Antwoord

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1, de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van de Europese Unie (‘EU’), regelt de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU door een natuurlijk persoon, een onderneming of een organisatie.

De verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van overleden personen noch van rechtspersonen.

De regels zijn niet van toepassing op de verwerking van gegevens door een individu voor louter persoonlijke redenen of ten behoeve van activiteiten die bij iemand thuis plaatsvinden, mits er geen link is met een beroeps- of handelsactiviteit. Als een individu echter persoonlijke gegevens buiten de privésfeer gebruikt, bijvoorbeeld voor sociaal-culturele of financiële activiteiten, dan dient hij of zij zich houden aan de wet voor gegevensbescherming.

Voorbeelden

De verordening is wel van toepassing

Een onderneming met een vestiging in de EU biedt klanten die in de Baltische staten wonen reisproducten aan en verwerkt in dat verband persoonsgegevens van natuurlijke personen.

De verordening is niet van toepassing

Iemand gebruikt zijn of haar persoonlijke adressenboekje om vrienden via e‑mail uit te nodigen voor een door hem of haar georganiseerd feestje (huishoudelijke uitzondering).

Verwijzingen