Sivun sisältö

Vastaus

Asetuksella (EU) 2016/679, joka on Euroopan unionin ('EU') uusi yleinen tietosuoja-asetus ('yleinen tietosuoja-asetus')1, säädetään siitä, miten yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot käsittelevät henkilötietoja EU:ssa.

Sitä ei sovelleta vainajien tai oikeushenkilöiden henkilötietojen käsittelyyn.

Sääntöjä ei sovelleta, jos yksityishenkilö käsittelee henkilötietoja yksinomaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin tai omassa kotitaloudessaan eikä käsittely liity ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Kun yksityishenkilö käsittelee henkilötietoja yksityiselämän ulkopuolella esimerkiksi kulttuuri- tai rahoitustoiminnassa, tietosuojalainsäädäntöä on noudatettava.

Esimerkkejä

Milloin asetusta sovelletaan?

Yritys, jolla on toimipaikka EU:ssa, tarjoaa matkailupalveluja Baltian maissa asuville asiakkaille ja käsittelee kyseisessä yhteydessä luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Milloin asetusta ei sovelleta?

Yksityinen henkilö käyttää omaa yksityistä osoitekirjaansa lähettääkseen ystävilleen sähköpostikutsuja järjestämiinsä juhliin (kotitalouksia koskeva poikkeus).

Viitteet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 1 ja 2 artiklat sekä johdanto-osan 1, 2, 14, 18 ja 27 kappaleet

1Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).