Odpověď

Jednotlivci se mohou obracet na orgány veřejné správy a uplatnit tak svá práva stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, námitku, právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování).

Připomínáme, že jednotlivci mají právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů veřejnou správou z důvodů veřejného zájmu. Musí orgánu veřejné správy poskytnout důvody týkající se jejich konkrétní situace. Orgán veřejné správy může údaje dále zpracovávat – a tudíž žádost zamítnout – pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy a právy dotčené fyzické osoby, nebo pokud údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud určitá společnost zpracovává vaše osobní údaje automatizovanými prostředky na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo, aby vám společnost vaše osobní údaje, které jste poskytli, předala. Můžete rovněž požádat o to, aby byly vaše osobní údaje přímo předány jiné společnosti, jejíchž služeb byste chtěli využít, je-li to technicky proveditelné. Toto právo však neplatí, pokud jsou údaje, které jste poskytli, nezbytné k plnění úkolu, který provádí orgán veřejné moci nebo jiná organizace za účelem plnění svých veřejných úkolů stanovených zákonem. Pokud například poskytnete orgánu veřejné moci vaše osobní údaje za účelem čerpání sociálních dávek nebo k získání stavebního povolení, právo na předání těchto údajů vám nebo jinému subjektu nemáte.

Orgán veřejné správy musí na žádost fyzické osoby zareagovat bez zbytečného odkladu a v zásadě do 1 měsíce od obdržení žádosti. Může požádat o doplňující informace, aby mohl potvrdit totožnost osoby, která žádost podává. Je-li žádost zamítnuta, musí být fyzické osobě sděleny důvody zamítnutí a musí být informována o právu podat stížnost k orgánu pro ochranu údajů a právu domáhat se soudního opravného prostředku.

Další informace o vašich povinnostech podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je k dispozici v části Podniky a organizace.

Odkaz