Odpoveď

Osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, keď nie je odôvodnene uskutočniteľné vykonávať spracovanie iným spôsobom. V rámci možností sa uprednostňuje používanie anonymných údajov. Ak sú potrebné osobné údaje, mali by byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na daný účel („minimalizácia údajov“). Vaša spoločnosť /organizácia ako prevádzkovateľ je povinná posúdiť, koľko údajov je potrebných, a zabezpečiť, aby sa nezbierali nerelevantné údaje.

Príklad

Vaša spoločnosť /organizácia ponúka služby spoločného využívania automobilov pre jednotlivcov. Pre tieto služby môžete vyžadovať meno, adresu a číslo kreditnej karty zákazníkov a potenciálne dokonca aj informácie o tom, či daná osoba nemá zdravotné postihnutie (takže zdravotné údaje), ale nie jej rasový pôvod.

Odkazy