Ποια είναι τα κύρια σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που πρέπει να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση;

Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να τηρούν τις βασικές αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, όπως η ενημέρωση των φυσικών προσώπων.

Πώς πρέπει να εξετάζονται τα αιτήματα των πολιτών;

Τα άτομα έχουν δικαιώματα βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα και οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να εξετάζουν αυτά τα αιτήματα.

Τι γίνεται σε περίπτωση που μια δημόσια διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων;

Εάν μια δημόσια διοίκηση δεν τηρεί τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων της ΕΕ οι κυρώσεις μπορεί να είναι αναστολή δραστηριότητας, προειδοποιήσεις, πρόστιμα.