Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εφαρμόζεται στην εξ ολοκλήρου ή μερική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν αποτελεί μέρος διαρθρωμένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Παραδείγματα επεξεργασίας:

  • διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσία·
  • προσπέλαση/αναζήτηση πληροφοριών σε βάση δεδομένων επαφών που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
  • αποστολή διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων*·
  • καταστροφή διά τεμαχισμού εγγράφων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
  • δημοσίευση/ανάρτηση φωτογραφίας ενός ατόμου σε ιστότοπο·
  • αποθήκευση διευθύνσεων IP ή διευθύνσεων MAC·
  • μαγνητοσκόπηση (τηλεόραση κλειστού κυκλώματος).

*Σας παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων απευθείας εμπορικής προώθησης πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με τους κανόνες για το μάρκετινγκ που ορίζονται στην οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Παραπομπές