Odpoveď

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 1, nové všeobecné nariadenie Európskej únie (EÚ) o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“),  upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú jednotlivcov v EÚ, zo strany jednotlivca, spoločnosti alebo organizácie.

Neuplatňuje sa na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb ani právnických osôb.

Pravidlá sa neuplatňujú na údaje, ktoré jednotlivec spracúva z čisto osobných dôvodov alebo v rámci činností vykonávaných doma, pokiaľ nie sú nijako prepojené s profesijnou alebo komerčnou činnosťou. Ak jednotlivec používa osobné údaje mimo osobnej sféry, napr. v rámci spoločensko-kultúrnych alebo finančných činností, v tom prípade treba dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov.

Príklady

Kedy sa nariadenie uplatňuje?

Spoločnosť so sídlom v EÚ poskytuje cestovné služby zákazníkom z pobaltských krajín a v tejto súvislosti spracúva osobné údaje fyzických osôb.

Kedy sa nariadenie neuplatňuje?

Jednotlivec používa vlastný adresár, aby poslal priateľom e-mailovú pozvánku na oslavu, ktorú organizuje (domáca výnimka).

Odkazy

  • články 1 a 2, a odôvodnenia 1, 2, 14, 18 a 27 GDPR

 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).