt anonüümsed.

Käesolev õigusakt kaitseb isikuandmeid sõltumata nende andmete töötlemiseks kasutatud tehnoloogiast, st see on tehnoloogiliselt neutraalne ja seda kohaldatakse nii automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemise puhul, eeldusel et andmed on teatavate eelnevalt määratletud kriteeriumide kohaselt korrastatud (nt tähestiku järjekorras). Samuti ei ole tähtis, kuidas andmeid säilitatakse (IT-süsteemis, videovalve kaudu või paberil). Kõigil nendel juhtudel kohaldatakse isikuandmete suhtes isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud kaitsenõudeid.

Isikuandmete näited

 • Nimi ja perekonnanimi
 • Kodune aadress
 • E-posti aadress, näiteks nimi.perekonnanimi@ettevõte.com
 • ID-kaardi number
 • Asukohateave (nt mobiiltelefoni asukohateabe võimalus)*
 • IP-aadress
 • Küpsisega identifikaator
 • Teie telefoni identifikaator reklaami jaoks
 • Haigla või arsti valduses olevad andmed, mis võivad olla isikut üheselt tuvastava sümboli kujul

* Pidage meeles, et teatavatel juhtudel on konkreetse valdkondliku õigusaktiga reguleeritud näiteks asukohateabe või küpsiste kasutamist (nt eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv2002/58/EÜ, (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri  2004. aasta  tarbijakaitsealase koostöö määrus (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1).

Näited andmetest, mida ei loeta isikuandmeteks

 • Ettevõtte registrikood
 • E-posti aadress, näiteks info@ettevõte.com
 • Anonüümseks muudetud andmed

Viited