Съдържание

Отговор

СЗД подпомага администратора или обработващия данни по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. По-специално СЗД трябва:

  • да информира и да дава съвети на администратора или на обработващия данни, както и на техните служители за задълженията им съгласно закона за защита на данните;
  • да следи за спазването от страна на организацията на цялото законодателство във връзка със защитата на данните, включително при одити, дейности за повишаване на осведомеността, както и обучение на персонала, участващ в операциите по обработване;
  • да дава съвети, когато е извършена ОВЗД, и да наблюдава нейното изпълнение;
  • да действа като звено за контакт за искания от страна на физически лица относно обработката на личните им данни и упражняването на техните права;
  • да си сътрудничи със ОЗД и да действа като звено за контакт за ОЗД по въпроси, свързани с обработването.

Организацията трябва да включва своевременно СЗД . СЗД не трябва да получава указания от администратора или обработващия данни за изпълнение на задачите си. СЗД докладва директно на най-високото ниво на управление на организацията.

Позоваване