Zawartość strony

Odpowiedź

IOD pomaga administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. W szczególności obowiązkiem IOD jest:

  • informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom, w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,
  • monitorowanie zgodności organizacji z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym audyty, działania podnoszące świadomość, a także szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
  • współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

IOD musi być niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy organizacji dotyczące ochrony danych osobowych. IOD nie może otrzymywać od administratora ani podmiotu przetwarzającego dane instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań. IOD bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu organizacji.

Odnośniki