Válasz

Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő magánszemélyek személyes adatainak magánszemély, vállalkozás vagy szervezet által történő kezelését szabályozza.

A rendelet nem alkalmazandó elhunyt személyek vagy jogi személyek személyes adatainak kezelésére.

A szabályok nem vonatkoznak az adatok magánszemély által kizárólag személyes vagy otthoni tevékenység keretében végzett kezelésére, feltéve, hogy az adatkezelés semmilyen szakmai vagy üzleti tevékenységgel nem hozható összefüggésbe. Amikor azonban a magánszemély a személyes adatokat a „személyes szférán” kívül használja fel például társadalmi, kulturális vagy pénzügyi tevékenységekre, be kell tartania az adatvédelmi jogszabályokat.

Példák

Mikor alkalmazandó a rendelet?

Egy uniós székhelyű vállalkozás utazási szolgáltatásokat nyújt balti államokban lakó ügyfelek számára, és ennek során természetes személyek személyes adatait kezeli.

Mikor nem alkalmazandó a rendelet?

Egy magánszemély a saját címjegyzékét felhasználva hívja meg a barátait e-mailben egy általa szervezett buliba (otthoni tevékenységre vonatkozó kivétel).

Hivatkozások

  • az általános adatvédelmi rendelet 1. és 2. cikke, valamint (1), (2), (14), (18) és (27) preambulumbekezdése

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.)