Отговор

Видът и количеството лични данни, които дадена организация/дружество може да обработва, зависят от причината за обработването им (използвана правна причина), и от целената употреба. Организацията/дружеството трябва да спазва няколко основни правила, включително:

  • личните данни трябва да се обработват законосъобразно и по прозрачен начин, като се гарантира добросъвестност по отношение на физическите лица, чиито лични данни се обработват („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
  • трябва да бъдат налице конкретни цели за обработването на данните и организацията/дружеството трябва да посочи тези цели на физическите лица, когато събирате техните лични данни. Организация/дружество не можете просто да събира лични данни за неопределени цели („ограничение на целите“);
  • организацията/дружеството трябва да събира и обработва само личните данни, които са необходими за постигането на тази цел („свеждане на данните до минимум“);
  • организацията/дружеството трябва да бъде сигурна/-о, че личните данни са точни и актуални, като се имат предвид целите, за които те се обработват, а в случай че не е, да ги коригира („точност“);
  • организацията/дружеството не може да използва по-нататък личните данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел на събирането;
  • организацията/дружеството трябва да бъде сигурна/-о, че личните данни се съхраняват не повече от необходимото за целите, за които са били събрани („ограничение на съхранението“);
  • организацията/дружеството трябва да въведе подходящи технически и организационни предпазни мерки, които гарантират сигурността на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилага подходяща технология („цялостност и поверителност“).

Пример

Вашето дружество/организация управлява туристическа агенция. Когато получавате личните данни на клиентите си, трябва да обясните с ясни и недвусмислени формулировки защо имате нужда от данните, как ще ги използвате и колко дълго искате да ги запазите. Обработването трябва да бъде съобразено с основните принципи за защита на данните.

Позовавания