Съдържание

Отговор

„Обработването“ обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на личните данни.

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за неавтоматизирано обработване, ако е част от структуриран регистър с лични данни.

Примерите за обработване включват:

  • ръководене на персонала и управление на платежните ведомости;
  • достъп до/консултиране на база данни за контакти, която съдържа лични данни;
  • изпращане на промоционални имейли*;
  • унищожаване чрез нарязване на документи, съдържащи лични данни;
  • публикуване/поставяне на снимка на човек на даден уебсайт;
  • съхраняване на IP адреси или MAC адреси;
  • видеозапис (видеонаблюдение).

*Моля, не забравяйте, че за да изпратите имейли за директен маркетинг, трябва да спазвате правилата за предлагане на пазара, посочени в Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Позовавания