Lehekülje sisu

Vastus

Andmekaitseametnik abistab vastutavat või volitatud töötlejat kõigis isikuandmete kaitsega seotud küsimustes. Konkreetselt peab andmekaitseametnik

  • teavitama ja nõustama vastutavat või volitatud töötlejat ning nende töötajaid seoses nende kohustustega andmekaitseõiguse alusel;
  • jälgima kõigi andmekaitsega seotud õigusaktide nõuete järgimist organisatsioonis, sealhulgas auditeerimisel, teavitustegevuses ja isikuandmete töötlemises osaleva personali koolitamisel;
  • andma nõu seoses läbiviidud andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgima selle toimimist;
  • tegutsema üksikisikutele kontaktisikuna nende isikuandmete töötlemise ja oma õiguste rakendamise küsimustes taotluste esitamisel;
  • tegema andmekaitseasutustega koostööd ja tegutsema andmekaitseasutuste jaoks kontaktpunktina töötlemisega seotud küsimustes.

Ettevõte või organisatsioon peab kaasama andmekaitseametniku õigel ajal. Andmekaitseametnik ei tohi saada oma ülesannete täitmise suhtes vastutavalt ja volitatud töötlejalt mingeid juhiseid. Andmekaitseametnik allub otse organisatsiooni tippjuhtkonnale.

Viited