Съдържание

Отговор

Гражданите могат да се свържат с публична администрация, за да упражнят своите права съгласно Общия регламент относно защитата на данните (права на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение, правото на субекта да не бъде обект на автоматизирано вземане на решения).

Имайте предвид, че физическите лица имат право да възразят срещу обработката на лични данни от публичната администрация по съображения от обществен интерес. Те трябва да предоставят на публичната администрация причини, свързани с тяхната конкретна ситуация. Публичната администрация може да продължи обработването на данните и по този начин да откаже искането, ако докаже, че съществуват убедителни правни основания за обработването, които имат преимущество пред интересите и правата на съответното физическо лице, или ако е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако дадено дружество обработва вашите лични данни с автоматизирани средства въз основа на съгласие или договор, вие имате право дружеството да ви предаде личните данни, които сте предоставили. Можете също така да поискате вашите лични данни да се прехвърлят пряко на друго дружество, чиито услуги бихте искали да използвате, когато това е технически осъществимо. Това право обаче не се прилага, когато данните, които сте предоставили, са необходими за изпълнение на задача, извършвана от публичен орган или друга организация за изпълнението на техните обществени задачи, определени от закона. Например, когато предоставяте на публичен орган вашите лични данни за получаване на социални помощи или разрешително за строеж, нямате право да искате публичният орган да предаде тези данни на вас или на друга организация.

Публичната администрация трябва да отговаря на искания от физически лица без ненужно забавяне и по принцип в срок от 1 месец от получаване на искането. Тя може да поиска допълнителна информация, за да потвърди самоличността на лицето, отправило искането. Ако искането е отхвърлено, физическите лица трябва да получат мотивите за отхвърлянето и да бъдат информирани за правото им да подадат жалба до органа за защита на данните и да потърсят правна защита.

Повече информация относно вашите задължения по силата на Общия регламент относно защитата на данните е на разположение в раздела „Бизнес и организации.

Позоваване