Odpoveď

Úradník pre ochranu údajov pomáha prevádzkovateľovi alebo spracovateľovi so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Úradník pre ochranu údajov predovšetkým musí:

  • poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo spracovateľovi, ako aj zamestnancom, o ich povinnostiach podľa právnych predpisov o ochrane údajov;
  • monitorovať, či organizácia dodržiava súlad so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov vrátane auditov, činností na zvyšovanie povedomia či odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií;
  • poskytovať poradenstvo tam, kde sa vykonáva posúdenie vplyvu na ochranu údajov a monitorovať jeho vykonávanie;
  • pôsobiť ako kontaktné miesto pre žiadosti jednotlivcov týkajúcich sa spracúvania ich osobných údajov a výkonu ich práv;
  • spolupracovať s úradmi na ochranu údajov a pôsobiť ako kontaktné miesto pre tieto úrady v otázkach týkajúcich sa spracúvania.

Úradníka pre ochranu údajov musí organizácia zapojiť dostatočne včas. Úradník pre ochranu údajov nesmie k výkonu svojich úloh dostávať pokyny od prevádzkovateľa ani spracovateľa. Úradník pre ochranu údajov sa zodpovedá priamo najvyššej úrovni riadenia organizácie.

Odkazy