Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Οι αρχές προστασίας δεδομένων έχουν διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή τους σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση πιθανής παράβασης, μπορεί να εκδοθεί προειδοποίηση. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης, ενδέχεται να επιβληθεί, π.χ., επίπληξη ή προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της επεξεργασίας. Σε ορισμένες χώρες, οι δημόσιοι φορείς μπορεί επίσης να υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα. Κάθε δημόσια διοίκηση θα πρέπει να ελέγξει την οικεία εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση εάν ένας δημόσιος φορέας έχει παραβιάσει τον ΓΚΠΔ με αποτέλεσμα να υποστούν υλική ζημία (π.χ. οικονομική απώλεια) ή μη υλική ζημία (π.χ. δυσφήμιση ή ψυχική οδύνη). Ο ΓΚΠΔ διασφαλίζει ότι θα τους καταβληθεί αποζημίωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οργανισμών που συμμετείχαν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Η αξίωση αποζημίωσης μπορεί να εγερθεί είτε άμεσα στον υπαίτιο δημόσιο φορέα είτε ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων του οικείου κράτους μέλους της ΕΕ.

Παραπομπές