Lapas saturs

Atbilde

Neatbilstības gadījumos datu aizsardzības iestāžu rīcībā ir dažādi instrumenti. Potenciāla pārkāpuma gadījumā var izteikt brīdinājumu. Pārkāpuma gadījumā var izteikt rājienu vai noteikt pagaidu vai galīgu apstrādes aizliegumu. Dažās valstīs publiskām iestādēm var piemērot arī administratīvus naudas sodus. Valsts pārvaldes iestādei ir pienākums iepazīties ar tās valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Fiziskas personas var pieprasīt kompensāciju, ja publiska iestāde ir pārkāpusi Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus un ja šīm personām ir radies materiāls kaitējums, piemēram, finansiāli zaudējumi, vai nemateriāls kaitējums, piemēram, reputācijas zaudēšana vai morāls kaitējums. Vispārīgā datu aizsardzības regula nodrošina, ka šīm personām tiks sniegta kompensācija neatkarīgi no datu apstrādē iesaistīto organizāciju skaita. Kompensāciju var pieprasīt tieši no publiskās iestādes vai iesniedzot prasību attiecīgās ES dalībvalsts kompetentajās valsts tiesās.

Atsauces

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 58. pants, 82.–84. pants, 129. apsvērums, 146.–148. apsvērums, 150. un 151. apsvērums