Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Ο ΥΠΔ βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την εργασία σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ο ΥΠΔ οφείλει:

  • να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς και το προσωπικό που απασχολούν, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·
  • να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του οργανισμού με το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά την προστασία δεδομένων, επίσης κατά τη διάρκεια ελέγχων, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας·
  • να παρέχει συμβουλές όταν έχει πραγματοποιηθεί ΕΑΠΔ και να παρακολουθεί τα αποτελέσματά της·
  • να λειτουργεί ως σημείο επαφής για αιτήματα φυσικών προσώπων που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους·
  • να συνεργάζεται με ΑΠΔ και να λειτουργεί ως σημείο επαφής για ΑΠΔ σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία.

Ο ΥΠΔ πρέπει να εμπλέκεται από τον οργανισμό έγκαιρα. Ο ΥΠΔ δεν πρέπει να λαμβάνει οδηγίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης του οργανισμού.

Παραπομπή