Puslapio turinys

Atsakymas

Kad galėtų pasinaudoti savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) (teise susipažinti su duomenimis, juos taisyti, ištrinti, apriboti prieigą, nesutikti ir teise jam netaikyti automatizuoto sprendimų priėmimo), fiziniai asmenys gali susisiekti su viešojo administravimo institucija.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad fiziniai asmenys turi teisę nesutikti, kad viešojo administravimo institucija jų asmens duomenis tvarkytų viešojo intereso sumetimais. Tokiu atveju viešojo administravimo institucijai jie turi nurodyti savo nesutikimo priežastis. Viešojo administravimo institucija gali atmesti jų prašymą ir toliau tvarkyti asmens duomenis, jeigu įrodo, kad esama įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus ir teises, arba jeigu asmens duomenys reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti.

Jeigu įmonė jūsų asmens duomenis tvarko automatizuotomis priemonėmis, remdamasi jūsų sutikimu arba pagal sutartį, jūs turite teisę prašyti, kad įmonė jums perduotų jūsų pateiktus asmens duomenis. Taip pat galite prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų tiesiogiai perduodami kitai įmonei, kurios paslaugomis norėtumėte naudotis, kai tai techniškai įmanoma. Tačiau ši teisė netaikoma tais atvejais, kai jūsų pateikti duomenys reikalingi valdžios institucijos arba kitos organizacijos, kuri dirba viešajam sektoriui, įstatymuose nustatytoms užduotims atlikti. Pavyzdžiui, kai valdžios institucijai teikiate savo asmens duomenis tam, kad gautumėte socialines išmokas ar statybos leidimą, neturite teisės prašyti, kad valdžios institucija tuos duomenis perduotų jums arba kitai organizacijai.

Į fizinių asmenų prašymus viešojo administravimo institucija privalo atsakyti nepagrįstai nedelsdama ir iš esmės per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Ji gali paprašyti papildomos informacijos, kad galėtų patikimai nustatyti prašymą pateikusio asmens tapatybę. Jei prašymas atmetamas, asmeniui nurodomos atmetimo priežastys ir pateikiama informacija apie teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai ir imtis teisminių teisių gynimo priemonių.

Daugiau informacijos apie jūsų prievoles pagal BDAR pateikiama skirsnyje „Įmonės ir organizacijos.

Nuoroda