Ποια δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ποια δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Πόσα δεδομένα μπορούν να συλλεγούν;

Πόσα δεδομένα μπορούν να συλλεγούν;

Για ποιο χρονικό διάστημα μπορούν να φυλάσσονται δεδομένα και είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται;

Για ποιο χρονικό διάστημα μπορούν να φυλάσσονται δεδομένα και είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται;

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στα άτομα των οποίων δεδομένα συλλέγονται;

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στα άτομα των οποίων δεδομένα συλλέγονται;