Puslapio turinys

Atsakymas

Tuo metu, kai iš asmenų renkami duomenis, jiems turi būti aiškiai pateikta bent ši informacija:

 • kas yra jūsų įmonė ar organizacija (jūsų ir DAP, jeigu toks yra, kontaktiniai duomenys);
 • kodėl jūsų įmonė ar organizacija naudos jų asmens duomenis (tikslai);
 • kokios yra atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 • koks yra jų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas;
 • kiek laiko bus saugomi duomenys;
 • kas dar gali gauti šiuos duomenis;
 • ar šie asmens duomenys bus perduodami gavėjui už ES ribų;
 • teisė gauti duomenų kopiją (teisė susipažinti su asmens duomenimis) ir kitos pagrindinės teisės duomenų apsaugos srityje (žr. visą teisių sąrašą);
 • teisė pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai (DAI);
 • teisė bet kada atšaukti savo sutikimą;
 • jei taikytina, automatizuotas sprendimų priėmimas ir naudojama logika, įskaitant pasekmes.

Žr. visą informacijos, kurią reikia pateikti, sąrašą.

Informacija gali būti pateikiama raštu, žodžiu, jeigu asmuo to prašo ir jo tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis, arba, jeigu tinkama, elektronine forma. Jūsų įmonė ar organizacija turi ją pateikti nemokamai glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba.

Kai duomenys gaunami iš kitos įmonės ar organizacijos, minėtą informaciją jūsų įmonė ar organizacija turėtų pateikti atitinkamam asmeniui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo asmens duomenų gavimo arba, jeigu jūsų įmonė ar organizacija bendrauja su asmeniu, kai duomenys naudojami bendrauti su jais, arba, jeigu numatoma atskleisti informaciją kitai įmonei, kai pirmą kartą buvo atskleisti asmens duomenys.

Jūsų įmonė ar organizacija taip pat privalo informuoti asmenį apie duomenų kategorijas ir šaltinį, iš kurio gauti duomenys, įskaitant ir informaciją, ar duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių. Prievolė informuoti asmenį gali būti netaikoma jūsų įmonei ar organizacijai BDAR 13 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnio 5 dalyje išvardytomis konkrečiomis aplinkybėmis. Pasitikrinkite, ar jūsų įmonei ar organizacijai taikoma kuri nors išimtis.

Nuorodos