Отговор

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато данните, за които Вашето дружество/организация отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта. Ако това се случи и има вероятност нарушението да представлява риск за правата и свободите на дадено лице, Вашето дружество/организация трябва да уведоми надзорния орган без ненужно забавяне и най-късно до 72 часа, след като сте узнали за нарушението. Ако Вашето дружество/организация е обработващ данни, то трябва да уведоми администратора на данни за всяко нарушение на сигурността на данните.

Ако нарушението на сигурността на данните представлява висок риск за засегнатите лица, всички те също трябва да бъдат информирани,освен ако не са въведени ефективни технически и организационни мерки за защита или други мерки, които гарантират, че вече няма вероятност рискът да се случи на практика.

За вас като организация е жизненоважно да приложите подходящи технически и организационни мерки, за да се избегнат възможни нарушения на сигурността на данните.

Примери

Организацията трябва да уведоми ОЗД и физическите лица
Данните на служителите на текстилно дружество са разкрити. Данните включват личните адреси, членове на семейството, месечната заплата и медицински бележки на всеки служител. В този случай текстилното дружество трябва да информира надзорния орган за нарушението. Тъй като личните данни включват чувствителни данни, като например данни за здравословното състояние, дружеството трябва да уведоми и служителите.

Болничен служител решава да копира данните на пациентите на компактдиск и да ги публикува онлайн. Болницата разбира за това няколко дни по-късно. Веднага след като болницата разбере, тя има 72 часа, за да информира надзорния орган, и тъй като личните данни съдържат чувствителна информация, като например дали даден пациент е болен от рак, дадена пациентка е бременна и т.н., тя трябва да информира и пациентите. В този случай би било под въпрос дали болницата е въвела подходящи технически и организационни мерки за защита. Ако тя действително е въвела подходящи мерки за защита (напр. криптиране на данните), би било малко вероятно рискът да се осъществи и тя би могла да бъде освободена от изискването за уведомяване на пациентите.

Дружеството трябва да уведоми клиентите, а те могат след това да уведомят ОЗД и физическите лица
Дружество, предлагащо услуги „в облак“, губи няколко твърди диска, които съдържат лични данни, принадлежащи на няколко от неговите клиенти. То трябва да уведоми тези клиенти, веднага щом узнае за нарушението. Неговите клиенти трябва да уведомят ОЗД и физическите лица в зависимост от данните, които са били обработени от обработващия данни.

Позовавания