Puslapio turinys

Atsakymas

Fiziniai asmenys gali susisiekti su viešojo administravimo institucija norėdami pasinaudoti savo teisėmis pagal BDAR (teise susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų naudojimą, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, taip pat teise, kad jiems nebūtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas).

Nepamirškite, kad asmenys turi teisę nesutikti, kad viešojo administravimo institucija tvarkytų jų asmens duomenis dėl viešojo intereso priežasčių. Jie privalo pateikti viešojo administravimo institucijai priežastis, susijusias su jų konkrečia padėtimi. Viešojo administravimo institucija gali toliau tvarkyti duomenis, t. y. atmesti jų prašymą, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus ir teises, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Asmenys neturi teisės perduoti su savimi susijusių duomenų, kurių reikia užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas, atlikti.

Į gautus prašymus viešojo administravimo institucija turi atsakyti nepagrįstai nedelsdama – iš esmės per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Norėdama patvirtinti prašymą pateikusio asmens tapatybę, ji gali paprašyti papildomos informacijos. Jeigu prašymas atmetamas, asmuo turi būti informuotas apie atmetimo priežastis ir jo teisę pateikti skundą DAI bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.

Daugiau informacijos apie prievoles pagal BDAR pateikiama dalyje „Įmonės ir organizacijos“.

Nuoroda

  • BDAR III skyrius