Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Κάθε δημόσια διοίκηση υπόκειται στους κανόνες του ΓΚΠΔ όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικό πρόσωπο. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη των περιφερειακών και τοπικών αρχών κατά την προετοιμασία τους για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Η πλειονότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από δημόσιες διοικήσεις συνήθως τίθενται σε επεξεργασία με βάση μια νομική υποχρέωση ή στον βαθμό που τούτο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτές.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε δημόσια διοίκηση οφείλει να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

  • δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία·
  • περιορισμός σκοπού·
  • ελαχιστοποίηση δεδομένων και διατήρηση δεδομένων.

Σε περίπτωση επεξεργασίας με βάση το δίκαιο, το εν λόγω δίκαιο θα πρέπει ήδη να διασφαλίζει ότι αυτές οι αρχές τηρούνται (π.χ. είδη δεδομένων, περίοδος αποθήκευσης και κατάλληλες εγγυήσεις).

Πριν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να ενημερώνονται τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία, π.χ. για τους σκοπούς της, τα είδη δεδομένων που συλλέγονται, τους αποδέκτες, καθώς και για τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Κάθε δημόσια διοίκηση πρέπει να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), ωστόσο, μπορεί να διορίζεται ένας και μοναδικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για πολλούς δημόσιους φορείς και ως εκ τούτου να τον μοιράζονται ή μπορούν να αναθέτουν αυτά τα καθήκοντα σε έναν εξωτερικό ΥΠΔ. Πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι έχει εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία καθιστούν ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης μέρους της επεξεργασίας σε οργανισμό (που αποκαλείται «εκτελών την επεξεργασία»), πρέπει να υφίσταται σύμβαση ή άλλη νομική πράξη που να εγγυάται ότι ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την υλοποίηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που να ανταποκρίνονται στα πρότυπα του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει μια δημόσια διοίκηση κοινολογηθούν τυχαία ή παράνομα σε μη εξουσιοδοτημένους αποδέκτες ή είναι προσωρινά μη διαθέσιμα ή έχουν αλλοιωθεί, πρέπει να ειδοποιηθεί η αρχή προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) σχετικά με την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 72 ωρών από τη στιγμή που διαπιστώνεται η παραβίαση. Επίσης, ενδέχεται να πρέπει η δημόσια διοίκηση να ενημερώσει τα άτομα σχετικά με την παραβίαση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των δημόσιων διοικήσεων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ στην ενότητα «Επιχειρήσεις και οργανισμοί».

Παραπομπές