Ποια είναι τα κύρια σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που πρέπει να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση;

Ποια είναι τα κύρια σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που πρέπει να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση;

Πώς πρέπει να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα φυσικών προσώπων;

Πώς πρέπει να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα φυσικών προσώπων;

Τι γίνεται σε περίπτωση που μια δημόσια διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων;

Τι γίνεται σε περίπτωση που μια δημόσια διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων;